Výsledok hospodárenia a jeho účtovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 352 slov
Počet zobrazení: 978
Tlačení: 48
Uložení: 43

Výsledok hospodárenia

téza 47. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku dosiahnutými za určité obdobie. Väčšinou sa zisťuje za jeden kalendárny rok.

Zisk:

 • Nastáva vtedy ak sú:

Výnosy > Náklady

Strata:

 • Nastáva vtedy ak sú:

Výnosy < Náklady

Z vecného hľadiska zisťovanie VH znamená:

1/ posúdiť:

A/ reálnosť uskutočnených transakcií v oblasti nákladov a výnosov

B/ vecnú a časovú súvislosť výnosov a nákladov daného obdobia

C/ správnosť klasifikácie výnosov a nákladov z bežnej činnosti a z mimoriadnej činnosti

2/ vyčísliť splatnú daň z príjmov

3/ vyčísliť odloženú daň z príjmov

4/ zistiť VH:

A/ z bežnej a mimoriadnej činnosti pred zdanením dane z príjmov

B/ z bežnej a mimoriadnej činnosti po zdanení dane z príjmov

C/ VH čistý zisk, alebo strata za účtovné obdobie

VH môžeme vypočítať:

A/ z hospodárskej činnosti

B/ z finančnej činnosti

C/ z mimoriadnej činnosti

D/ z bežnej činnosti

VH rozlišujeme ako:

A/ VH pred zdanením

B/ VH po zdanení

VH pred zdanením vypočítame:

 

VH zistení z podkladov účtovníctva

+

položky zvyšujúce základ dane

-

položky znižujúce základ dane

=

VH pred zdanením

Položkami, ktoré zvyšujú základ dane sú napr.:

 • rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi, ak nie sú účtovné väčšie ako daňové.
 • kladný rozdiel medzi zostatkovou a predajnou cenou DM
 • príspevky PO, ktoré povinnosť odvodu nevyplýva zo zákona
 • celkové náhrady poskytnuté nad limit stanovený zákonom o cestovných náhradách
 • zostatková cena trvale vyradeného DM likvidáciou
 • kladný rozdiel vyradeného DM vyradeného z dôvodu poškodenia a náhradou od poisťovne, okrem škôd spôsobených živelnými pohromami.

Položkami, ktoré znižujú základ dane sú napr.:

 • zrušenie ostatných rezerv a opravných položiek ich zúčtovaním do výnosov
 • príjmy zdanené osobitnou sadzbou dane a zdanené pri zdroji príjmov
 • prijaté dary od iných PO
 • strata z hospodárenia za minulé zdaňovacie obdobie.

Rozdelenie VH

Zisk možno rozdeliť:

 • tvorba zákonného rezervného fondu, resp. nedeliteľného fondu
 • tvorba sociálneho fondu
 • tvorba ostatných fondov
 • zvýšenie ZI
 • rozdelenie medzi vlastníkov
 • úhrada straty minulých rokov
 • ponechať ho vo forme nerozdeliteľného zisku

Stratu možno uhradiť nasledujúcim spôsobom:

 • z nerozdeliteľného zisku minulých rokov
 • zo zákonného rezervného fondu
 • z iných fondov
 • uhradzovacou povinnosťou spoločníkov, členov
 • zníženie ZI
 • prevod straty do budúcich rokov

MD D

50 – 55 –N z hosp. činnosti 60 – 65 – V z hosp.činnosti 

56 - 57 - finančné N 66 – 67 – finančné V

58 – 59 – Mimoriadne N 68 – 69 - Mimoriadne V

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#výsledok hospodárenia #náklady, výnosy a výsledok hospodárenia #Náklady, výnosy , hospodársky výsledok

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.789