Národné hospodárstvo, Podstata a štruktúra

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 197 slov
Počet zobrazení: 338
Tlačení: 21
Uložení: 25

Národné hospodárstvo

Podstata a štruktúra

 • Národné hospodárstvo – tvoria všetky subjekty na území štátu, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti. Sú to podniky, domácnosti , štát.
 • Je to súhrn všetkých individuálnych samostatných hospodárstiev určitej krajiny bez ohľadu na formu podnikania, či vlastníctva a národná ekonomika.

Svetové hospodárstvo – súhrn všetkých národných hospodárstiev vo svete. Jeho súčasťou je systém medzinárodných ekonomických vzťahov, ktorý je založený na medzinárodnej deľbe práce.

Ekonomická integrácia – proces vzájomného približovania a spájania ekonomík do väčších celkov na základe spoločných cieľov.

Štruktúrou národného hospodárstva rozumieme jeho zloženie a členenie z rôznych hľadísk. Poznáme:

 • Oblastná štruktúra rozdelenie z územného hľadiska, ktoré vyplýva z územnosprávneho členenia danej krajiny.
 • Odvetvová štruktúra

Odvetvie – tvoria ho podniky s rovnakým , alebo príbuzným zameraním . Odvetvia možno členiť na pododvetvia.

Odvetvie ----priemysel pododvetvie.....textilný

Poznáme:

 • Výrobné odvetvia
 • Priemysel (strojársky)
 • Poľnohospodárstvo (ŽV a RV)
 • Stavebníctvo
 • Nákladná doprava
 • Výrobné služby
 • Nevýrobné odvetvia
 • Školstvo
 • Veda, výskum, kultúra
 • Zdravotníctvo
 • Osobná doprava
 • Nevýrobné služby
 • Sektorová štruktúra

Sektor – určitá sféra ekonomickej činnosti, ktorá je charakteristická určitým vývojovým tempom vedecko-technického pokroku, rastom produktivity práce, úrovňou deľbou práce.

 • Primárny sektor - predstavuje prvovýrobu a prvotné spracovanie surovín (ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo). Vyznačuje sa: minimálnou automatizáciou,

nízke tempo vedecko technického pokroku,

relatívne malou ziskovosťou,

malým rastom produktivity práce,

vo veľkej miere závisí od trvalých a momentálnych prírodných podmienok,

potreba riešenia globálnych problémov ľudstva (ekológia).

 • Sekundárny sektor - patria sem odvetvia spracovateľského priemyslu (textilný, strojársky a stavebníctvo).

Vyznačuje sa: vysokou investičnou náročnosťou,

Rýchly rast produktivity práce,

Vysoký stupeň špecializácie,

Je náročný na vstupy.

 • Terciálny sektor - patria sem služby (obchod, doprava, stravovanie..)Vyznačuje sa: najrýchlejšie sa rozvíjajúci sektor,

Najnižšia investičná náročnosť,

Vysoký rast produktivity práce,

Vysoký rast zamestnanosti (podieľa sa na raste životnej úrovne obyvateľstva).

 • Kvarciálny sektor – časť nevýrobných odvetví (školstvo, veda, výskum).

Finančne náročné činnosti na ich činnosti sa podieľa štát , vysoká zamestnanosť.

 • Štruktúra NH z hľadiska klasifikácie produkcie (slúži na kategorizáciu produktov).

priemysel

poisťovníctvo domácnosti

Stavebníctvo zdravotníctvo

Školstvo doprava a spoje

Hotelové a reštauračné služby

Resp . podľa EU

 • Nefinančné inštitúcie ( výrobné , obchodné podniky )
 • Finančné inštitúcie ( banky, poisťovne )
 • Verejná správa ( ministerstvá )
 • Domácnosti ( obyvateľstvo )
 • Neziskové inštitúcie ( politické strany , športové organizácie

Hrubý domáci produkt (HDP) –predstavuje hodnotu všetkých finálnych statkov a služieb, ktoré vyrobili výrobné faktory na území určitej krajiny za 1 rok. Zohľadňuje územný princíp.

Nominálny HDP -je vyjadrený v bežných trhových cenách príslušného roka.

