Podnikateľský plán - Salaš

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: zuzulka2901
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 5 675 slov
Počet zobrazení: 153 642
Tlačení: 2 706
Uložení: 4 509

Podnikateľský plán - Salaš

Úvod

1 Zhrnutie

2 Charakteristika podniku
2.1 Názov a sídlo spoločnosti
2.2 Opis firmy
2.3 Vlastníci a počiatočný kapitál
2.4 Ciele podniku

3 Výrobky a služby
3.1 Produkty
3.2 Služby
3.3 Zabezpečenie kvality

4 Odvetvia a trendy
4.1 Dodávatelia
4.2 Konkurencia
4.3 SWOT analýza

5 Marketing
5.1 Marketing
5.2 Trhové prostredie
5.3 Poloha a okolie podniku
5.4 Marketing pred otvorením
5.5 Marketing v deň otvorenia
5.6 Marketing po otvorení

6 Výroba a predaj
6.1 Činnosti
6.2 Odpis výrobného zariadenia
6.3 Vybavenia strediska

7 Riadenie podniku
7.1 Organizačná štruktúra
7.2 Popis pracovnej činnosti zamestnancov
7.3 Pracovná doba pracovníkov
7.4 Mzdy pracovníkov

8 Kalkulácie

9 Finančníctvo
9.1 Náklady
9.2 Výnosy
9.3 Hospodársky výsledok v 1. roku
9.4 Súvaha

10 Prílohy

Záver

Úvod

Predmetom môjho podnikateľského plánu – „salaš Vendelín s.r.o.“ bolo spracovať všetky kapitoly osnovy podnikateľského plánu vlastnej firmy.

Tieto spracované údaje boli vypracované v zmysle platných zákonov, vyhlášok, smerníc Slovenskej republiky.

Uvedenú prácu som si vybral preto, lebo v okolí mojej obce je krásna príroda, ktorú podľa mňa navštevuje stále menej ľudí a myslím si, že keby v budúcnosti vznikol v oblasti, ktorú som opísal v pláne podobný projekt určite by sa tento stav zmenil. Podľa mňa by mnohí uvítali vo svojom okolí podnik takéhoto typu.

Cieľom môjho podnikateľského plánu je zhodnotenie súčasnej a budúcej situácie firmy a jej okolia, načrtnúť krátkodobé a dlhodobé ciele a stanoviť opatrenia a aktivity, ktoré povedú k splneniu cieľov.

1. Zhrnutie

1.1. Názov podniku
Vendelín s.r.o.

1.2. Adresa prevádzky
Moravany nad Váhom
Výtoky 122/12
922 21

1.3. Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným

1.4. Predmet podnikania
Poskytovanie reštauračných služieb čo možno najvyššej kvality, prenajímanie sály na spoločenské akcie.

1.5. Kľúčové osobnosti firmy
Rastislav Valko
Moravany nad Váhom
Výtocká 97/7
922 21

Marián Čapák
Moravany nad Váhom
Výtocká 94
922 21

Aleš Adamský
Moravany nad Váhom
Pélenická 603
922 21

1.6. Zákazníci
Zameriavame sa na širokú klientelu:
- turisti
- deti
- študenti
- dospelí
- seniori

1.7. Konkurencia
Tento projekt vznikol aj vďaka tomu , že v okolí cca. 5 km nie je žiadna konkurencia. Najbližší konkurenčný podnik je hotel Striebornica na okraji obce Moravany nad Váhom a Gazdovský hostinec v centre obce.

1.8. Ústredný produkt
Podávanie jedál a nápojov.

1.9. Predpokladaný dátum vzniku

1. mája 2007 bude spustená skúšobná prevádzka podniku na jeden mesiac. Oficiálne otvorenie salašu Vendelín s.r.o. je určené na 1. jún 2007.

2. Charakteristika podniku

2.1. Názov a sídlo spoločnosti
Názov: Vendelín s r.o.
Adresa: Moravany nad Váhom
Výtoky 122/12
922 21

2.2. Opis firmy
Hlavnou úlohou salašu Vendelín s r.o. je poskytovanie reštauračných služieb čo možno najvyššej kvality. Okrem toho ponúkame možnosť organizovať rôzne spoločenské akcie ( oslavy, firemné večierky, posedenia a pod.).

2.3. Vlastníci a počiatočný kapitál
Rastislav Valko: 1 000 000,- (úver)
Marián Čapák: 1 000 000,- (úver)
Aleš Adamský: pozemok s budovou (bývalé reštauračné zariadenie) v hodnote 1 000 000,-

2.4. Ciele podniku
Krátkodobé ciele: -rozbehnúť podnikateľskú činnosť
-získať spoľahlivý a kvalifikovaný personál
-vytvoriť si dobré meno a dobré postavenie na trhu
-získať čo najviac zákazníkov
-poskytovať zákazníkom kvalitné služby

Dlhodobé ciele: -dosahovať čo najvyšší zisk
-udržať si čo najlepšie miesto na trhu
-maximálna spokojnosť zákazníkov

3. Charakteristika produktov a služieb

3.1. Produkty
V reštaurácii Vendelín s r.o. budeme hlavnú pozornosť venovať slovenskej kuchyni a príprave typických slovenských jedál podľa tradičných receptúr. Avšak budeme sa snažiť prispôsobiť našu ponuku zákazníkovi, preto na jedálnom lístku nebudú chýbať aj rôzne iné druhy jedál a špecialít.
Nápojový lístok bude zostavený podľa skúseností zakladajúcich členov a podľa rád odborníkov (jedálny a nápojový lístok nájdete v prílohách).
V druhom roku podnikania chceme zaobstarať menšie stádo oviec aby sa naša podnikateľská činnosť rozšírila. Najali sme si totiž odborníka, ktorý sa dobre vyzná v oblasti starostlivosti o poľnohospodárske zvieratá a v oblasti živočíšnej výroby. Našim cieľom je spracovanie ovčieho mlieka na výrobu ovčieho syra, tvarohu, žinčice a iných produktov.

3.2. Služby
Poskytovanie služieb sa bude orientovať podľa ročného obdobia. Všetky služby budú
poskytované tak aby sa maximalizoval komfort zákazníka.
Ponúkame reštauračné služby, teda podávanie jedál a nápojov. Ďalej sa u nás dajú
prenajať priestory na organizovanie svadieb, osláv a iných spoločenských udalostí
s účasťou do 60 osôb. Rozsah poskytovaných služieb sa budeme snažiť prispôsobiť
v každom smere do celku, ktorý vychádza v ústrety zákazníka.

