Základné ekonomické pojmy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 397 slov
Počet zobrazení: 4 785
Tlačení: 342
Uložení: 378
Základné ekonomické pojmy
 
Potreby  sú uvedomelé alebo neuvedomelé nedostatky. Ľudia svoje potreby porovnávajú , triedia podľa dôležitosti. Potreby môžeme členiť z rôznych hľadísk. Z vývojového hľadiska človeka delíme potreby na – primárne – vlastné tak zvieratám ,ale aj človeku prijímanie potravy, vylučovanie, dýchanie, pocit chladu a pod. ,sekundárne –získané  a naučené, vznikajú v socializačnom procese , potreby komunikácie, úspechu, uznania, ekonomické potreby , citu a pod.

Podľa počtu subjektov členíme potreby na individuálne / potreby každého subjektu / a kolektívne / každý subjekt je členom určitého spoločenstva, spájajú ho s inými  ľuďmi rovnaké alebo podobné záujmy, ktoré vyplývajú zo spoločných potrieb / potreba životného prostredia, zdravie, vzdelanie /a kolektívne  teda spoločenské  napr. potreba obyvateľov mať kino a pod. Podľa toho či majú hmotný alebo nehmotný charakter rozdeľujeme  potreby na hmotné  a nehmotné . Medzi hmotné  patria  materiálne potreby ako napr. potreby stravovania, odievania , bývania, nehmotné – nemateriálne napr. potreba čítať, učiť sa, priateľstva lásky pochvaly a ocenenia. Hmotné potreby  sa uspokojujú  spravidla na základe výsledkov hospodárskej činnosti, ktorými sú materiálne statky. Nehmotné  sa uspokojujú na základe výsledkov  nehmotnej činnosti. Podľa naliehavosti rozdeľujeme potreby na  životne nevyhnutné  a kultúrne a luxusné / potreba návštevy divadla, módneho obliekania  a pod/ . S rozvojom  ľudskej civilizácie rastie aj  počet rozmanitých potrieb.  Niektoré vznikajú, iné zanikajú.  Ľudské potreby sú neohraničené, ale  ohraničené je ich uspokojovanie. Uspokojovanie potrieb závisí od dostatku prostriedkov na ich uspokojovanie, od poradia  dôležitosti ich uspokojovania.

Statky.
Väčšinu svojich potrieb ľudia uspokojujú spotrebou statkov a služieb. Statky sú veci, ktoré slúžia na uspokojovanie  potrieb človeka. Môžu byť výsledkom prírodných procesov, teda nie sú výsledkom žiadnej hospodárskej činnosti / vzduch , voda, piesok / alebo výsledkom výroby  / napr.  chlieb, topánky, auto /.Rozlišujeme voľné statky, vzácne, kapitálové , spotrebné statky. Voľné statky  nie sú výsledkom výroby , nachádzajú sa v prírode a niektoré z nich sú aj ohrozené , preto treba s nimi hospodáriť  ako so vzácnymi. Ekonomické / vzácne / statky sú tie, ktoré sú výsledkom hospodárskej činnosti a vo vzťahu k potrebám sú obmedzené. Preto s nimi treba nakladať efektívne. Podľa účelu použitia rozlišujeme  statky kapitálové / investičné, výrobné  sem môžeme zaradiť stroje a zariadenia/ a spotrebné / konzumné, napr. potraviny, šatstvo, odev  rádio / .

Služby  sú statky, ktoré majú nehmotný charakter, napr. opravárenské služby, služby lekárov, bánk a pod. Služby delíme na vecné  , ktoré súvisia s opravou, údržbou vecí, so zabezpečovaním čistoty  a hygieny  /práčovne / a s presunom osôb a tovarov / osobná a nákladná doprava/. Osobné služby , ktoré uspokojujú potreby ľudí priamo , bez sprostredkovania pomocou  vecí. Zaraďujeme sem služby ako je školstvo, zdravotníctvo, rekreačné služby  .
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016