Reálny HDP – je vyjadrený v stálych cenách základného roka, prepočítaný pomocou cenového deflátora, ktorý vyjadruje mieru inflácie.

Hrubý národný produkt (HNP) –predstavuje hodnotu všetkých finálnych statkov a služieb, ktoré vytvorili výrobné faktory občanov určitého štátu za 1 rok, vrátane občanov pôsobiacich v zahraničí.  HNP = HDP +čistý príjem majetku v zahraničí

Národný dôchodok – je súhrn všetkých dôchodkov , ktoré plynú z využívania výrobných faktorov za 1 rok.

Pravý ekonomický rozvoj – zahŕňa viac ako 20 činiteľov, ktoré nie sú zahrnuté do HDP. Zohľadňuje chyby, vplyvy a deformácie reálnej trhovej ekonomiky (drogy, terorizmus, strata voľného času....)

Index ľudského rozvoja – slúži na porovnávanie ekonomickej úrovne jednotlivých krajín sveta. Berie do úvahy tieto faktory :

 • Reálny ročný HDP n a1 obyvateľa v USD
 • Dosiahnutá vzdelanostná úroveň obyvateľstva
 • Dĺžka života obyvateľstva

Čistý ekonomický blahobyt (bohatstvo)

HDP

+ Produkcia tieňovej ekonomiky

 • Ilegálne aktivity (predaj zbraní, obchod s bielym mäsom , daňové úniky)
 • Legálne aktivity (práca pre kamaráta – fuška)

+ produkcia domácej výroby

+ hodnota voľného času  (voľný čas môže niekomu poskytnúť väčšie uspokojenie ako samotné tovary)

Výpočet HDP

Spotrebná (výdavková) metóda – na základe výdavkov všetkých spotrebiteľov (domácnosti, podnikov, štátu), ktoré vynaložili na nákup finálnych statkov a služieb .

GDP = C+I+G+NX

HDP= spotreba (Sd )+ hrubé investície(Ih) + vládne výdavky (Vv)+čistý export(Eč)

Spotreba – výdavky domácností na osobnú spotrebu statkov a služieb.

 • Výdavky na nákup predmetov krátkodobej spotreby ( potraviny, odevy, obuv ..)
 • Výdavky na nákup predmetov dlhodobej spotreby ( nábytok, chladnička, nábytok ..)
 • Výdavky na služby všetkého druhu ( nájomné, poplatky za plyn, vodu, elektrickú energiu, lekári..)

Hrubé investície ( súkromné hrubé domáce investície podnikov )

 • Výdavky vynaložené na výstavbu rodinných domov, bytov
 • Výdavky na nákup kapitálových statkov (nákup strojov..)
 • Výdavky do zásob ( nákup surovín )

Vládne výdavky ( štátne nákupy tovarov a služieb )

 • Výdavky na školstvo, zdravotníctvo
 • Výdavky na bezpečnosť
 • Výdavky na vedu a výskum
 • Výdavky na výstavbu ciest a diaľnic

Čistý export =export - import

Dôchodková ( príjmová ) metóda- výkonnosť ekonomiky sa meria a vyjadruje pomocou príjmov ( dôchodkov) jednotlivých subjektov, ktoré získajú za predaj výrobných faktorov.

HDP= mzdy (Mh)+ čisté úroky (Uč)+ renty (R)+ zisky(Zh)+ amortizácia (A)+ nepriame dane(Dn)

Mzdy...hrubé mzdy a iné zamestnanecké príjmy

Čisté úroky....rozdiel medzi prijatými a platenými úrokmi

Renty......dôchodky vlastníkov pôdy a prírodných zdrojov

Zisky....hrubé zisky

Amortizácia....opotrebenie majetku

Nepriame dane

Výrobná (produkčná, tovarová) metóda – spočítajú sa pridané hodnoty jednotlivých výrobcov a nepriame dane

HDP = pridaná hodnota + nepriame dane

Pridaná hodnota = hrubá produkcia – medzispotreba (medziprodukty)

Medziprodukt .....hodnota statkov a služieb nakúpených a použitých s cieľom vyrobiť nové statky a služby a spotreba materiálu, surovín, nakupovaných služieb.

