Podnikanie, podnikateľ, podnik

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 428 slov
Počet zobrazení: 454
Tlačení: 21
Uložení: 19

Podnikanie, podnikateľ, podnik

Oblasť podnikania u nás upravuje obch. zákonník (č. 513/1991 Zb.), zákon o živnostenskom podnikaní (č. 455/1991 Zb.)

Podnikanie - rozumieme ním sústavnú činnosť vykonávanú podnikateľom samostatne, vo vl. mene a na vl. zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Znaky podnikania:

 • sústavnosť - činnosť, ktorá sa opakuje, nejde o náhodnú jednorázovú činnosť
 • samostatnosť - podnik musí mať možnosť samostatne v rámci zákonov rozhodovať o všetkom a musí mať právo vo vl. mene uzatvárať zmluvy a viesť zodpovednosť za záväzky vyplývajúce zo zmlúv
 • vlastné meno - FO koná pod sv. menom a priezviskom aj za záväzky podniku
 • vlastná zodpovednosť - podnikateľ zodpovedá za výsledok podnikania aj za záväzky podniku
 • ziskovosť - hl. motívom a cieľom podnikania je zisk

Podnikateľ - podnikateľom podľa obch. zákonníka je:

 1. osoba, ktorá je zapísaná v obch. reg.
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 4. FO, ktorá vykonáva poľnohosp. výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Z ekon. hľ. je podnikateľ človek, ktorý postupuje riziko na trhu s cieľom dosiahnuť zisk. Zisk môže dosiahnuť iba vtedy, ak dokáže uspokojiť potreby sv. zákazníkov. Schopnosť podnikať = 4. výr. faktor.

Podnikateľom môže byť FO a PO:

FO - každý človek od narodenia, narodením FO vzniká spôsobilosť FO mať práva a povinnosti, smrťou táto spôsobilosť zaniká. Pre oblasť podn. je dôležitá spôsobilosť Fo na právne úkony (nadobúdať) práva a brať na seba povinnosti - FO ju získava až dosiahnutím plnoletosti (18 r.).

PO:

 • združenia FO al. PO
 • účelové združenia majetku
 • jednotky územnej samosprávy (obce, VÚC)
 • iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

PO vzniká dňom zápisu do OR al. iného zákonom určeného reg.

Obchodný register (OR) - je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov (obch. meno, u PO - sídlo, FO - bydlisko a miesto podnikania, IČO, predmet podnikania, právna forma PO)

Podnik - samostatná hosp. jednotka, ktorá využívaním výr. činiteľov vyrába výrobky al., poskytuje služby určené na predaj. Môžeme ho definovať aj ako súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania.

Hmotné - budovy, stroje, pozemky

Nehmotné - obch. značka, meno, povesť na trhu, licencia

Osobné - pracovníci podniku

Funkcie podniku:

 • ekonomická - spočíva v tom, že podnik má vyrábať výrobky a poskytovať služby. Zahŕňa tieto činnosti:
  • zásobovaciu - nákup surovín a mat. pre zabezp. výroby
  • vlast. výrobu - premena surovín a mat. na hotov. výrobky
  • činnosť - predaj hotov. výrobkov
 • mimoekonomická - nevyplýva priamo z hosp. činnosti a zahŕňa:
  • sociálnu funkciu - riešenie bytovej situácie podnikových zamestnancov
  • bezpečnostná - ochrana zdravia pri práci, zabezp. ochr. pomôcok
  • ochrana živ. prostr. - výstavba čističíek odp. vôd, likvidácia odpadov a pod.
  • kultúrno - spoloč. a vzdelávacia - zvyšovanie kvalif., kurzy, kultúrne akcie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#financovanie podniku zo zisku #podnik a podnikanie

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026