3.3. Zabezpečenie kvality
Kvalitu produktov a služieb zabezpečíme v prvom rade prísnym a dôkladným
výberom kvalifikovaného a spoľahlivého personálu. Odborná úroveň personálu
sa bude 2-krát ročne kontrolovať riaditeľom spoločnosti. Pre udržanie a zvýšenie odbornosti personálu sa vykonajú 2-krát ročne školenia. Aby bol zabezpečený stáli vývoj úrovne poskytovaných služieb vykonajú sa 1-krát mesačne porady s ostatným personálom. Riaditeľ bude viesť zápisník do ktorého zaznamená dátumy konania porád a prerokované témy. Pre zvýšenie kvality bude všetok personál zainteresovaný do procesu zabezpečovania kvality. Dodržiavanie kvality bude kontrolované vedúcimi pracovníkmi, ktorý si budú viesť záznamy a budú stručne informovať riaditeľa. Riaditeľ na základe týchto informácií bude vyplácať každý mesiac zamestnancom finančnú odmenu 1 000,- v hotovosti.
Kvalita tovarov odberaných od dodávateľov bude zabezpečovaná odberom surovín od stálych dodávateľov. Všetky suroviny používané reštauráciou budú kontrolované na kvalitu vedúcimi pracovníkmi.
O kvalitu podávaných jedál sa bude starať šéfkuchár, ktorý má na starosti odber vzoriek potravín podľa platnej legislatívy ministerstva zdravotníctva SR a tieto vzorky sa bude kontrolovať smernicami HACCP, ktoré analyzujú nebezpečia narušenia zdravotnej alebo hygienickej neškodnosti potravín.
O kvalitu výrobkov, čo sa týka spracovania ovčieho mlieka a starostlivosti o stádo sa bude starať vysoko špecializovaný odborník v oblasti živočíšnej výroby a starostlivosti a chovu poľnohospodárskych zvierat. Tento zabezpečí pravidelné veterinárske prehliadky a bude mať na starosť starostlivosť o stádo

4. Odvetvia a trendy

4.1. Dodávatelia
Chceme pracovať so zabehnutou sieťou dodávateľov, preto sa budeme snažiť udržiavať čo najlepšie vzťahy a tým pozitívne ovplyvniť kvalitu dodávaných tovarov a služieb. Možná dodávka tovarov a služieb bola prerokovaná s nasledujúcimi spoločnosťami:

SCORPIONS - veľkoobchod s nápojmi
Radlinského 56,
Piešťany

RANGE – veľkoobchod s potravinami
Bajkalská 258,
Bratislava

TIP TRAVEL – cestovná agentúra
Winterova 12,
Piešťany

TOPVAR, a.s.
Krušovská 2092,
Topoľčany
95607

Napriek tomu sme sa rozhodli zmluvu podpísať iba s dvomi dodávateľmi, ktorý nám zo všetkých poskytli najlepšie dodávateľské podmienky:

TOPVAR, a.s. METRO
Krušovská 2092, Cash and Carry
Topoľčany Slovakia s.r.o.
95607 Senecká cesta 1881
Ivanka pri Dunaji
90028

4.2. Konkurencia
Väčšinu konkurencie vytvárajú reštauračné zariadenia prevádzkované v meste Piešťany. V blízkom okolí do 10 km sa nachádza menší počet reštaurácií, čo nám nevytvára príliš tvrdé konkurenčné prostredie. Konkurenčné podmienky sa v našom prípade menia v závislosti od ročných období. Rátame s tým, že v období od apríla do októbra bude kapacita zariadenia vyťažená na 100%. Domnievame sa, že v zimnom období klesne záujem o poskytované služby a vyťaženosť zariadenia odhadujeme maximálne na 50 – 60%. Klesanie dopytu v zimných mesiacoch sa budeme snažiť vyrovnať zmenou orientácie služieb a cenovými zľavami

Gazdovský hostinec
Má sídlo v Moravanoch n/V na Piešťanskej ulici 33.
Výhodou tohto podniku je práve jeho poloha, pretože je umiestnený v centre obce a na trhu si počas svojej existencie uplatnil svoje miesto. Jeho ďalšou výhodou je zavedenie donáškovej služby (rozvoz pizze), na ktorú si zákazníci rýchlo zvykli a je u nich veľmi obľúbená a často využívaná.
Nevýhodami podniku sú veľmi malý výber jedál a neochotný personál. Nevýhodou je tiež slabo udržiavaný a zanedbaný interiér podniku.

Hotel Striebornica
Sídli v Moravanoch n/V na rybníku Striebornica.
Tento podnik ponúka produkty dobrej kvality, ale za príliš vysoké ceny. Jeho personál nie je dostatočne kvalifikovaný. Na trhu nie je tak dlho ako predošlý konkurent, no jeho najväčšou nevýhodou je to, že je zameraný len na tú najnáročnejšiu skupinu zákazníkov čo sa odzrkadľuje na cenách jeho produktov.

4.2.1. Výhody oproti konkurencii
- lokalita kde bude umiestnená reštaurácia je turisticky veľmi známa a obľúbená vďaka krásnej prírode a letnému táboru, ktorý je v letnom období plne vyťažený takže po otvorení podniku očakávame nával zvedavých zákazníkov
- zariadenie bude špecializované na slovenskú kuchyňu a zamerané na širokú vrstvu zákazníkov, tzn. ceny dostupné všetkým skupinám obyvateľstva
- vysoký štandard poskytovaných služieb
- atraktívne prostredie poskytujúce maximálny komfort zákazníkovi
- reštaurácia bude ležať na križovatke viacerých turistických chodníkov

4.2.2. Nevýhody oproti konkurencii
- v bezprostrednej blízkosti nie je zástavka MHD
- zariadenie bude v zalesnenom prostredí, čo môže komplikovať prístup v zimnom období
- vysoké náklady na prevádzku podniku

4.3. S. W. O. T. analýza
Hodnotenie vplyvu vonkajších činiteľov musí byť doplnené rozborom vnútorných činiteľov. Na základe silných a slabých stránok vie podnik stanoviť čo je z hľadiska súčasnej a očakávanej situácie rozumné konať. Identifikácia silných miest nášho podniku je možná len na základe porovnania s našimi hlavnými konkurentmi. Pozornosť treba venovať príležitostiam, v ktorých má podnik najviac silných stránok. Analýza nám umožňuje rozlíšiť atraktívne príležitosti, ktoré skrýva trh a ktoré môžu podniku priniesť výhody. Súčasne nabáda k zamysleniu sa nad problémami, s ktorými bude podnik zápasiť. Spojením hlavných príležitostí a rizík, ktoré ovplyvňujú podnikanie sa snažíme zistiť mieru celkovej atraktívnosti trhu.

