Cestovný ruch CR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 346
Tlačení: 18
Uložení: 20

Cestovný ruch

- je nielen významným faktorom svetového obchodu, ale aj účinným faktorom ekonomického, kultúrneho a sociálneho rozvoja krajiny

- je súbor vzťahov a javov, ktoré vyplívajú z cestovania a pobytu osôb, ak s pobytom nieje spojené trvalé usadenie a vykoávanie zárobkovej činnosti

- CR definujeme ako súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich s cestovaním a pobytom osôb mimo miestatrvalého bydliska

- ich cielom je odpočinok, poznávanie, rozptýlenie a zábava, kultúrne a športové využitie, služobné cesty tj., ich cielom je získavanie komplexného zážitku

- rozvoj CR sa viaže na splnenie viacerých podmienok, predovšetkým všeobecný rozvoj výrobných síl, rozvoj dopravy, existencia ubytovacích a stravovacích zariadení, vznik cestovných kancelárii, turistických spolkov...

- CR sa začal formovať koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

- cestovanie v Európe sa rozvinulo so vznikom obchodných ciest.

- dôvody cestovania (za najvýznamnejšie motívy cestovania v minulosti označili viacerý autory: W. Greeven, E.A. Jäger) – obchodné, náboženské, zdravotné, kultúrne, vedecké, politické a vojenské.

- významnú podporu rozvoja CR znamenalo zavedenie sprostredkovateľských služieb prostredníctvom cestovných kancelárii.

- 1865 Thomas Cook – prvá cestovná kancelária v Európe.

Z javového hľadiska – predstavuje cestovný ruch, cestovanie z miesta trvalého pobytu do miesta prechodného pobytu. Ide o periodický príliv a odliv turistov

Z funkčného hľadiska – definujeme cestovný ruch ako súbor činností zameraný na uspokojovanie potrieb ludí, spojené s cestovaním a pobytom na cudzom mieste, zvyčajne vo volnom čase s cielom oddychu a zotavenia (ubytovanie, strava, peniaze, doprava)

Služby CR predstavujú užitočné činnosti nemateriálneho charakteru, ktoré uspokojujú potreby návštevníkov.

Štruktúru služieb CR tvoria 2 skupiny potrieb účastníkov:

Primárne – cielové potreby

 • potreba cielového využitia sa
 • potreba kultúrnych, historických pamiatok
 • potreba odpočinku
 • potreba spoločenskej komunikácie, rozptýlenia, zábavy

Sekundárne – realizačné potreby

 • podmieňujú uspokojovanie cielových potrieb
 • potreba prepravy do cielového miesta
 • potreba ubytovania, prenocovanie
 • potreba stravy, potreba hygieny
 • potreba sprostredkovania služieb a pod.

Význam služieb CR vzrastá, pretože je čoraz väčší záujem o danú službu.

Rozsah uspokojenia potrieb – vyjadruje spotreba. K spotrebe dochádza posúdenie, či sa potreba uspokojila alebo neuspokojila.

Osobitosti služieb CR:

 1. Poskytnutie služby a jej spotreba sa priestorovo a časovo viaže na určitý rekreačný priestor.
 2. Služby CR: majú charakter osobných služieb
 3. Služby CR sú mnohotvárne, rôznorodé, podmienené – ked uspokojenie 1. potreby podmieňuje uspokojenie 2. potreby.

Dopĺňanie sa služieb nazývame KOMPLEMENTARITA služieb.

Substitúcia služieb = zastupitelnosť à vzájomné nahradenie 1 služby inou (napr. preprava vlakom namiesto autobusom)

 1. Rozsah spotreby služieb často podmieňuje ich:
 • včasné zabezpečenie
 • vonkajšie faktory (počasie)
 • faktory súvisiace s jednotlivými účastníkmi (vek, sociálna príslušnosť)
 1. Účastník CR vystupuje ako neanonymný (pri ubytovaní, pri kúpe zájazdu cestovnej kancelárii)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cestovny ruch

Ekonómia a ekonomika – učebné materiály



Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015