Manažment, základné manažérske vlastnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 537 slov
Počet zobrazení: 275
Tlačení: 15
Uložení: 7

Manažment, základné manažérske vlastnosti

To manage - viesť, riadiť.

Podľa toho sa manažment vysvetľuje ako umenie riadiť podnikovú činnosť, to jest dosahovať vytýčené ciele. Manažment sa začal vyvíjať v 2. pol. 19. st. v USA - toto obdobie bolo charakterizované ako obdobie priem. revolúcie, výroby s veľkým počtom vznikajúcich a rozvíjajúcich sa podnikov.

Henry Ford a Tomáš Baťa = dôležitý predstavitelia = zakladatelia.

Manažment vystupuje v 3 zákl. podobách:

 • profesia = vrcholoví manažéri podniku, manažér nejakej dielne
 • proces = proces riadenia podniku, prevádzky
 • vedná disciplína = personálny manažment, finančný, krízový

Manažér - je pracovníkom, ktorý riadi prácu a preberá zodpovednosť za výsledky práce iných. Náplňou jeho práce je vykonávať všetky riadiace činnosti a aktivity. V začiatku vývoja boli prepojené funkcie vlastníka, manažéra a pracovníka do jednej osoby.

Efektívny manažér:

 • zdatnosť - schopnosť robiť všetky veci a činnosti v podniku a pre podnik správne a účelne
 • efektívnosť - schopnosť manažéra vybrať pre svoj podnik najvýhodnejšie predmety podnikania.

Manažér ako vedúci skupiny môže pôsobiť v týchto podobách:

 • Autokrat - svojich podriadených považuje len za vykonávateľov stanovených úloh, povinností a prác. Pri rozhodnutiach neberie do úvahy nápady a pripomienky podriadených. K riešeniu dospieva sám na základe svojich skúseností, znalostí.
 • Demokrat - svojim podriadeným umožňuje vysloviť ich názory, berie ich do úvahy = ale pri konečnom riešení a rozhodovaní, má ako vedúci posledné a rozhodné slovo.
 • Liberál - v skupine chýba potrebná autorita, poriadok, disciplína. Manažér nemá dostatok skúseností.

Osobnosť manažéra - aby manažér mohol kvalitne vykonávať svoju činnosť, mal by byť vybavený týmito vlastnosťami:

 1. iniciatívnosť - schopnosť vynaliezavo a tvorivo stanoviť ciele a zároveň vyhľadať spôsoby na ich dosiahnutie. Ľahostajnosť = opakom.
 2. samostatnosť - schopnosť rozhodovať a konať v danej situácii na základe daných úvah.
 3. rozhodnosť - schopnosť vedieť sa rozhodnúť aj v konfliktných situáciách. Opakom je nerozhodnosť.
 4. zodpovednosť - schopnosť realizovať plánované úlohy, uvedomovať si ich zmysel a dôležitosť.

Manažérske schopnosti

 • Odborné (profesijné) - sú potrebné na vykonávanie špeciálnych aktivít. Získavajú sa štúdiom a praxou, napr.: účtovníci, personalisti, plánovači...
 • Interpersonálne - sú potrebné na vytváranie interakcií s ľuďmi v podniku a mimo podniku, napr.: vrcholní manažéri strávia: 65 % času na poradách, 6 % pri telefóne, 3 % na cestách = pri všetkých týchto činnostiach ide o kontakt s ľuďmi.
 • Diagnostické - sú nevyhnutné pre zladenie (odhalenie) symptómov nepriaznivého vývoja, aby sa tak mohli problémy riešiť hneď v zárodku, nie až po ich prepuknutí.

Rozlišujeme 3 zákl. úrovne manažmentu:

 • Vrcholový manažment - je tvorený špičkovými vedúcimi pracovníkmi ale. manažérmi, ktorý rozhodujú o rozvoji celého podniku. Vrcholový manažér uskutočňujú dlhodobé zámery a určujú vnútropodnikový proces. Do ich funkcií ich menuje vedenie (vlastn. podniku). Ako jediný majú právo podpisovať kúpno - predajné zmluvy a uzatvárať všetky druhy obchodov.
 • Stredný manažment - jeho úlohou je premeniť dlhodobé zámery podniku priamo do výroby, predaja a služieb. Do ich funkcií ich menujú vrcholoví manažéri.
 • Operačný manažment - tvoria ho manažéri al. poradcovia, ktorý bezprostredne ovplyvňujú celý výr. proces. Má charakter realizátora čiastkových úloh.

Manažérska pyramída:

Úrovne manažmentu: Úrovne zručnosti:

VRCHOLOVÝ MAN. koncepčné zručnosti

STREDNÝ MAN. ľudské zručnosti

OPERAČNÝ MAN. technické zručnosti

KONCEPČNÉ - manažér vidí podnik ako jeden celok všetkými plánmi a cieľmi, vytvára koncepcie.

ĽUDSKÉ ZRUČNOSTI - sú založené na spolupráci vedúceho manažéra s tímom. Zahŕňajú komunikáciu jednotlivcov a skupín.

TECHNICKÉ ZRUČNOSTI - zahŕňajú využívanie špeciálnych poznatkov vykonávaní tech. prác (účtovanie, počítačové programovanie). Postupom z nižšej do vyššej úrovne manažmentu sú tieto technické zručnosti menej dôležité.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#finančný manažér

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.187