Výrobné faktory - Práca, pôda, kapitál

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 715 slov
Počet zobrazení: 33 008
Tlačení: 1 203
Uložení: 1 140
Ekonomická teória pre vstupy( ekonomické zdroje) používa označenie výrobné faktory = najzákladnejšie prvky, ktoré sa vkladajú do procesu výroby, aby sa použili na vytvorenie finálneho produktu. Členia sa na primárne faktory( nie sú výsledkom predošlej výroby) a sekundárne faktory( sú výsledkom predchádzajúcej výroby). Existujú tri základné výrobné faktory:

PRÁCA

Práca je primárny výrobný faktor. Je to cieľavedomá a účelná ľudská činnosť, zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby. Nositeľom práce je človek so svojimi fyzickými a psychickými schopnosťami, práca je vlastne ľudským kapitálom. Rozlišujeme množstvo ľudí schopných a ochotných pracovať a úroveň, na ktorej je práca vykonaná. Táto produktivita práce závisí od vzdelania, praxe, kvalifikácie, tvorivosti...Práca je predmetom kúpy a predaja, ktoré sa realizujú na trhu práce.
Dopyt po práci- odvodený dopyt(dopyt po výrobku spôsobí dopyt po niekom, kto ho bude vyrábať). Určujú ho firmy, výrobcovia a podniky. Závisí od veľkosti kapitálu, technológie, ale aj od celkového dopytu po tovaroch a službách.
Ponuka práce- predstavuje počet práceschopného obyvateľstva, t.j. počet pracujúcich aj nezamestnaných. Ponuku práce ovplyvňuje počet obyvateľov, podiel práceschopného obyvateľstva, kvalita a kvantita vykonanej práce.
Nezamestnanosť- je to prirodzený jav v trhovej ekonomike, keď práceschopné obyvateľstvo nenachádza na trhu práce uplatnenie. Pracovnú silu delíme na zamestnaných a nezamestnaných ( nemajú prácu, ale aktívne si ju hľadajú). Podiel nezamestnaných nazývame miera nezamestnanosti ; u=U(počet nezamestnaných) / L(prac.sila). 100
· prirodzená- stav, keď je počet uchádzačov nižší alebo sa rovná počtu ponúkaných miest
· dobrovoľná- ľudia v produktívnom veku sa neusilujú o zamestnanie( materská dovolenka, presťahovanie)
· nedobrovoľná- počet uchádzačov je väčší ako počet ponúkaných miest
Základné typy nezamestnanosti:

- frikčná- krátkodobá nezamestnanosť spojená s plynulým prechodom z jedného zamestnania do druhého, je spôsobená nedokonalou mobilitou pracovných síl a nedostačujúcimi informáciami o ponukách práce
- štrukturálna- je spôsobená zmenami v národnom hospodárstve a nesúladom medzi ponukou a dopytom
- cyklická- vzniká v období zostupnej fázy hospodárskeho cyklu a v období hospodárskeho vzostupu opäť zaniká
- sezónna- vzniká v dôsledku sezónnej povahy niektorých hospodárskych činností (poľnohospodárstvo, stavebníctvo...)

Mzda- je cenou práce. Rozlišujeme:
1.-časová
-úkolová
2.-nominálna (peniaze, ktoré dostaneme)
-reálna ( výrobky a služby, ktoré si môžeme kúpiť z nominálnej mzdy), ovplyvňuje ju výška nominálnej mzdy, úroveň cien a daňové zaťaženie
Práca vykonaná v zhoršených podmienkach je vyššie ohodnotená, hovoríme o mzdových (kompenzačných) rozdieloch. Ak za ten istý výkon dostaneme menší plat z dôvodu príslušnosti k rase, náboženstvu, pohlaviu..., ide o mzdovú diskrimináciu
Odbory- bojujú za práva zamestnaných. Sú na tripartitných rokovaniach, ktorých výsledkom je: - generálna dohoda (medzi štátom, zamestnávateľmi a odbormi)
- kolektívna zmluva ( medzi zamestnancami, zamestnávateľmi a odbormi)
 
PÔDA
Patrí medzi primárne výrobné faktory. Je to priamy produkt prírody, zahrňuje poľnohospodársku pôdu, pôdu na ťažbu a pôdu určenú na zástavbu. Pôdy je obmedzené množstvo rozlohou štátu, má rozdielnu úrodnosť a kvalitu. Kvalita je ovplyvnená aj polohou pôdy. Rozdiely spôsobené rôznou kvalitou, polohou či úrodnosťou kompenzuje tzv. diferenciálna renta. Za užívanie pôdy platíme alebo poberáme poplatok, tzv. pozemkovú rentu. Miesto, kde sa predáva, ponúka a kupuje pôda sa nazýva trh pôdy.
Dopyt po pôde- je to odvodený dopyt (ak stúpa dopyt po úrode, stúpa aj dopyt po pôde).
Ponuka pôdy- na trhu pôdy má monopol, ponuka je ovplyvnená obmedzeným množstvom pôdy.
Cena pôdy= renta/úroková miera.100; závisí od polohy, úrodnosti a záujmu
 
KAPITÁL
Kapitál je sekundárny výrobný faktor. Je to súbor statkov, ktoré neboli bezprostredne spotrebované a slúžia na výrobu ďalších statkov. Kapitál má rôzne formy:

- finančný/peňažný kapitál – kapitál vo forme peňazí
- komoditný- tovar na spotrebu
- portfóliový- cenné papiere
- produktívny- stroje, budovy

Špecifickou formou kapitálu je technológia, t.j. nápad, licencia, tvorivosť, know-how, receptúra...Miesto obchodovania s kapitálom je trh kapitálu. Ak je východisková forma kapitálu peňažná, trh je:
· potenciálny- neinvestované úspory
· reálny- s kapitálom sa už pracuje
Ak niekomu požičiame kapitál, vzniká úverový vzťah. Suma, ktorú sme požičali sa nazýva úver. Suma, ktorú platí dlžník veriteľovi za pôžičku sa nazýva úrok. Úrok získame pomocou úrokovej miery: u´= u/ K(kapitál).100
Dopyt po kapitáli- je to odvodený dopyt, závisí od dopytu tovarov, ktoré kapitál vyrába a pri peňažnej forme od úrokovej miery.
Investície- vložený kapitál do podnikania

- čisté- reálna akumulácia kapitálu
- obnovovacie- investície na obnovu, zakúpenie novej techniky
- hrubé- súčet čistých a obnovovacích; Ih= Ie+ Io

Zisk- výsledok podnikania

- hrubý- rozdiel medzi výnosmi a nákladmi
- čistý- samotná suma po odvedení daní a odvodov

Dôležitou súčasťou trhového mechanizmu sú dôchodky- prijmi, ktoré majú motivačný charakter. Vlastník pôdy získa rentu, vlastník práce mzdu a vlastník kapitálu zisk.
 
Často k týmto výrobným faktorom zaraďujeme aj prírodniny, t.j. všetky nerastné suroviny.
 
Všetky výrobné faktory sú vzácne, preto aj výsledky ich využitia nazývame vzácnymi statkami.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015