Vzájomné prepojenie podniku a jeho manažmentu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 580 slov
Počet zobrazení: 322
Tlačení: 18
Uložení: 10

Vzájomné prepojenie podniku a jeho manažmentu

Pre lepšie vzťahy podniku k verejnosti samotný podnik vyvíja zákl. smerovanie do 3 zákl. oblastí:

 • V záujme vytvárania dlhodobej dôvery, informácie, ktoré podnik poskytuje by mali byť pravdivé a zrozumiteľné
 • Verejnosť musí mať možnosť dostať sa k zákl. inf. podniku. Dôležitú úlohu tu zohráva informačné oddelenie podniku.
 • Podnik je povinný informovať verejnosť o svojich silných a slabých stránkach, poskytovať pravdivé (pozit. i negat. inf.), aby nevznikol dojem, že podnik verejnosti klame

Každý podnik má svojich 5 fáz:

 • fáza = FÁZA VZNIKU PODNIKU - Podnik - samostatná hosp. jednotka, ktorá využívaním výr. faktorov vyrába T a poskytuje S. Na začiatku podnikania podnik musí spĺňať 3 podmienky:
  • ekonomická samostatnosť - štát nezasahuje do činnosti podniku
  • právna subjektivita - podnik ručí za svoje záväzky
  • dostatočné množstvo kapitálu - zabezpečí si zdroje (vlastné, cudzie)

3 zákl. stránky podnikania:

 • vecne - technická = podnik musí mať určený predmet podnikania a musí mať zabezpečené zdroje finančné a ľudské
 • právne - organizačná = musí byť správne zvolená právna forma
 • ekonomická = zisková výroba
  • fáza = FÁZA RASTU PODNIKU - podnik pôsobí na trhu krátke obdobie, začína predávať výrobky, získava prvých zákazníkov, uzatvára prvé zmluvy. Kvalitou výrobkov si získava dobré meno = konkurencia začína podnik vnímať. Strategické ciele podniku sú zamerané na presadenie sa na domácom trhu, ale aj zahraničnom
  • fáza = FÁZA STABILITY PODNIKU - je zameraná na udržanie postavenia na trhu, podnik v porovnaní s konkurenciou dosahuje lepšie výsledky, začína napĺňať strat. ciele a plány, ktoré si určil na začiatku podnikania. Snaží sa udržať si stálych zákazníkov, stálu klientelu, stretáva sa s prvými výhrami a prehrami.
  • fáza = FÁZA ÚTLMU PODNIKU - podnik stráca podnikateľskú aktivitu, výrobky sa prestávajú predávať, zákazníci odchádzajú ku konkurencii, prestáva spolupráca s partnermi. Cieľom tejto fázy je zabrániť zániku podniku = a práve preto si podnik stanovuje nové strat. plány!!!
  • fáza = FÁZA ZÁNIKU PODNIKU - nastane vtedy, keď sa nepodarí zrealizovať zámery 4. fázy podnik zaniká.

Najčastejšie príčiny zániku podniku sú:

- vzájomná dohoda všetkých majiteľov al. rozhodnutie majiteľa, že podnik zanikne

- uplynie doba, na ktorú bol podnik založený

- rozhodnutie súdu o zániku podniku

Organizačná štruktúra - predstavuje vzájomné usporiadanie útvarov a ľudí v podniku. O usporiadaní vzťahov v OŠ je treba rozhodnúť na zákl.:

- situácie, v ktorej sa podnik nachádza

- na zákl. cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté

- na zákl. profesijného obsadenia ľudí v podniku

Pri tvorbe OŠ riešime 2 otázky:

 • organizačná diferenciácia ( rozlišovanie (činností))
 • organizačná integrácia (zlučovanie činností)

Každá OŠ musí byť stabilná a zároveň pružná. Štruktúrnou jednotkou OŠ je ucelená časť organizácie - útvar!

Útvar môže byť:

- oddelenie (personálne...), al. dielňa, al. závod

- má jasne vymedzené úlohy, svoju právomoc a zodpovednosť.

Typy org. štruktúr:

Jednoduchá štruktúra malého podniku - používa sa v malých podnikoch, ktoré vyrábajú úzky sortiment výrobkov, napr.: miestna pekáreň, domáca opravovňa

VLASTNÍK AL. MANAŽÉR = ZAMESTNANCI

Funkčná štruktúra podniku - na čele funkčných útvarov sú funkční manažéri

VLASTNÍCI AL. VRCHOLOVÝ MANAŽMENT = FINANCIE, MARKETING, VÝSKUM A VÝVOJ, VÝROBA, ĽUDSKÉ ZDROJE, INFORMAČNÝ SYSTÉM

Divizionálna štruktúra - rozlišujeme 3 úrovne riadenia:

 • úroveň podniku - manažment rozhoduje o rozvoji podniku ako celku
 • úroveň divízií - rozhoduje ako úspešne súťažiť s konkurenciou v danom odbore
 • funkčná úroveň - riešia sa tu problémy jednotlivých funkčných oblastí manažmentu, napr.: výroby.

Divízia - oddelenie, útvar

VLASTNÍCI = VRCHOLOVÝ MANAŽMENT PODNIKU = DIVÍZIA 1 (GENERÁLNY MANAŽÉR, FUNKČNÝ MANAŽÉR, VÝROBKY SKUPINY 1), DIVÍZIA 2 (GENERÁLNY MANAŽÉR, FUNKČNÝ MANAŽÉR, VÝROBKY SKUPINY 2), DIVÍZIA 3 (GENERÁLNY MANAŽÉR, FUNKČNÝ MANAŽÉR, VÝROBKY SKUPINY 3)

Holdingová štruktúra podniku

Holding - je voľným združením samostatných podnikov, ktoré sú spojené prostredníctvom finančného kontrolného systému.

VRCHOLOVÉ VEDENIE HOLDINGU = PODNIK A, PODNIK B, PODNIK C

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ekonomika  maticova organizacna struktura

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016