Údaje o HDP sa v modernej ekonomike zisťujú prostredníctvom národných účtov. Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá meraním výkonnosti ekonomiky sa nazýva národné účtovníctvo.

Individuálny blahobyt obyvateľstva môžeme posúdiť pomocou 2 ekonomických kategórii:

 • Osobný dôchodok – je príjem, ktorý domácnosti skutočne za určité obdobie dostanú (hrubý príjem).
 • Disponibilný dôchodok – vypočítame keď od osobného odpočítame priame dane, ktoré platí jednotlivec.

Stupne riadenia národného hospodárstva

 1. Najvyššie orgány:

a/ zákonodarné – Národná rada SR

b/ výkonné – Vláda SR

 1. Ústredné inštitúcie:

a/ nezávislé – tu patrí Národná banka Slovenska a súdnictvo

b/ účelové – štatistický úrad a protimonopólny úrad

c/ odvetvové – jednotlivé ministerstvá

d/ špeciálne – napríklad hlavný hygienik, inšpektorát práce

 1. Miestne inštitúcie:

a/ všeobecné – štátna správa a miestna samospráva

b/ špeciálne – napr. daňový úrad, úrad životného prostredia

Zásady riadenia národného hospodárstva:

 • zásada komplexnosti – na riešenie určitého problému, či určitej otázky nazerať z rôznych pohľadov (napr. ťažba surovín a životné prostredie),
 • zásada plánovitosti – vláda pri riešení určitej otázky vychádza z dlhodobých prognóz a perspektívneho rozvoja (napr. budovanie diaľnic, budovanie priemyselných parkov v regióne s veľkou nezamestnanosťou a pod.),
 • zásada objektívnosti – ide o podriadenie rozhodnutí objektívnym ekonomickým zákonom a nie záujmovým skupinám (napr. nenakupovať obilie, alebo zemiaky zo zahraničia, ak ich dokážeme lacnejšie dopestovať domácou ekonomikou),
 • zásada konkrétnosti – ide o presnú špecifikáciu zákonov, pravidiel, požiadaviek a nariadení (napr. nedokonalé zákony vytvárajú priestor pre nečestné konanie, obchádzanie zákonov a pod.)

Ekonomický cyklus – ide o pravidelné striedanie vzostupných a zostupných fáz.

Ekonomický cyklus má 4 fázy :

 • Recesia (hovorí sa o nej vtedy ak reálny HDP klesne počas dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch ) - pokles ekonomickej aktivity , obmedzuje sa výroba, rastie nezamestnanosť, podniky krachujú, znižuje sa agregátny dopyt.
 • Dno – najnižší HDP, najvyššia nezamestnanosť.
 • Expanzia – rast dopytu po výrobných faktoroch ( práca, pôda, kapitál), zvyšuje sa výroba ä nové podniky ), znižuje sa nezamestnanosť, rastú príjmy, rastie dopyt.
 • Vrchol – dopyt po kapitáli je vysoký preto sa zvyšuje úroková miera , dochádza k rastu cien , zamestnanosť je najvyššia , pomaly sa znižuje dopyt a ekonomický cyklus prechádza do recesie.

Rast môže nastať veľmi rýchlo - boom, rovnako môže nastať prudký pokles - pád, alebo sa situácia dlhodobo nemení – stagnácia.

Rozdelenie ekonomického cyklu :

 • Krátkodobé cykly 3-5 rokov
 • Strednodobé 6-11 rokov
 • Dlhé cykly do 60 rokov

Hlavným dôsledkom cyklického vývoja sú zmeny inflácie a nezamestnanosti.

Príčiny ekonomických cyklov

 • Exogénne príčiny cyklického vývoja sa hľadajú vo vonkajších činiteľoch (vojna, revolúcia , slnečné škvrny, pesimizmus podnikateľov ..)
 • Endogénne príčiny kríz sú v samotných ekonomických procesoch (neúmerne vysoká úroková miera, pokles investícii).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hruba produkcia #národné hospodárstvo


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028