Vendelín s.r.o.
Silné stránky
- kvalitné produkty
- prijateľné ceny
- zameranie na všetky kategórie zákazníkov
- vyškolený a kreatívny personál
- zľavy a cenové akcie
- kvalitný dodávatelia

Slabé stránky
- poloha podniku
- vysoké náklady na prevádzku
- časová náročnosť vedenia podniku
- podnik je na trhu pomerne krátku dubu

Príležitosti
- nové trhy a trendy
- možnosť rozvíjať podnikanie
- rastúci dopyt
- diferenciácia výrobkov

Hrozby
- zvyšovanie cien energií
- rastúca konkurencia

5. Marketing 

5.1. Marketing

Konkurencia v gastronómii na Slovensku je silná, preto najdôležitejším činiteľom sa stáva kvalita. Zabezpečenie kvality vnímame ako prvoradé v našej marketingovej stratégii. Avšak na podporu predaja našich služieb použijeme aj reklamu našich produktov a služieb. Podnik bude propagovaný zmluvnými cestovnými agentúrami, svojou internetovou stránkou a reklamnou tabuľou pred vstupom do reštaurácie. Propagáciu podniku zabezpečíme aj objednávaním drobných predmetov s logom a adresou reštaurácie ´´SALAŠ VENDELÍN´´ ( zápalky, kancelárske potreby, letáky atď.)

Pretože sa bude jednať o novootvorenú prevádzku plánujeme vynaložiť väčšie úsilie a viac prostriedkov na propagáciu podniku. Súčasťou tejto stratégie je aj usporiadanie recepcie pre zákazníkov a dodávateľov po otvorení prevádzky.

5.2. Trhové prostredie
Trhové prostredie sa neustále vyvíja, preto sa snažíme reagovať na tieto zmeny otvorením podniku. V oblasti turistického ruchu na Slovensku došlo za posledné roky k veľkému pokroku. Počet turistov navštevujúcich mesto Piešťany, ale takisto i obec Moravany nad Váhom sa zvyšuje a tým sa zvyšuje aj dopyt po reštauračných službách, čo predstavuje obrovský potenciál.
Možná konkurencia si tiež uvedomuje tieto možnosti. Preto chceme rýchlo reagovať na tento vývoj a prispôsobiť sa vzniknutej situácii. S rastom slovenskej ekonomiky je aj predpoklad zvýšenia dopytu zákazníkov zo Slovenska po reštauračných službách vysokej kvality.

5.3. Poloha a okolie podniku
Lokalita Výtoky je všeobecne známa a obľúbená rekreačná oblasť so širokými turistickými možnosťami.
Ľuďmi je navštevovaná najmä vďaka tomu, že je tu detský letný tábor s futbalovým ihriskom, basketbalovým ihriskom a tenisovým kurtom. Okrem toho sa tu nachádza aj chatová oblasť, ktorá je využívaná počas celého roka.
Okolie obklopuje krásna rozmanitá príroda pohoria Považský Inovec, ktorá sprevádza turistov vo všetkých ročných obdobiach.

Náučný chodník - Moravany nad Váhom
Ďalším náučným chodníkom na Odštepnom závode Smolenice je Lesnícky náučný chodník Moravany nad Váhom s dĺžkou trasy 5,3 km, ktorý vás na svojich informačných stanovištiach oboznámi s historickými a prírodnými zaujímavosťami tejto časti Považského Inovca. Sú to nasledujúce zastávky:

♣ Volavec
♣ Čierny potok
♣ Výtoky
♣ Trhovičná lúka

Volavec je tou časťou náučného chodníka, ktorá vám poskytne krátky pohľad do vývoja lesa a lesného hospodárstva .Lesy majú svoju históriu, počas ktorej boli stáročia ovplyvňované osídľovaním a ľudskou činnosťou. Lesníctvo sa na Slovensku vyvíjalo spolu s baníctvom a má bohatú minulosť a tradíciu. Prvým náznakom právnej regulácie prístupu k lesom je Nariadenie kráľa Žigmunda županovi zvolenskej stolice z roku 1426. V roku 1565 bol vydaný lesný poriadok kráľa Maximiliána II, ktorý bol zameraný na racionálne využívanie lesov, plánovité rúbanie a sledovanie obnovy lesných porastov. Prvou komplexnou právnou úpravou je Tereziánsky lesný poriadok z roku 1769, ktorý vo svojich 55 bodoch sleduje zabezpečenie troch hlavných cieľov: určiť poriadok v ťažbe dreva, ustáliť spôsoby pestovania nových lesov a zabezpečiť trvalý úžitok z lesov a ich ochranu.
Lokalita Čierny potok je spojená s prácou v lese, ktorá bola v minulosti a ešte aj dnes je veľmi náročná na fyzickú prácu. Prešla technickým vývojom od primitívnych manuálnych foriem až po dnešnú vyspelú techniku. Týmto územím prechádzala kedysi lesná úzkokoľajná železnička s celkovou dĺžkou 12 km, ktorá spájala Moravany nad Váhom a lokalitu Jelenie Jamy. Postavená bola v roku 1900 a slúžila na dopravu dreva a ľudí z okolitých hôr a v jeseni bola často využívaná na poľovačky. Princíp prevádzky bol jednoduchý. Konské záprahy vytiahli železničné vozíky na miesto určenia, tam ich lesní robotníci naložili drevom, ktoré k železničke približovali konské a volské záprahy a samospádom, za pomoci brzdára, spúšťali do moravanského depa.

