Právna úprava JÚ, účtovné knihy používané v JÚ

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 148 slov
Počet zobrazení: 232
Tlačení: 15
Uložení: 14

Právna úprava JÚ, účtovné knihy používané v JÚ

Zákl. právnymi normami upravujúcimi účtovníctvo u nás sú:

 • obchodný zákonník
 • zákon o účtovníctve (431/2002 Z. z.)
 • opatrenia ministerstva financií

Zákon o účt. sa člení na 7 častí:

 • základné a všeobecné ustanovenia - predmet úpravy zákona, spôsob vedenia účtovníctva, preukázateľnosť účtovníctva, povinnosti ÚJ
 • účtovné sústavy, doklady, zápisy a knihy
 • účtovná závierka
 • spôsoby oceňovania
 • inventarizácia
 • účtovná dokumentácia
 • záverečné ustanovenia

Sústava JÚ sa vyznačuje tým, že sa v nej účtuje oddelene o peň. majetku a o záväzkoch a pohľadávkach. Podľa zákona o účt. č. 431/2002 Z. z. v sústave JÚ môžu účtovať:

 • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v OR
 • FO, ktorí podnikajú al. vykonávajú SZČO, ak preukazujú svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie al. udržanie svojich príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, ktorí nie sú platiteľmi DPH (po tom ako sme vstúpili do únie môže byť platiteľom DPH ale aj nemusí, podľa toho ako mu to vyhovuje, DPH je povinný platiť ak dosiahne obrat 35 000 eur).
 • príspevková orgniazácie, ktorých zriaďovateľom je obec al. VÚC, ak nepodnikajú a ak objem rozpočtu ich výdavkov nepresahuje 16 596,96,- € (500 000,- Sk)
 • polit. strany a hnutia, obč. združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia PO, spoločenstvá vlastníkov bytov, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, ktoré ak nepodnikajú, a ak ich príjmy nedosahujú v predchádzajúcom účt. obd. 99 581,76,- € (3 000 000,- Sk)
 • cirkev a nábož. spoločnosti, cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, nepodnikajú a nie sú príjemcami dotácií zo ŠR

Každá účt. jedn. je zodpovedná:

- správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne viesť účtovníctvo spôsobom, ktorý zaručuje trvalosť účt. záznamov.

Účt. záznam - údaj, ktorý je nositeľom informácie, týkajúcej sa predmetu účtovníctva al. spôsobu jeho vedenia, napr.: účt. doklady, knihy, inventúrne súpisy, účt. závierka

Účt. doklad - je preukázateľný záznam, ktorý musí mať tieto náležitosti:

 • označenie účt. dokladu
 • obsah účt. prípadu a označenie jeho účastníkov
 • peňažnú sumu
 • dátum vyhotovenia účt. dokladu
 • dátum uskutočnenia účt. prípadu
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účt. prípad a za jeho zaúčtovanie
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje

Účtovné zápisy - ÚJ vykonávajú účt. zápisy o účt. prípadoch v štátnom jazyku. Musia byť zrozumiteľné, prehľadné a vykonávané tak, aby bola zaručená ich trvalosť. ÚJ musí usporiadať účt. zápisy takým spôsobom, ktorí umožní overiť zaúčt. všetkých účt. prípadov v účt. období.

Opravy - sa musia uskutočniť tak, aby bolo možné vždy určiť osobu, ktorá opravu urobila, dátum vykonania opravy a obsah pôvodného účt. zápisu.

ÚJ, ktorá účtuje v sústave JÚ účtuje v týchto účtovných knihách:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy

Pomocné knihy sú:

- kniha DM; kniha DFM; kniha zásob; kniha rezerv; kniha účet v banke; kniha cenín; pokladničná kniha; kniha zvierat, zákl. stáda, ťažných zvierat, plemenných a dostihových koní

- mzdové listy; kniha soc. fondu

V knihe pohľ., záväzkov a pomocných knihách môžu ÚJ pokračovať v účt. zápisoch v ď. účt. obd., ale účt. zápisy týkajúce sa jednotlivých účt. obd. sa musia zreteľne oddeliť.

Peňažný denník - je účt. kniha, v ktorej sa účtujú fin. operácie, pri ktorých nastal pohyb peň. prostriedkov v hotovosti al. na bank. účtoch s výnimkou vybraných účt. prípadov, presne uvedených v postupoch účtovania.

V PD sa účtujú:

 • príjmy a výdavky účt. v hotovosti vrátane prijatých šekov a cenín
 • príjmy a výdavky uskutočnené prostredníctvom banky - bezhotovostným platobným stykom
 • priebežné položky - prevody medzi pokladnicou a BÚ, prevody medzi BÚ, prevody medzi pokladnicami
 • uzávierkové účt. operácie v oblasti príjmov a výdavkov na konci účt. obd.

