:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Personalistika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča tinuska55 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 678 slov
Počet zobrazení: 5755
Tlačení: 382
Uložení: 417
Pracovný pomer
– pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Základnou právnou normou, ktorá ho upravuje je Zákonník práce.
Účastníci pracovnoprávneho vzťahu :
zamestnávateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň 1 fyzickú osobu
zamestnanec – fyzická osoba, ktorá vykonáva závislú činnosť pre zamestnávateľa
 
Vznik pracovného pomeru: - podpisom pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne a 1 vyhotovenie musí dostať zamestnanec a 1 zamestnávateľ.
Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy:
-  druh práce (stručná charakteristika pracovnej činnosti)
-  miesto výkonu práce (obec, organizačná jednotka)
-  deň nástupu do práce (je aj dňom začatia pracovného pomeru)
-  mzdové podmienky
Ostatné náležitosti pracovnej zmluvy (nepovinné)
-  doba trvania pracovného pomeru – pracovný pomer môže byť na dobu určitú, alebo neurčitú)
-  skúšobná doba – môže byť maximálne 3 mesiace. Počas jej trvania môžu obe strany dať výpoveď bez udania dôvodu)
-  pracovný čas, pracovné podmienky....
 
Skončenie pracovného pomeru – zánik pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Musí mať písomnú formu.
Pracovný pomer môže skončiť:
dohodou – pracovný pomer konči ku dňu, na ktorom sa dohodli zamestnanec so zamestnávateľom.
výpoveďou – výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej strane. Pracovný pomer končí po uplynutí výpovednej doby, ktorá je minimálne dvojmesačná. V prípade, že zamestnanec pracoval pre zamestnávateľa viac ako 5 rokov je minimálne 3 – mesačná. Výpovedná doba začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.
Výpoveď môže byť zo strany:
-  zamestnanca – bez udania dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu
-  zamestnávateľa – len z dôvodov, ktoré sú uvedené v zákonníku práce
okamžité skončenie pracovného pomeru (hodinová výpoveď)– môže byť zo strany:
-  zamestnanca – pri nevyplatení mzdy, alebo z vážnych zdravotných dôvodov
-  zamestnávateľa – pri hrubom porušení pracovnej disciplíny, pri odsúdení za úmyselný trestný čin
skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe – môže byť bez udania dôvodu
skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú – končí uplynutím tejto doby.
 
Oceňovanie práce
Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.
Mzda – cena práce; peňažné plnenie, alebo plnenie peňažnej hodnoty (pri naturálnej mzde),  ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú prácu.
Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.
Formy miezd

- Základné formy miezd
- časová mzda – súčin odpracovaných časových jednotiek a sadzby za časovú jednotku. Využíva sa na odmeňovanie technických, administratívnych a riadiacich pracovníkov, ktorých výkon nie je možné merať inak ako časom.

Mč – časová mzda
Tm - odpracované hodiny za mesiac
Sm - mzdová sadzba za hodinu
 
Mč = Tm x Sm

b.  úkolová mzda  - súčin úkolovej sadzby na jednotku výroby  a počtu vyhotovených výrobkov. Závisí od výkonu pracovníka
c. podielová mzda – je určená ako podiel na dosiahnutých výkonoch (podiel na tržbách, zisku...) Používa sa na odmeňovanie pracovníkov v obchode a službách.
d.  kombinovaná mzda  - kombinácia časovej a a úkolovej mzdy, alebo časovej a podielovej mzdy
e. zmluvná mzda (manažérska)-  dohodnutá mzda medzi zamestnancom a zamestnávateľom (u vrcholových manažérov)
f. naturálna mzda – môže sa vyplatiť len so súhlasom zamestnanca a len ako časť zo mzdy.

- Doplnkové formy mzdy – ich cieľom je stimulovať zamestnanca k lepšiemu výkonu

a. odmeny
b.  prémie
c. osobné ohodnotenie...

Úloha:
- Vyberte najvhodnejšiu formu mzdy pre nasledovné profesie

a. traktorista – úkolová mzda
b.  opravár poľnohospodárskych strojov – časová mzda
c. mzdová účtovníčka – časová mzda

- Povedzte, akú formu mzdy by ste stanovili u nasledujúcich profesii. Svoje rozhodnutie zdôvodnite.

a. dojička – časová (jej výkon môžeme merať počtom odpracovaných hodín)
b.  traktorista – úkolová (jeho práca môže byť normovaná)
c. sekretárka -  časová (jej výkon môžeme merať počtom odpracovaných hodín)
d.  strážnik - časová (jeho výkon môžeme merať počtom odpracovaných hodín)
e. predavačka – kombinácia podielovej a časovej mzdy (pri mzde sa zohľadní odpracovaný čas a ako motivačná zložka sa použije podiel na tržbách)

- Uveďte, aké doklady by ste použili pri výpočte miezd u jednotlivých profesii

· výkaz práce, evidencia dochádzky, zúčtovacia a výplatná listina, mzdový list, výplatná páska)

- Pracovník Ján Pracovitý pracuje ako ošetrovateľ  HD. V mesiaci jún odpracoval spolu 176 hodín. Je odmeňovaný časovou mzdou . Jeho mzdová tarifa je 3,5 € za hodinu práce. Vypočítajte časovú mzdu ošetrovateľa.

Mč = Tm x Sm
Mč = 176 x 3,5 = 616,- € - ide o hrubú mzdu zamestnanca
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.8)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Personalistika v podniku Referát 3984 slov 4.1
Slovenčina Personalistika Poznámky 254 slov 7.5
0.010