Lokalitou Výtoky vedie chodník popod Sokolie skaly so zachovanou pôvodnou teplomilnou faunou a flórou. V týchto skalách sa nachádzajú jaskyne osídlené už v mladšej dobe kamennej, o čom svedčia nájdené ozdoby z prevŕtaných ulitníkov, zbytky keramiky a kosti z ulovených zvierat. Boli tu nájdené aj pozostatky jaskynných medveďov. Okolité lesy postihla v roku 1999 silná vetrová kalamita, počas ktorej padlo za obeť vyše 80 000 m3 drevnej hmoty. Všetky kalamitné plochy sú v súčasnosti zalesnené a opäť začínajú plniť poslanie lesov, hlavne pôdoochrannú, vodohospodársku a ďalšie dôležité funkcie.
Trhovičná lúka, presnejšie povedané čistinka sedla Gajdy slúžila ako prechod z Ponitria na Považie. Práve tadiaľto viedla v stredoveku frekventovaná cestná komunikácia spájajúca Nitru s Moravou. Názov lúky pochádza z obdobia, keď sa na tomto mieste stretávali obyvatelia okolitých obcí Ponitria a Považia za účelom obchodu. Tunajšie lesy sú tvorené hlavne zmiešanými dubovo-bukovými porastami s prímesou javora, jaseňa, lipy, smreka a smrekovca, ale i bohatým zastúpením liesky, bazy, svíbu, drieňa a hlohu, ktoré vytvárajú veľmi dobré podmienky pre život rôznej divej zveri a vtáctva. Žije tu hlavne jelenia, diviačia, muflonia a srnčia zver. Ďalej sa tu vyskytuje líška, jazvec, mačka divá, kuna a iné malé šelmy. Okrem spevavého vtáctva tu nájdeme aj niektoré vzácne druhy dravcov a sov, hlavne orla kráľovského a výra skalného.

Tento náučný chodník vás oboznámi s lesom, ktorý je zložitým živým spoločenstvom a ktorého význam spočíva nielen v plnení produkčnej funkcie drevnej hmoty, ale má i nesmierne dôležité poslanie v plnení celospoločenských funkcií so svojím pôdoochranným, vodohospodárskym, klimatickým, zdravotným, sociálnym a estetickým účinkom. Právom si zasluhuje náš obdiv, úctu a ochranu, pretože slúži nám všetkým. Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, ako to v tom lese vlastne skutočne funguje, aké poslanie si v ňom plníme my, lesníci. Stačí sa obrátiť na pracovníkov Lesnej správy Moravany nad Váhom (' 033/7747 130, resp. 0918/333 089). O lesnej železničke Katarínke vám rád porozpráva Ing. Ivan Ružek (' 0918/333 083).
5.4. Marketing pred otvorením

Pred otvorením našej reštaurácie sa budeme snažiť nalákať zákazníkov tak, že uverejníme oznamy o otvorení podniku na reklamných plochách a v miestnych médiách ako sú: - Piešťanský týždeň
- Piešťansko
- A.B.
- Pardon
- Piešťanský bazár
- televízia Karpaty
- internet

5.5. Marketing v deň otvorenia
V deň otvorenia reštaurácie, ktorý je predpokladaný 1. mája 2007 bude v našej predajni 20%-ná akcia na všetky produkty ( jedlá a nápoje ). Pri vstupe do reštaurácie budú zákazníci dostávať drobné darčeky s logom firmy, napríklad: perá, šnúrky na telefón a iné.
Ďalej zorganizujeme rôzne súťaže pre deti a ich rodičov o zaujímavé vecné ceny a zľavné poukážky.
Slávnostné otvorenie zaháji Jaromír Nohavica a ukončí ho živým vystúpením vo večerných hodinách. Voľná zábava bude naďalej pokračovať za doprovodu živej country hudby.

5.6. Marketing po otvorení
Správny chod prevádzky znamená stále vylepšovať zariadenie a samozrejme aj služby zákazníkom. Preto budeme aj naďalej pokračovať v podobných podujatiach ako v deň otvorenia podniku a takisto budeme ponúkať akciové ceny. Samozrejme nesmieme zabudnúť aj na propagáciu, a preto budeme vynakladať ďalšie finančné prostriedky na zviditeľnenie nášho podniku.

6. Výroba a predaj

6.1. Činnosti
-Hlavnou činnosťou reštaurácie Vendelín s.r.o. je reštauračná činnosť, čiže podávanie jedál a nápojov. Poskytovanie služieb sa bude orientovať podľa ročného obdobia na jednotlivé skupiny zákazníkov.
-Ďalej chceme organizovať svadby, oslavy a ďalšie spoločenské akcie a podujatia.
-Špeciálnou službou bude poskytovanie turistických informácií a informácií o spoločenskom a kultúrnom dianí v blízkom okolí.
-Medzi okrajové činnosti nášho podniku bude patriť v druhom roku podnikania spracovanie ovčieho mlieka a jeho použitie v ďalšom výrobnom procese na výrobu syrov, tvarohu, korbáčikov, pareníc a žinčice.

6.2. Opis výrobného zariadenia
Reštaurácia Vendelín s.r.o. je umiestnená v lokalite Výtoky, ktorá je v lesnom prostredí, preto bude mať vzhľad pripomínajúci drevenicu. Je to aj z toho dôvodu, aby podnik zapadol a splynul s prírodnou panorámou.
Keď prejdete terasou, ktorá je spojená s reštauráciou a krytá prístreškom a nachádza sa na nej 11 boxov s popolníkmi dostanete sa do predsiene. V predsieni sa nachádzajú dve informačné tabule, na ktorých sú aktuálne informácie o kultúrnych, turistických a iných podujatiach v blízkom okolí. Ďalej sú tam obrázky a fotografie opisujúce okolitú prírodu a turistický chodník. Z predsiene sa dostanete do jedálne, kde je sedem boxov pre šesť zákazníkov a štyri stolmi so stoličkami pre štyri osoby. Na každom stole sú vázičky pre príjemnejšie posedenie zákazníkov a pri stene je umiestnený krb. Na druhom konci jedálne je bar kde sa objednávajú čapované, teplé aj studené nápoje a občerstvenie. Pred barom je šesť vysokých barových stoličiek a oproti baru je umiestnený biliard. Za barom je vstup do kuchyne, kde je všetko potrebné vybavenie pre prácu kuchárov. Všetky zásoby sú uložené v sklade s mraziacim boxom a regálmi na potrebné suroviny. Do kancelárie riaditeľa a manažéra sa dostanete cez vchod pri bare. V kancelárii je na celej podlahe koberec, na rozdiel od kuchyne a jedálne, kde je kvôli bezpečnosti protišmyková podlaha. Ďalej sú v kancelárii dva pracovné stoly s počítačmi, dve skrine a veľká palma. Na stenách sú takisto ako v jedálni obrazy s prírodnou tématikou fauny a flóry. Toalety sú umiestnené oproti predsieni. Nachádzajú sa tu dámska aj pánska kabínka s potrebným hygienickým zariadením.