Účtovné prípady sa v PD účt. na zákl. účt. dokladov:

 1. v čas. poradí - podľa dátumu vyhotovenia
 2. v členení na príjmy a výdavky

Vzájomná spätosť medzi účt. dokladom a zápisom dokladu v PD sa zabezpečí tým, že na každý doklad sa uvedie č. str. denníka, č. riadka a rok 1/3/2009. O pohybe peň. prostriedkov sa účtuje v PD podľa PPD, VPD, výpisov z bank. účtu

Prevádzková réžia - všetky výdavky podnikateľa v účt. obd. nevyhnutné na podnikanie, napr.: poštovné, poplatky banke, opravy, inzercia, nájomné, reklama, cestná daň, daň z nehnuteľnosti, lízingové splátky, kurzové straty, úroky z prevádzkových úverov, telefón, fax, výdavky na poradenské služby.

Kniha pohľadávok - musí mať: obchodný názov ÚJ, IČO, DIČ, rok. Účtujú sa tu všetky pohľ. podnikateľa voči externým subjektom (pohľ. voči odberateľom, poskytnuté preddavky zamestnancom, poskytnuté úvery iným podnikateľom, pohľ. za manká, škody, dane z príjmov, zdravotnej a sociálnej poisťovni...). Účt. zápisy v knihe pohľ. poskytujú inf. v členení:

 • dátum a doklad o vzniku pohľ.
 • dlžník = predmet pohľ. suma v eurách
 • dátum splatnosti
 • záznam o úhrade
 • poznámky

Kniha záväzkov - účt. sa tu všetky záväzky, ktoré má podnik voči ext. subjektom (záväzky voči dod., zamestnancom, banke...). V knihe záväzkov sa účt. aj materiál prevzatý od zákazníka na spracovanie al. na opravy.

Musí obsahovať údaje o:

 • veriteľoch
 • výške záväzku v eurách
 • prijatých preddavkoch
 • prijatých úveroch
 • záväzkoch voči zdravot. a soc. poisťovni

Pomocné účt. knihy

Kniha DM - musí obsahovať názov, odpis DM, číselné označenie, ocenenie, dátum obstarania, VC, odpis. plán účt. a daň. predpisov, dátum a spôsob vyradenia. ÚJ je povinná vykonať 1 x ročne inventarizáciu. A vyhotoviť inventúrne súpisy ku dňu účt. závierky

FM sa účt. v knihe DFM.

Kniha zásob - ÚJ evidujú zásoby podľa druhu v knihe zásob, ktoré môže tvoriť súbor skladových kariet. Musí obsahovať: označenie zásob, začlenenie zásob, ocenenie, stav a pohyb zásob. Inventúra sa robí 1 x ročne s inventúrnym súpisom.

Kniha cenín - pošt. známky, kolky, strav. lístky, parkov. karty, tel. karty.

Kniha rezerv - tvorba, čerpanie, zrušenie rezerv

Mzdová evidencia - zaúčtovanie miezd zamestnancom, podnikateľa sa vykonáva na mzdových listoch. Podnikateľ je povinný viesť mzd. listy a výplatné listiny. Mzdový list musí obsahovať: meno a priezvisko, r. č. zam., adresu tr. pobytu zam., mená, priezviská a r. č. osôb, na ktoré si zam. uplatňuje nezdaniteľnú časť dane a daň. bonus, výšku jednotlivých nezdaniteľných častí zákl. dane z dôvodom ich priznania. Na každý rok je nový.

Kniha soc. fondu - tvorba a čerpanie soc. fondu sa počas roka účtuje v pom. knihe soc. fondu ako prírastky a úbytky.

Účt. zápis - je písomný al. technický záznam PÚ. Robia sa na zákl. dokladov v účt. knihách. Sú usporiadané z 2 hľ.:

 • z časového (chronologicky)
 • z vecného (systematicky)

V sústave PÚ sa vedú tieto knihy:

 • denník - vykonávajú sa zápisy z čas. hľ.. Účtuje sa na základe tých istých ÚD ako v hl. knihe. Časové (denné) zápisy majú kontrolnú funkciu. Okrem hl. denníka sa vedú čiastkové (pokl. kniha, kniha došlých a odoslaných faktúr).
 • hlavná kniha - vykonávajú sa zápisy z vecného hľ. (systematicky). Obsahuje všetky syntetické účty a k nim zriadené analytické účty, ktoré podnik v danom období používa a má ich uvedené v účt. rozvrhu. Sú to účty aktív, pasív, nákl. účty, výnosové a uzávierkové. Hl. kniha vychádza za triedenia údajov v denníku .Účty hl. knihy sa otvárajú vždy na začiatku nového účt. obd. Na konci účt. obd. sa účty hl. knihy uzatvárajú. Z konečných zostatkov súvahových sa výsledkových účtov s zostaví účt. závierka. Hl. knihu možno viesť viacerými spôsobmi. Za zákl. spôsoby sa považuje viazaná kniha; na voľných listoch (formou zostáv na PC)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022