Hospodárstvo - Domácnosti, Podniky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 13.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 273 slov
Počet zobrazení: 4 618
Tlačení: 424
Uložení: 420
Hospodárstvo
Každá domácnosť predstavuje určité hospodárstvo. Ľudia, ktorí v ňom žijú, vykonávajú rôzne činnosti. Zabezpečujú statky a služby, aby si uspokojili svoje potreby alebo potreby iných členov domácnosti. Domácnosti považujeme za najnižší stupeň hospodárstva.
Úloha: opíšte činnosti, ktoré vykonáva vaša domácnosť ako najnižší stupeň hospodárstva.

Hospodáriť znamená rozhodovať sa o tom, aké statky a služby budeme používať na uspokojovanie potrieb, akým spôsobom a za akých podmienok ich získame a ako ich spotrebujeme. Keďže zdroje na uspokojovanie potrieb sú obmedzené, hospodárenie znamená vždy voľbu medzi niekoľkými možnosťami.
Príklad: Mesačný príjem domácnosti je napríklad 30 000 Sk. Domácnosť sa rozhoduje, aké statky a služby si za uvedené peniaze obstará. Domácností sa rozhodujú rôzne.
Krajina ako celok tiež predstavuje hospodárstvo, ktoré tvoria viaceré hospodárske jednotky.
Hospodárstvo je súhrn hospodárskych jednotiek a ich činností, ktorých cieľom je uspokojovanie ľudských potrieb.
Hospodárske jednotky sú od seba navzájom závislé.

Domácnosti – predstavujú na jednej strane spotrebiteľov, ktorí spotrebúvajú statky a služby, na druhej strane ponúkajú podnikom svoju prácu  (a iné VF) Za vykonanú prácu dostávajú mzdu, ktorú použijú na nákup statkov  a služieb.

Podniky – sú pri uspokojovaní potrieb základným článkom ekonomiky. Využívajú výrobné vstupy na výrobu statkov a poskytovanie služieb väčšinou s cieľom dosiahnuť zisk.

Nákladmi budeme zatiaľ rozumieť to, čo podnik vloží do výroby, výnosmi to, čo získa predajom tovaru. Ak získa predajom viac ako vloží do výroby, dosiahne zisk. V opačnom prípade dosiahne stratu.

Štát je špecifickou hospodárskou jednotkou. Na jednej strane dostáva od domácnosti a podnikov statky a služby, prácu, dane, poplatky a i. Na druhej strane poskytuje podnikom a domácnostiam rôzne platby (dotácie, sociálne dávky). Štát obstaráva statky a služby na verejný účel (verejné osvetlenie).

Dotácia – nenávratný príspevok. Sociálne dávky sú napríklad príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a i.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013