6.3. Vybavenie strediska
Medzi hlavné vybavenie reštaurácie patrí registračná pokladňa, kávovar a pípa za barom a krb spolu so stolmi a stoličkami v jedálni. Ďalej sú to počítače v kancelárii a kuchynské zariadenia ako sú šporák, chladnička, mraziaci box, umývačka riadov, mikrovlnka, digestor, fritéza a pomôcky na prípravu a podávanie jedál (hrnce, nože, príbor, taniere......).
K ostatnému vybaveniu patria smetné koše, nábytok, popolníky, poháre, vázičky, kancelárske a hygienické potreby, vešiaky, obrazy, obrusy a ostatné.

7. Riadenie podniku

7.1. Organizačná štruktúra
Rozhodol som sa použiť vo svojej firme líniovú organizačnú štruktúru, pretože je najjednoduchšia a je určená pre začínajúce podniky s malým počtom zamestnancov.

Výber pracovníkov
Naša spoločnosť dala pred svojim vznikom okrem propagačných materiálov do médií aj inzeráty a oznamy o príjmaní nových zamestnancov. Zameriavali sme sa na získavanie kvalitných pracovníkov potrebných v podnikovom transformačnom procese. Tejto činnosti predchádzalo plánovanie potreby zákazníkov, čiže určenie potrebného počtu zamestnancov v členení podľa jednotlivých profesií a určenie kvalifikačných požiadaviek na tieto profesie. Našich súčasných pracovníkov sme zamestnali na základe osobných pohovorov a referencií.
7.2. Popis pracovnej činnosti zamestnancov

Riaditeľ
Riaditeľ koordinuje činnosť manažéra a vedúceho správy objektu. Je štatutárnym zástupcom spoločnosti. Má právo prijímať nových pracovníkov, uzatvárať s nimi zmluvy a naopak aj pracovný pomer ukončiť. Rozhoduje o mzdových otázkach a riadi ekonomiku podniku. Smeruje podnik k dosahovaniu stanovených cieľov. Je oficiálnym reprezentantom spoločnosti a je príkladom všetkým zamestnancom čo sa týka vzťahu zákazník – personál.

Manažér ( spoločník )
Jeho úlohou je vykonávanie manažérskych funkcií čiže dohliadať na vedenie celého podniku. Manažér s pracovníkmi udržiava priami kontakt a kontroluje prácu personálu. Jeho ďalšou úlohou je riadne vedenie a zodpovednosť veškerého účtovníctva, vykonáva administratívne činnosti potrebné k chodu podniku a poskytuje technickú podporu riaditeľovi. Dbá na spokojnosť zákazníkov.

Vedúci správy objektu ( spoločník )
Zabezpečuje funkčnosť zariadení v areáli. Zabezpečuje starostlivosť a údržbu zariadení, budovy a ostatného majetku. Stará sa o nákup a efektívne využitie prostriedkov potrebných k správe areálu. Koordinuje činnosť podriadených funkcií a rozhoduje o výške vyplácaných odmien. Informuje riaditeľa o možných problémoch, alebo námetoch na zlepšenie v oblasti správy majetku.

Barman – recepčný ( informátor )
Táto funkcia je podriadená priamo riaditeľovi. Zamestnanec na tejto funkcii sprostredkováva prvý kontakt zákazníka s firmou, podieľa sa na propagácii podniku. Aktualizuje informačnú tabuľu, podáva informácie zákazníkom vo forme brožúr a letákov. Orientuje zákazníkov v areáli podniku. Vychádza v ústrety ich prianiam, podáva nápoje a občerstvenie pri bare a stará sa o maximálne pohodlie zákazníkov.

Vrchný čašník
Vrchný čašník je účtujúci čašník. Riadi prácu čašníkov. Zabezpečuje plynulosť obsluhy a kontroluje plnenie požiadaviek zákazníkov.

Čašník
Riadi sa pokynmi nadriadeného a zabezpečuje obsluhu zákazníkov.

Šéfkuchár
Riadi prácu kuchárov a vytvára jedálny lístok. Je zodpovedný za kvalitu pripravovaných jedál. Dbá na efektívne využitie surovín. Zostavuje objednávku surovín pre dodávateľov.

Kuchár
Riadi sa pokynmi nadriadeného. Zabezpečuje prípravu jedál.

Správca – upratovač
Zodpovedá za čistotu a kultúrnosť areálu. Predkladá vedúcemu správy objektu požiadavky súvisiace s výkonom jeho funkcie.

7.3. Pracovná doba pracovníkov
V našom podniku budeme zamestnávať štyroch čašníkov, z čoho dvaja budú hlavný čašníci, štyroch kuchárov, z ktorých dvaja budú šéfkuchári a dvoch barmanov.
Počas leta keďže očakávame veľkú vyťaženosť personálu zamestnáme aj brigádnika ako výpomoc čašníkom a bude s ním podpísaná dohoda o brigádnickej práci študentov. Jeho pracovný čas bude od 12 00 do 18 00 cez pracovný týždeň a počas víkendu od 12 00 do 20 00.

Hlavný personál bude pracovať systémom ´´dlhý´´ a ´´krátky´´ týždeň. Na jednej smene budú spolu pracovať vždy dvaja čašníci, z čoho jeden bude hlavný a dvaja kuchári z čoho jeden bude šéfkuchár. Rovnako sa to týka aj barmana. Bude s nimi podpísaná pracovná zmluva a každý z nich bude pracovať 12 hodín denne.
Ich pracovná doba bude počas pracovného týždňa aj počas víkendu trvať od 10 00 do 22 00.

