Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 453 slov
Počet zobrazení: 299
Tlačení: 14
Uložení: 12

Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

Nachádzajú sa tu účty určené hlavne na sledovanie vlastných zdrojov financovania majetku - vlastného imania a na sledovanie dlhodobých záväzkov (záväzkov voči dodávateľom, záväzkov zo soc. fondu, bankových úverov, rezerv). V účtovníctve je prvoradý pohľad na zdroje financovania, či sú zdroje:

 • vlastné
 • cudzie

Toto členenie zdrojov je v najdôležitejšom účt. príkaze, ktorým je SÚVAHA.

Pre vlastné imanie sú vyčlenené v účt. tr. 4 tieto účt. sk.:

 • 41 - zákl. imanie a kapitálové fondy
 • 42 - fondy zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
 • 43 - výsledok hospodárenia

Z hľ. súvahy sa vlastné imanie člení na 5 častí (zložky vlastného imania):

 • základné imanie
 • kapitálové fondy
 • fondy tvorené zo zisku
 • výsledok hospodárenia minulých rokov
 • výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia

K cudzím zdrojom krytia patria:

 • záväzky
 • bankové úvery
 • rezervy

Cudzie zdroje krytia môžu byť:

 • krátkodobé (v účt. tr. 2 a 3)
 • dlhodobé (v účt. tr. 4)

Základné imanie - zákl. trvalý vlastný zdroj krytia majetku ÚJ a účtujeme ho na účte 411 - ZI. Stav a pohyb (zvyšovanie al. znižovanie ZI) sa v závislosti od konkrétnej právnej normy podnikateľského subjektu účtuje na účte 419 - Zmeny ZI.

Pre potreby účtovania o ZI rozpoznávame tieto zákl. typy podnikateľských subjektov:

 • Kapitálové obchodné spoločnosti (ZI vytvárajú povinne)
  1. r. o. ( ZI min. 6 638,- €)
  2. s. (ZI min. 33 193,- €)
 • Osobné obchodné spoločnosti (nemajú povinne stanovenú výšku ZI)
  1. komanditná spoločnosť
  2. verejná obchodná spoločnosť
 • Družstvá (ZI tvoria povinne min. 1 659,- €)
 • Štátne podniky (ZI sa označuje ako kmeňové imanie)
 • Iné subjekty zapísané do OR (musia viesť podvojné účtovníctvo a ZHI vytvárajú dobrovoľne)
 • Individuálny podnikateľ (je FO, ktorá je ÚJ a účtuje v súvahe podvojného účtovníctva. Nepoužíva účet 411, ale 491)

 

Založenie ÚJ je spojené s množstvom činností, ale hlavne právneho a organizačného charakteru, pri ktorom vznikajú tzv. zriaďovacie výdavky (náklady).

Medzi zriaď. výdavky patria:

- notárske poplatky, kolky, cestovné

- mzdové náklady pracovníkov, ktorý sa podieľajú na založení spoločnosti. Tento proces trvá niekoľko mesiacov.

Vznik ÚJ predstavuje určitý časový okamih (dátum zápisu ÚJ do OR), v prípade obchodných spoločností, družstva a štát. podnikov ÚJ vzniká dňom zápisu do OR. K tomuto dátumu ÚJ zostavuje úvodnú súvahu, kde sa nachádza suma ZI zapísaná v OR.

Založenie ÚJ predchádza jej vzniku. Pre s. r. o. je dátum založenia daný dátumom spísania spoločenskej zmluvy. Založenie a. s. je dané upisovaním akcií akcionárom. ZI družstva sa zakladá členskými vkladmi, ktoré sa zaviazali členovia družstva platiť. Založenie ÚJ účtujeme v prospech analytického účtu 411. ZI nezapísané v OR je na ťarchu účtu 353.

Kapitálové fondy sa tvoria zo zdrojov, ktoré plynú do ÚJ zvonka. Zdrojom ich tvorby nie je zisk ÚJ.

Ostatné kapitálové fondy = 413. V prospech účtu 413 účtujeme: prijaté dary, členské podiely na bytovú výstavbu, štátny príspevok, fondy vytvorené prevodom fondov tvorených zo zisku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Imanie #kmeňové imanie

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022