Obchodné spoločnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 177 slov
Počet zobrazení: 336
Tlačení: 21
Uložení: 22

Obchodné spoločnosti

Je založená FO alebo PO na vykonávanie podnikateľských činností. Os podniká pod svojím menom, ktoré je zapísané v OR. OS sa zakladá spoločenskou zmluvou, ktorá spoločenskou zmluvou, ktorá je podpísaná všetkými zakladateľmi alebo zakladateľskou listinou ( ak spoločnosť zakladá iba jedna osoba) a to formou notárskeho zápisu. OS vzniká dňom zápisu do OR.

Obchodný zákonník vymedzuje tieto OS :

 1. a) osobné – založené sú minimálne dvomi zakladateľmi. Spoločníci sa osobne zúčastňujú na riadení spoločnosti. Nemusia vytvárať osobitné riadiace orgány. Aspoň jeden zo spoločníkov ručí za záväzky neobmedzene (teda aj osobným majetkom )

- verejná obchodná spoločnosť

- komanditná spoločnosť

 1. b) kapitálové – môže byť založené aj jedným zakladateľom. Neprezentujú ich spoločníci, ale upísaný kapitál (výška ZI). Každý spoločník má povinnosť vložiť určitý vklad. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene (maximálne do výšky vkladu). Musia sa tvoriť riadiace orgány.

- akciová spoločnosť

- spoločnosť s ručením obmedzeným

Komanditná spoločnosť

Je osobná spoločnosť založená za účelom podnikania, ktorá sa vyznačuje existenciou dvoch typov spoločníkov s odlišným postavením.

Tí sú :

- jeden alebo viac spoločníkov, ktorý ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom tzv. komplementári.

- jeden alebo viac spoločníkov, ktorý ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho vkladu zapísané v OR , tzv. komandisti. Komandista je povinný vložiť do spoločnosti vklad do výšky určenej spoločenskou zmluvou najmenej však vo výške 250 eur.

Na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení iba komplementári, o ostatných záležitostiach rozhodujú všetci spoločníci spoločne, väčšinou hlasou (každý má jeden hlas). Komandista má právo kontrolovať hospodárenie spoločnosti ako aj činnosti komlementárou. Zákaz konkurencie platí len pre komplementárov. Rozdelenie zisku sa určí pomerom v spoločenskej zmluve. Komplementári si časť zisku rozdelia zvyčajne rovným dielom a komandisti podľa výšky svojho vkladu. Štatutárnym orgánom komanditnej spoločnosti sú komplementári.

Výhody pre komplementárov

- nemajú povinný vklad

-vedú spoločnosť

- majú právo vystupovať ako štatutárny orgán

Nevýhody komplementárov

- majú neobmedzené ručenie

- majú zákaz konkurencie

Výhody pre komandistov

- majú obmedzené ručenie

- nemajú zákaz konkurencie

Nevýhody pre komandistov

- povinný vklad najmenej 250 eur

- nemajú právo na obchodné vedenie spoločnosti

- majú obmedzenú možnosť kontroly

Verejná obchodná spoločnosť

Je osobná spoločnosť založená aspoň dvoma osobami, ktoré podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom (neobmedzene). Na obchodné vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník v rámci zásad stanovených v spoločenskej zmluve. Zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovnakým dielom a rovnako nesú aj prípadnú stratu (ak si inak nedohodnú v spoločenskej zmluve). Pre spoločníkov platí tzv. zákaz konkurencie tzn. že žiadny spoločník nesmie bez súhlasu ostatných spoločníkov podnikať v takom istom predmete činnosti, ako má spoločnosť. Štatutárny orgán v OS môže byť každý zo spoločníkov. V spoločenskej zmluve si však môžu dohodnúť, že štatutárnym orgánom budú iba niektorý z nich = stále musia byť minimálne dvaja spoločníci.

Výhody VOS

- nie je predpísaná výška ZI

- osobná zainteresovanosť spoločníkov na riadenie spoločnosti

- jednoduchá organizácia a riadenie spoločnosti

Nevýhody VOS

- neobmedzené ručenie spoločnosti aj spoločníkov

- menšia možnosť získať úver z banky

- pri väčšom počte spoločníkov nebezpečenstvo vzniku konfliktov

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Je kapitálová spoločnosť, ktorej ZI tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Túto spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo môže mať maximálne 50 spoločníkov. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho vkladu a zapísaného v OR – neobmedzene.

Hodnota ZI spoločnosti musí byť aspoň 5000 eur a hodnota vkladu minimálne 750 eur. Vklad je základom pre určenie obchodného podielu, ten predstavuje práva a povinnosti spoločníkov a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Pred podaním návrhu na zápis do OR musí byť splatených z každého vkladu aspoň 30% a celková hodnota splatených vkladov musí byť aspoň 2500 eur. Zvyšok musí byť splatený do 5. rokov od vzniku spoločnosti. Ak je iba jeden zakladateľ, musí byť ZI splatené v plnej výške.