Pracovná doba správcu bude začínať každý deň o 11 00 a končiť o 23 00.

7.4. Mzdy pracovníkov
Hrubé mzdy zamestnancov:

Rastislav Valko riaditeľ 35 000,-
Marián Čapák vedúci správy objektov 35 000,-
Aleš Adamský manažér 35 000,-
Andrej Baláž šéfkuchár 18 000,-
Peter Múdry šéfkuchár 18 000,-
Lukáš Miškech hlavný čašník 18 000,-
Barbora Marková hlavný čašník 18 000,-
Ondrej Rehák kuchár 14 000,-
Miroslav Valko kuchár 14 000,-
Matúš Hlísta čašník 14 000,-
Michaela Mináriková čašník 14 000,-
Michal Hlísta barman 17 000,-
Klaudia Mináriková barman 17 000,-
Viktor Sodoma správca 12 000,-

Odvody do poistných fondov na základe pracovnej zmluvy
Poistné na Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,40% 1,40%
Starobné poistenie 4% 14%
Invalidné poistenie 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1%
Preddavky na zdravot.poistenie 4% 10%
Úrazové poistenie - 0,80%
Garančné poistenie - 0,25%

8. Kalkulácie

Výpočet miezd:

Výpočet mzdy riaditeľovi, manažérovi a vedúcemu správy objektu:
Hrubá mzda 35000
Odvody do fondov
Zdravotné poistenie 4% 1400
Nemocenské poistenie 1,4% 490
Dôchodkové poistenie starobné 4% 1400
Dôchodkové poistenie invalidné 3% 1050
Poistenie v nezamestnanosti 1% 350
Spolu 13,4% -4690

Výpočet dane
Hrubá mzda 35000
Odvody do fondov -4690
Medzisúčet 30310
Nezdaniteľná časť -7968
Základ dane 22345
daň preddavok 19% -4245

Výpočet mzdy
Hrubá mzda 35000
Odvody do fondov -4690
Daň -4245
Čistá mzda 26065

Výpočet mzdy šéfkuchárovi a hlavným čašníkom:
Hrubá mzda 18000
Odvody do fondov
Zdravotné poistenie 4% -720
Nemocenské poistenie 1,4% -252
Dôchodkové poistenie starobné 4% -720
Dôchodkové poistenie invalidné 3% -540
Poistenie v nezamestnanosti 1% -180
spolu 13,4% -2412

Hrubá mzda 18000
Odvody do fondov -2412
Medzisúčet 15588
Nezdaniteľná časť -7968
Základ dane 27620
daň preddavok 19% 1448

Výpočet mzdy
Hrubá mzda 18000
Odvody do fondov -2412
Daň -1448
Čistá mzda 14140

Výpočet mzdy kuchárom a čašníkom:
Hrubá mzda 14000
Odvody do fondov
Zdravotné poistenie 4% -560
Nemocenské poistenie 1,4% -196
Dôchodkové poistenie starobné 4% -560
Dôchodkové poistenie invalidné 3% -420
Poistenie v nezamestnanosti 1% -140
spolu 13,4% -1876

Výpočet dane
Hrubá mzda 14000
Odvody do fondov -1876
Medzisúčet 12124
Nezdaniteľná časť -7968
Základ dane 4156
daň preddavok 19% 790

Výpočet mzdy
Hrubá mzda 14000
Odvody do fondov -1876
Daň -790
Čistá mzda 11334

Výpočet mzdy správcovi :
Hrubá mzda 12000
Odvody do fondov
Zdravotné poistenie 4% -480
Nemocenské poistenie 1,4% -168
Dôchodkové poistenie starobné 4% -480
Dôchodkové poistenie invalidné 3% -360
Poistenie v nezamestnanosti 1% -120
spolu 13,4% -1608,-

Výpočet dane
Hrubá mzda 12000
Odvody do fondov -1608
Medzisúčet 10392
Nezdaniteľná časť -7968
Základ dane 2424
daň preddavok 19% 461

Výpočet mzdy
Hrubá mzda 12000
Odvody do fondov -1608
Daň -461
Čistá mzda 9931,-

Výpočet mzdy barmanom:
Hrubá mzda 17000
Odvody do fondov
Zdravotné poistenie 4% -680
Nemocenské poistenie 1,4% -238
Dôchodkové poistenie starobné 4% -680
Dôchodkové poistenie invalidné 3% -510
Poistenie v nezamestnanosti 1% -170
spolu 13,4% -2278

Výpočet dane
Hrubá mzda 17000
Odvody do fondov -2278
Medzisúčet 14722
Nezdaniteľná časť -7968
Základ dane 6754
daň preddavok 19% 1283

Výpočet mzdy
Hrubá mzda 17000
Odvody do fondov -2278
Daň -1283
Čistá mzda 13439

Výpočet hlavného menu:

Predjedlo:
Plnená rajčina s bryndzovou pomazánkou

MJ Množstvo - 1 os Cena/kg,l Cena spolu(Sk)
rajčiny g 70 50 3.5
bryndza g 20 180 3.6
maslo g 10 150 1.5
mlieko cl 2 20 0.4
spolu 9+200%=27sk

Polievka:
Slepačí vývar s mäsom a rezancami

MJ Množstvo - 1 os Cena/kg,l Cena spolu(Sk)
sliepka g 170 60 10.2
soľ g 1 7 0.07
polievkové korenie g 1 170 1.7
cibuľa g 10 23 2.3
koreňová zelenina g 20 30 6
polohrubá múka g 20 10 2
vajcia ks 1 3 3
mlieko cl 5 20 1
spolu 26.27+15%=30Sk

Hlavné jedlo:
Bryndzové halušky so slaninou
MJ Množstvo - 1 os Cena/kg,l Cena spolu(Sk)
slanina g 10 150 0.15
zemiaky g 300 30 9
hladká múka g 5 10 0.5
soľ g 1 7 0.07
bryndza g 40 180 7.2
spolu 16.92+400%=85Sk

