Riadenie pracovných skupín

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 418 slov
Počet zobrazení: 431
Tlačení: 14
Uložení: 13

Riadenie pracovných skupín

Skupina - určitý počet ľudí, ktorí sú vo vzájomnom vzťahu, sú si toho vedomí a uvedomujú si svoje postavenie v skupine

Kategórie skupín:

 • Formálne - vznikla na zákl. rozhodnutia vedúceho
 • Neformálne - členov spájajú rovnaké záujmy, dobré vzťahy
 • Primárne - určité spoločenstvo osôb, ich cieľom môže byť, napr.: zvýšenie kvality života (rodina)
 • Sekundárne - veľké skupiny osôb, ktorých členovia majú spoločný cieľ = podporovať svojich predstaviteľov

Formálne a neformálne pracovné skupiny:

 • Formálne sk. - vo vnútri podniku, ktorý podporuje manažérske rozhodnutia pri plnení úloh, ktoré slúžia na dosiahnutie cieľov. Má jedného nadriadeného a viacerých podriadených

Členenie:

 • ovládaná - členovia v nich vykonávajú opakujúce sa úlohy
 • úkolové - členovia v nich vykonávajú náhodné (výnimočné) úlohy

Úkolové členíme na:

 1. pracovné komisie - slúžia na zvyšovanie kvality
 2. pracovné tými - slúžia na udržiavanie podnikovej výkonnosti a ekon. rastu (5 - 15 členov)

Formálna sk. má 4 etapy vývoja:

 • etapa prijímacia - prijímame nových členov do sk., ich prispôsobovanie sa
 • etapa komunikácie a rozhodovania - nový členovia už riešia prvé úlohy, navzájom komunikujú a prijímajú prvé rozhodnutia
 • etapa skupinovej solidarity - pôjde o vzájomné odsúhlasenie názorov jednotlivých členov skupiny na určitý problém = kde sa zvýrazňuje spolupráca a medziľudské vzťahy
 • etapa skupinovej kontroly - jej cieľom je dosiahnuť úspech, po ukončení práce prichádza kontrola vedenia
 • Neformálna sk. - vzniká v podniku prirodzene na zákl. dobrých medziľudských vzťahov.

Členenie:

 • záujmová sk. - členov spája dosiahnutie určitého cieľa, záujmu, napr.: zvýšenie platu
 • priateľská sk. - vznikajú v rámci priateľských stretnutí, sú dočasné, časom sa menia, členov spája rovnaká rasa, náboženstvo, záujmy atď...

ZNAK

FORMÁLNA SKUPINA

NEFORM. SKUPINA

CIEĽ

zisk, úspešnosť

spokojnosť

VZNIK

podľa plánu organizácie

spontánne

VPLYV

funkcia, peňažná odmena

osobnosť

KOMUNIKÁCIA

zhora nadol

rôzne - cez osoby = šuškandov

VEDÚCI

určený vedením

určí ho skupina

KONTROLA

peňažnou odmenou, hrozbou sankciami

silné sociálne sankcie

Hodnotenie prac. skupiny:

Výsledky hodnotenia sa najčastejšie využívajú pri:

- riadení kariéry zamestnancov

- rozhodovaní o rozmiestnení zamestnancov

- rozhodovaní o skončení pracovného pomeru

- zisťovaní potreby ďalšieho vzdelávania zamestnancov

Intervaly hodnotenia:

- vykonávajú sa raz ročne

- v malých a stredných podnikoch buď štvrťročne al. polročne

Hodnotiteľ - manažér organizačného útvaru al. prac. sk.. Na hodnotení sa podieľajú aj spolupracovníci, zákazníci.

Kritériá hodnotenia - patria sem:

A.) Pracovné výsledky - množstvo vyrobených výrobkov, odpadovosť, predaj výrobkov a služieb, počet reklamácií, počet obslúžených zákazníkov

B.) Pracovné správanie - prístup k plneniu úloh, rešpektovanie prac. nariadení, dochádzka do zamestnania

C.) Odborná spôsobilosť - odborné vedomosti, zručnosti, podnikavosť, schopnosť (ochota) niesť riziko

Zavŕšenie hodnotenia by sa malo konať v hodnotiacom rozhovore, v ktorom manažér oboznámi zamestnanca s výsledkami hodnotenia a ich dôsledkami (preradenie, povýšenie, skončenie prac. pomeru, odmeňovanie...) a umožní zamestnancovi vyjadriť sa k hodnoteniu!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#formálna skupina

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022