Čo je ekonomika a čo ekonómia? Toto sú rozdiely

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 603 slov
Počet zobrazení: 778
Tlačení: 61
Uložení: 61

EKONÓMIA A EKONOMIKA

Ekonómia je vedná disciplína , ktorá skúma akým spôsobom spoločnosť používa vzácne zdroje skúma ( spoločné ) správanie sa ľudí na trhoch zaoberá sa tým ako rozmiestniť nedostatkové zdroje tak aby boli čo najlepšie uspokojené ľudské potreby ktoré sú neobmedzené . Ekonómia ako vedná disciplína vznikla v 2. pol. 18. storočia , jej vznik sa spája s dielami anglických ekonómov.

Ekonomika – znamená hospodárstvo alebo hospodárenie , je to tá časť hospodárskeho života ktorá je spätá s ekonomickou činnosťou jej cieľom je uspokojovať potreby spoločnosti. Ekonómia sa člení na mikro a makroekonómiu.

Mikroekonómia – skúma správanie sa jednotlivých spotrebiteľov ( domácností ) a výrobcov ( firiem ) na konkrétnych trhoch.

Makroekonómia – zaoberá sa celkom napr. národným hospodárstvom kde typickými témami sú nezamestnanosť , inflácia , hospodársky rast.

Ekonomika sa člení :

a, pozitívna ekonómia - skúma ekonomickú realitu , taká ako je využíva štatistické podklady . Napr. ,, Ak sa ceny zmrzliny zvýšia v porovnaní s cenami iných druhov tovarov , ľudia budú kupovať menej zmrzliny. ,,

b, normatívna ekonómia – obsahuje hodnotové súdy ,snaží sa odpovedať aká by ekonomická realita mala byť podľa niekoho názoru. Napr. ,, Malo by sa zabrániť tomu aby ceny zmrzliny rástli . ,,

TYPY EKONOMÍK

 • ekonomika založená na zvykoch a tradíciách
 • príkazová
 • trhová
 • zmiešaná

Ekonomika založená na zvykoch a tradíciách

 • všetky ekonomické rozhodnutia sa prijímajú na základe inštinktov , zvykov a tradícií prenášaných z generácií na generáciu
 • ide spravidla o málo rozvinutú a dnes už historicky prekonanú ekonomiku , ktorá existovala najmä v primeranej civilizácii , prvotno pospolnej otrokárskej i feudálnej spoločnosti
 • niektoré prvky typické pre túto ekonomiku sa dnes vyskytujú v domácnostiach napr. zachovávanie zvykov , tradície v domácom hospodárstve

Príkazová ekonomika

 • je systém organizácie a riadenia ekonomiky založený na príkazoch a administratívnych rozhodnutiach z centra
 • táto ekonomika neumožňuje efektívne využiť výrobné zdroje krajiny a spravidla ide o nedostatkovú ekonomiku

Trhová ekonomika (kapitalizmus)

 • zakladá na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže , v rámci trhového mechanizmu sa snažíme dosiahnuť jednotu medzi výrobou a ponukou

Trh – je miesto kde sa stretávajú výrobcovia a spotrebitelia , predávajúci a kupujúci , predaj a kúpa , ponuka a dopyt .

Trhové hospodárstvo – je slobodné podnikanie veľkého počtu podnikateľov , pričom trh rieši tri základné otázky ekonomiky ako aj rozdielne záujmy medzi predávajúcim a kupujúcim

Zmiešaná ekonomika

 • je typ hospodárstva ktorý sa v súčasnosti najviac vyskytuje , trhový mechanizmus je tu založený na slobodnej podnikateľskej činnosti , voľnej súťaži , voľnej cenotvorbe a prevládajúcom súkromnom vlastníctve
 • štát len v nevyhnutnej miere zasahuje do chodu hospodárstva a usmerňuje ho
 • vytvára zákonný rámec to znamená že prijíma hospodárske zákony a vládne nariadenia , stará sa o uspokojovanie dôležitých spoločenských potrieb ( výstavba škôl , zdravotných zariadení ) a prostredníctvom zákona ochraňuje soc. Slabšie vrstvy
 • tento typ ekonomiky označujeme aj ako sociálno – trhové hospodárstvo
 • je známe tak v západnej Európe ako aj v USA
 • popri rozhodujúcom súkromnom vlastníctve existuje aj štátne vlastníctvo , kde štát je významným vlastníkom strategickým podnikom najmä v baníctve , hutníctve , v energetickom a naftovom priemysle , bankovníctve a pod.

Národná ekonomika

Je územne vymedzený celok , ktorý tvoria vzájomne prepojené hospodárstva ekonomických subjektov pôsobiacich v určitej krajine .

Štruktúru ekonomiky možno posudzovať z rôznych hľadísk najčastejšie sa skúma odvetová štruktúra národného hospodárstva .

Odvetvie – je časť národnej ekonomiky ktorú tvoria podniky s rovnakými alebo príbuznými produktmi a predmetom ( ťažba nerastných surovín , obchod , stavebníctvo ) . Odvetvia sa ďalej členia na pododvetvia napr. priemysel môže byť chemický , strojársky , elektro- technický priemysel . Odvetvia s rovnakými znakmi vytvárajú sektory národnej ekonomiky .

Pri skúmaní sektorovej štruktúry ekonomiky rozlišujeme :

 1. Primárny sektor – pozostáva z odvetví , ktoré produkujú prvotné suroviny a energie napr. poľnohospodárstvo , ťažobný priemysel
 2. Sekundárny – tvoria ho odvetvia spracovateľského priemyslu a stavebníctva , ktoré využívajú a ďalej spracúvajú výstupy primárneho sektora
 3. terciárny – obchod , doprava a iné služby ako reštaurácie , hotely , bankovníctvo , telekomunikácie
 4. kvarciárny – ide o oblasť vedy a výskumu , školstvo , zdravotníctvo a pod. V posledných storočiach a desaťročiach nastávajú výrazné štrukturálne zmeny národných ekonomík a hovoríme o tzv. kvintárnom sektore , ktorý je zameraný na informácie .

Kolobeh ekonomiky

Ekonomiku krajiny môžeme zjednodušene chápať ako systém vzťahov medzi štyrmi sektormi :

 • podniky
 • domácnosti
 • vláda
 • zahraničie

Výsledkom kolobehu ktorý medzi nimi prebieha je výkonnosť NH.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ekonomika #Ekonómia vs. Ekonomika - rozdiel #ekonomia a ekonomika #kolobeh zdrojov ekonómia

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018