9. Finančníctvo

9.1 Náklady

Predajňa

Názov Počet kusov Cena za kus Cena spolu predkontácia
Má dať Dal
Odpadkový kôš 2 180 360 501 2
Vešiaky háčikové 66 20 1320 501 2
Záclony 10 120 1200 501 2
Registračná pokladňa 1 4000 4000 501 2
Obrazy 10 80 800 501 2
Obrusy 24 100 2400 501 2
Váza veľká 16 50 800 501 2
Váza malá 8 35 280 501 2
Stôl 4 3000 12000 501 2
Stoličky 16 1200 19200 501 2
Mikrosystém 1 5000 5000 501 2
Krb 1 40000 40000 22 42
Biliard 1 60000 60000 22 42

Bar

Poháre vínové 120 50 6000 501 2
Napoleonky 120 50 6000 501 2
Poháre 0,5 dcl 120 35 4200 501 2
Šálky s podšálkami 120 60 7200 501 2
Chladnička na nápoje 1 8000 8000 501 2
Kávové lyžičky 120 10 1200 501 2
Poháre 0,2dcl 120 25 3000 501 2
Kávovar 1 5000 5000 501 2

Toalety

odpadkový kôš 2 180 360 501 2
uteráky 10 50 500 501 2

Kuchyňa

Sporák 1 25000 25000 501 2
Chladnička 1 29000 29000 501 2
Mikrovlnka 1 4000 4000 501 2
Fritéza 3 2000 6000 501 2
Digestor 1 6000 6000 501 2
Príbor 120 - 12000 501 2
Taniere plytké 120 40 4800 501 2
Taniere hlboké 120 45 5400 501 2
Taniere dezertné 120 25 3000 501 2
Misky 120 30 3600 501 2
Kuchýnsky robot 1 10000 10000 501 2
Misy 50 200 10000 501 2
Hrnce 20 40000 501 2
Nože 16 16000 501 2
Kuchynské pomôcky 5000 501 2
Mraziaci box 1 10000 10000 501 2
Umývačka riadu 1 29000 29000 501 2

Kancelária

Kancelárske potreby 1100 501 3
Písací stôl 2 6000 12000 501 2
Stoličky 2 1500 3000 501 2
Skriňa 2 2000 4000 501 2
Počítač 2 36000 72000 22 42
Koberec 1 12000 12000 501 2
Obrazy 2 200 400 501 2
Kvety 1 4000 4000 501 2

 

Režijné náklady

Názov za 1. mes za 8. mes Číslo účtu
elektrina 8000 64000 502
ostatné nesklad. Dodávky 10000 80000 503
telefónny účet 3000 24000 518
marketing 1000 8000 513
poštovné 125 1000 518
odvoz odpadu 800 518
zriaďovacie náklady 15000 518
mzdové náklady 279000 2232000 521
odpisy 43000 551
SPOLU 2467800,-
Odpisy

Názov Množstvo odpisová skupina počet rokov OC Ročný odpis
Biliard 1 1 4 60000 15000
Krb 1 1 4 40000 10000
Počítač 2 1 4 72000 18000
Spolu 43000

Plán predaja

názov NC 1. mesiac 2. mesiac I./IV II./IV PC spotreba tržby
zelenina 200000 –- ––- ––– –––- 500000 200000 300000
ovocie 10000 ––– –––- –– –––– 30000 10000 20000
koreniny 120000 ––– ––– –– –––– 220000 120000 100000
cestoviny 80000 ––– ––– –– –––- 150000 80000 70000
múka 60000 ––– ––– ----- –––- 150000 60000 90000
soľ 4 50 50 100 110 7 1240 2170
praškový cukor 29 15 17 40 38 38 3190 4180
cukor 25 15 17 40 38 29 2750 2860
maslo 150 10 12 30 32 200 12600 16800
mlieko 13 100 90 280 300 20 10010 15400
bryndza 150 5 4 15 16 220 6000 8800
vajcia 3 300 330 930 900 5 7380 12300
zaváraniny 30000 ––––- –––- – ––– 80000 30000 50000
syry 40000 –––– ––– –-- ––––- 100000 40000 60000
chlieb 19 150 160 450 440 30 22800 36000
kečup 12 25 25 80 70 18 2400 3600
tatarka 45 25 25 80 70 60 9000 12000
horčica 25 25 25 80 70 35 5000 7000
dresingy 29 20 20 60 65 40 4785 6600
kvasnice 1.5 10 8 25 22 3 98 195
olej 21 200 230 620 600 28 34650 46200
ocot 5 10 8 25 32 9 375 675
bujóny 8 20 22 63 65 16 1360 1720
smotana 6 10 8 25 32 10 450 750
šlahačka 10 10 8 25 32 18 750 1350
hranolky 15 60 85 215 200 30 8400 16800
amer. zemiaky 65 60 85 215 200 90 36400 50400
strúhanka 7 65 72 220 213 10 3990 5700
ryža 25 55 65 170 180 40 11750 18800
strukoviny 25000 –––– ––– ––– –––– 60000 25000 35000
káva 50000 ––––- –––- –– ––––- 120000 50000 70000
čaj 50000 –––- ––– – –––- 110000 50000 60000
capuccino 20000 –––- ––– –– ––––- 50000 20000 30000
brav. Krkovička 75 50 50 160 140 115 30000 46000
brav. Pliecko 75 50 50 160 140 110 30000 44000
bôčik 75 50 50 160 140 90 30000 36000
brav. Stehno 100 60 56 174 152 150 44200 66300
hovädzie stehno zad. 210 50 50 160 140 250 84000 100000
kuracie krídla 40 25 25 80 70 75 8000 15000
mor. Prsia 200 50 50 160 140 250 80000 100000
kur. Stehná 75 50 50 160 140 110 30000 44000
klby 75 50 50 160 140 110 30000 44000
pstruh 200 20 25 70 85 240 40000 48000
kapor 90 15 15 40 50 130 10800 15600
filé 70 40 40 120 100 120 21000 360000
sliepka 35 5 5 12 13 65 1225 2275
brav. Panenka 280 5 2 13 10 400 8400 12000
klobása 70 50 50 160 140 130 28000 52000
slanina 100 5 5 15 15 150 4000 6000
sviečkovica 280 5 2 13 10 400 8400 12000
brav. Údené mäso 80 10 10 30 30 130 6400 10400
brav. Karé bez kosti 100 10 10 30 30 180 8000 14400
Salámy 10000 ––––- –– –– ––––– 30000 10000 20000
pivo 10% 800 60 60 180 200 1000 400000 500000
pivo 12% 900 60 60 180 200 1200 450000 600000
pivo tmavé 800 15 15 40 60 1000 104000 130000
kofola 300 60 60 180 200 750 15000 375000
pivo fľaškové 10% 14 600 600 1800 2000 20 70000 100000
pivo fľaškové 12% 15 600 600 1800 2000 22 75000 110000
džús 12 500 500 1500 1500 30 48000 120000
coca cola 15 500 500 1500 1500 30 60000 120000
fanta 15 500 500 1500 1500 30 60000 120000
sprite 15 500 500 1500 1500 30 60000 120000
matoni 11 250 250 750 750 25 22000 50000
bonaqua 11 250 250 750 750 25 22000 50000
ice tea 12 200 200 600 600 30 19200 48000
slivovica 160 30 30 90 90 240 38400 57600
vodka 120 30 30 90 90 240 28800 57600
borovička 120 30 30 90 90 240 28800 57600
koňak 120 30 30 90 90 240 28800 57600
rum 120 30 30 90 90 240 28800 57600
tequilla zlatá 450 2 3 5 5 640 6750 9600
tequilla strieborná 260 3 4 6 6 500 4940 9500
fernet stock 150 8 8 24 24 360 9600 23040
vodka broskyňová 120 30 30 90 90 240 28800 57600
čerešňovica 120 30 30 90 90 240 28800 57600
marhuľovica 120 30 30 90 90 240 28800 57600
fernet citrus 120 8 8 24 24 320 7680 20480
víno biele 35 40 40 160 160 60 14000 24000
víno červené 35 40 40 160 160 60 14000 24000
whisky 300 2 2 6 6 540 4800 8640
pushkin vodka 190 2 2 6 6 250 3040 4000
zápalky 0.3 300 300 900 900 2 720 4800
zapaľovač 4 60 60 180 180 10 1920 4800
žuvačky 12 90 90 270 270 20 8640 14400
horalka 4 150 150 450 450 10 4800 12000
mila 8 150 150 450 450 15 9600 18000
kávenky 4 150 150 450 450 10 4800 12000
milka tender 12 30 30 90 90 20 2880 4800
slovakia chips 14 300 300 900 900 25 33600 60000
arašidy 11 150 150 450 450 20 13200 24000
pistácie 25 60 60 180 180 50 12000 24000
chrumky 5 300 300 900 900 15 12000 36000
soletky 5 300 300 900 900 15 12000 36000
služby ––– ––– –––- ––- ––––- –––– 24000 50000
SPOLU 3232973 5531135

