Účtovanie cenných papierov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 373 slov
Počet zobrazení: 363
Tlačení: 19
Uložení: 20

Účtovanie cenných papierov

DM má vždy dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 r. Predstavujú stále aktíva. Nachádzajú sa v účt. tr. 0 a účt. sk. 06 - Dlhodobý finančný majetok. Ocenenie DNM je vyššie ako 2 400,- € a cena DHM je vyššia ako 1 700,- €.

DM je:

- DNM

- DHM

- DFM

- DLHODOBÉ POHĽADÁVKY

DFM rozumieme ním:

 • cenné papiere a podiely
 • dlhodobo poskytované pôžičky a úvery
 • súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
 • obligácie
 • predmety z drahých kovov
 • pozemky, um. zbierky, ktoré ÚJ obstarala na účel dlhodobého uloženia voľných peň. prostriedkov.

Spôsoby obstarania DM:

- kúpou (dod. spôsobom)

- vlastnou činnosťou

- darovaním

- bezplatným prevodom podľa právnych predpisov

- získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti

- preradením DM z osobného užívania do podnikania

- na základe zmluvy o kúpe nejakej veci

DFM:

 • musí splniť podmienku - ÚJ ho má vo vlastníctve dlhšie ako 1 r.
 • oceňuje sa:
  • pri obstarávaní CP a podielov v obstarávacej cene - súčasťou sú náklady súvisiace s obstaraním tohto majetku (burzové poplatky, provízie maklérom a poradcom)
  • na ocenenie úbytku môže ÚJ aj uplatniť cenu zistenú váženým aritmetickým priemerom (musí vyčísliť 1 x mesačne) metódou FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku CP). Tento spôsob sa uplatňuje, ak ide o:

- rovnaký druh CP

- rovnakého emitenta

- rovnakú cenu, na ktorú sa CP znejú

 • podiel na ZI sa môže oceňovať metódou vlastného imania

Zmena hodnoty CP a podielov

V čase, v ktorom ÚJ vlastní DFM môže nastať:

 • zvýšenie hodnoty CP al. výšky podielu vlastníkov v kapitálovej obchodnej spoločnosti:
  • bez výmeny akcií - vyznačením vyššej menovitej hodnoty na doterajších akciách, zvýšením počtu akcií ak sa emitovali nové a bezplatne sa rozdelili akcionárom
  • výmenou za nové akcie s vyššou menovitou hodnotou, pričom pôvodné akcie sa vrátia
 • znížením CP a podielov:
  • bez výmeny akcií
  • výmenou za nové akcie

Oceňovanie majetku - v účtovníctve sa ním rozumie spôsob vyjadrenia hodnoty určitého majetku.

Ku dňu uskutočnenia účt. prípadu sa majetok a záväzky oceňujú oceňovacími veličinami:

 • obstarávacia cena - ceny, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (doprava, montáž, provízie, clo)
 • vlastnými nákladmi - sú priame náklady vynaložené na výrobu
 • reprodukčná obstarávacia cena - cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje
 • reálna hodnota - trhová cena, kvalifikovaný al. iný odborný odhad, cena stanovená posudkom znalca.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017