Znaky, formy a funkcie štátu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 04.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 445 slov
Počet zobrazení: 20 359
Tlačení: 977
Uložení: 906
Štát má určité špecifické znaky:
-  štátnu moc
-  štátne územie
-  štátne občianstvo
-  štátne symboly
-  štátnu suverenitu
 
Štátna moc :  je druh verejnej moci, keď možnosť určovať správanie všetkých členov spoločnosti sa sústredila v rukách určitej skupiny, ktorá sa zaoberá len výkonom moci. Je vlastne zvrchovaný mechanizmus, ktorý spravuje vývoj na určitom území. Štátna moc je najvyššou verejnou mocou, vzťahuje sa na celé územie štátu a na všetkých obyvateľov.
 
Územie štátu : je priestor vymedzení hranicami štátu. Predstavuje celý suchozenský povrch vo vnútri štátu, vnútorné vodstvo, prípadne pobrežné teritórium, vzdušný priestor a priestor pod povrchom zeme smeru k jadru Zeme.
Spôsoby nadobúdanie územia:
akcesia – prirodzení prírastok (naplaveniny, odvodňovanie pobrežia, objavenie nového
  ostrova...
anexia – nadobudnutie územia použitím sily (vojna, agresia)
prvotná okupácia – získanie územia, nad ktorým nikto nevykonáva zvrchovanú štátnu moc
cesia – nadobudnutie územia na základe súhlasu štátu, ktorý prostredníctvom zmluvy  postúpi časť svojho územia inému štátu.
územná adjudikácia – je spôsob nadobudnutia územia na základe rozhodnutia dočasného alebo stáleho medzinárodného orgánu.
 
Štátne občianstvo : znamená príslušnosť osoby k určitému štátu. Je to trvalý právny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom. Medzi štátom a občanom vzniká štátnoobčiansky vzťah, to znamená, že práva a povinnosti majú obaja – štát aj občania.

Možno nadobudnúť:
narodením
naturalizáciu (manželstvo)
udelením na základe žiadosti
Udeľuje ho MV SR. Nemožno ho odňať proti vôli, stratiť ho možno len prestúpením.
 
Štátne symboly: spolu s názvom štátu sú to vonkajšie prejavy štátnosti, ktorými sa štát reprezentuje navonok a zároveň vyjadruje svoju históriu, štátnu formu a národnú identitu.
 
štátny znak : červený ranogotický štít, dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.
Štátna vlajka : biely, modrý a červený pozdĺžny pás a v prednej polovici je štátny znak
Štátna pečať
Štátna hymna
 
Štátna suverenita : sa vymedzuje ako nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci, či už vo vnútri štátu, alebo mimo hraníc daného štátu.

Suverenita je :
–  neobmedzená moc vydávať zákony
–  nedeliteľná a nescudziteľná ( teda monopolná)
–  trvalá a stála

Funkcie štátu :
 
Delíme ich na vonkajšie a vnútorné.
Vnútorné funkcie :
-  ochrana práva slobôd človeka
-  ochrana súkromného a verejného majetku
-  ochrana verejného poriadku
-  ochrana prírody a kultúrnych pamiatok
-  tvorba pravidiel hospodárskeho života a ich zabezpečovanie
-  podpora a rozvoj školstva, vzdelania, vedy a kultúry

Vonkajšie :
-  zabezpečenie hospodárskej a politickej spolupráce a inými štátmi a medzinárodnými organizáciami
-  ochrana pred agresiu a vonkajšia bezpečnosť štátu
-  vytváranie priaznivej predstavy o štáte
 
Forma štátu.
Je spôsob usporiadania krajiny, jej správy a súdnictva, spôsob politického a občianskeho života, charakter štátnych inštitúcii a orgánov, ich vzájomné vzťahy.

Konkrétnu formu štátu určuje:
-  forma vlády
-  územnoorganizačné členenie štátu
-  štátny prípadne politický režim
 
- kultúra danej spoločnosti
- stupeň vedeckého poznania
- vnútorný politický vývoj
- ekonomika
- medzinárodnopolitická situácia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013