Práva spoločníka :

- právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti a kontrole jej činnosti účasťou na Valnom zhromaždení

- právo na podiel zo zisku podľa výšky vkladu

Orgány SRO

 1. a) valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti. Zvolávajú ho konatelia najmenej raz za jeden rok. Členmi sú všetci spoločníci a každý má jeden hlas.
 2. b) dozorná rada – je to kontrolný orgán, ktorý musí mať najmenej 3 členov. Konateľ nemôže byť členom dozornej rady. Dozorná rada nahliada do účtovných kníh a iných dokladov.

Rezervný fond

Ak sa nevytvorí pri vzniku spoločnosti je spoločnosť povinná vytvoriť ho výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % ZI.

Akciová spoločnosť

Je spoločnosť, ktorej ZI je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Akciová spoločnosť môže byť :

 1. súkromná
 2. verejná

Akcia – predstavuje práva akcionára ako spoločníka podielať sa podľa zákona a stanov spoločnosti a jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti likvidáciou.

 • je cenný papier, s ktorým sú spojené členské a majetkové práva akcionára ako spoločníka

Akcia môže znieť : na meno , na doručiteľa

Založenie a vznik spoločnosti

Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerý zakladatelia. Títo uzavrú zakladateľskú zmluvu a ak je to 1 zakladateľ, tak uzavrie zakladateľskú listinu. Obe musia byť poverené notárskou zápisnicou. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanov. Hodnota ZI spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur.

Zakladateľská zmluva, listina musí obsahovať :

- obchodný názov, sídlo a predmet podnikania

- navrhované ZI

- počet akcií a ich menovitú hodnotu

- upisované vklady jednotlivých zakladateľov

- pri nepeňažných vkladoch aj ich popis a vyjadrenie ich hodnoty

Orgány a.s

 1. a)valné zhromaždenie – je najvyšší orgán, právo zúčastňovať sa na ňom majú všetci akcionári osobne alebo zastúpení. Zvoláva ho predstavenstvo najmenej 1 krát za rok.

Rozhoduje sa tu o všetkých dôležitých skutočnostiach :

 • zmena stanov a.s
 • rozhoduje o zvýšení alebo znížení ZI
 • voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady, príp. ich odvolania

Rozhoduje väčšina hlasov. V a.s môže rozhodovať len kto vlastní tzv. kontrolný balík akcií.

 1. b) predstavenstvo – je štatutárny orgán spoločnosti, riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných FO a majú nárok na podiel zo zisku tzv. tantiemy.

Zabezpečuje :

 • riadne vedenie účtovníctva
 • vypracúva správy pre valné zhromaždenie
 • predkladá návrhy na rozdelenie zisku
 1. c) dozorná rada – kontrolný orgán a.s. Musí byť ustanovená. Dohliada na výkon predstavenstva a činnosť spoločnosti. Musí mať minimálne 3 členov, ktorý sa volia maximálne na 5 rokov.

Rezervný fond – vytvára a.s pri svojom vzniku vo výške 10 % ZI.

Družstvo

Je spoločenstvom neuzavretého poštu osôb založeným za účelom podnikania, alebo zabezpečenia hospodárnych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Obchodné meno družstva musí obsahovať ozn. družstvo. Musí mať najmenej 5 členov, to neplatí ak sú jeho členmi aspoň 2 PO. Družstvo je PO. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia neručia za záväzky družstva. Napr. keby družstvo skrachovalo a ja budem jeho členom tak sa budem musieť finančne podielať na jeho dlhoch. ZI družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktoré splatenie sa zaviazali členovia družstva.

Založenie družstva

Na jeho založenie sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze družstva.

Ustanovujúca schôdza družstva :

 • určuje zapisované ZI
 • schvaľuje stanovy
 • volí predstavenstvo a kontrolnú komisiu

Orgány družstva

 1. a) členská schôdza – je najvyšší orgán, schádza sa jeden krát za rok. Rozhoduje o dôležitých veciach, každý člen má jeden hlas.
 2. b) predstavenstvo – štatutárny orgán plní uznesenie z členskej schôdze. Zo svojich členov volí predsedu družstva.
 3. c) kontrolná komisia – kontroluje celú činnosť družstva, prejednáva sťažnosti členov, schôdza sa schádza podľa potreby najmenej 1 krát za 3 mesiace.

Poznáme družstvá poľnohospodárske, bytové, výrobné a spotrebné.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018