Druh spolu ks za 1. deň spolu za 8. mesiacov NC Spolu NC Spolu PC
100.- 100 8000 56 448000 800000
150.- 60 5200 80 416000 780000
200.- 40 3400 135 459000 680000
350.- 30 2000 225 450000 700000
Spolu 1773000 2960000

Predpokladané náklady v 1. roku podnikania:

účet v účtov. Evidencii Text čiastka
501 Spotrebovaný materiál 1773000
502 Spotreba energie 64000
503 Spotreb. Ostat. Nesklad. Dodávky 80000
504 Predaný tovar 3232973
513 Náklady na reprezentáciu 8000
518 Ostatné služby 40800
521 Mzdové náklady 2232000,-
524 Zákonné soc. Poistenie 794112
527 Zákonné sociálne náklady 22560
551 Odpisy DHM, DNM 43000
Spolu 8290445,-

9.2 Výnosy

Predpokladané výnosy v prvom roku podnikania:

účet v účt. Evidencii text čiastka
601 Tržby za vlastné výrobky 2960000
602 tržby za predaj služieb 50000
604 Tržby za tovar 5481135
Spolu 8491135

9.3 Hospodársky výsledok v 1. roku


Má Dať 710- účet ziskov a strát Dal
501 Spotreba materiálu 1 773000,- 601 Tržby za vlastné výrobky 2 960 000,-
502 Spotreba energie 64000,- 602 Tržby za predaj služieb 50 000,-
503 Spotreba ost.nesk.dodávok 80000,- 604 Tržby za tovar 5 481 135,-
504 Predaný tovar 3 232973,-
513 Náklady na reprezentáciu 8000,-
518 Ostatné služby 40800,-
521 Mzdy 2232000,-
524 Zákonné soc. poistenie 794112,-
527 Zákonné soc. náklady 22560,-
551 Odpisy DHM, DNM 43000,-
702 Konečný účet 200690,-

Spolu 8 491 135,- Spolu 8 491 135,-

9.4 Súvaha

Aktíva Otváracia súvaha k 1.5. 2007 Pasíva
022 43 000,- 411 2 700 000,-
112 516 120,- 417 300 000,-
221 2 428 880,-
211 12 000,-

spolu 3 000 000,- spolu 3 000 000,-

10. Prílohy

1. Spoločenská zmluva

2. Návrh na zápis do obchodného registra

3. Dispozičné riešenie

4. Ponukový list

5. Kúpne zmluvy

6. Poloha podniku

7. Leták o otvorení podniku

8. Dotazník po otvorení podniku

9. Životopisy a motivačné listy pracovníkov

10. Pracovné zmluvy a dohoda o hmotnej zodpovednosti

11. Otváracia doba

12. Poistenie vo firme

Záver

V tejto práci som využil svoje poznatky a nadobudnuté vedomosti zo školských predmetov ako účtovníctvo, ekonomika, marketing, aplikovaná informatika, odborný výcvik a iné. tieto teoretické vedomosti som si vyskúšal tomto podnikateľskom pláne, čo mi umožnilo vžiť sa do role riaditeľa, personalistu, účtovníka a zamestnanca marketingu. 


Zistil som, že pustiť sa do podnikateľskej činnosti a založiť firmu v realite nie je také jednoduché a obnáša to tvrdú prácu a pevné nervy. Napriek tomu mi to pomohlo sa lepšie zorientovať vo svete obchodných, finančných, účtovných, daňových a iných ekonomických operácií, nielen teoreticky, ale aj prakticky.

Použitá literatúra

- A. Horáčková, G. Horecká, Ľ. Velichová, Z Zámečníková, Cvičná firma praktikum, SPN 2006

- Z. Zámečníková, Š. Rajt, Marketing pre obchodné akadémie, SPN, 2003

- J. Kráľovič, E. Papulová, B. Hrvoľová, Podniková ekonomika

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036