Podnik a individuálne podnikanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: anika (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 910 slov
Počet zobrazení: 8 258
Tlačení: 444
Uložení: 493
Podnik a individuálne podnikanie
 
Podnik – je základnou hosp. jednotkou v národnom hospodárstve. Využíva výrobné faktory (vstupy) na výrobu statkov  a poskytovanie služieb (výstupov), ktoré sú určené na predaj a slúžia na uspokojenie potrieb.
Podnik tvoria tri základné zložky:
- osobné – zamestnávatelia a zamestnanci podniku,
- hmotné – hmotné statky, tzv. fyzický kapitál,
- nehmotné – nehmotné statky.
 
Základné znaky podniku:

1) Ekonomickú samostatnosť – štát nezasahuje priamo do činnosti podniku, určuje len podmienky pre vznik podniku, napr. zrušenie, zánik, výšku daní. O všetkých ostatných záležitostiach rozhoduje podnik sám (akú formu podnikania si zvolí, aký bude jeho názov, čo bude vyrábať, ako rozdelí VH).
2) Kapitál – vlastníctvo dostatočne veľkého kapitálu je nevyhnutnou podmienkou podnikania.
3) Právnu subjektivitu – podniky sú právnymi subjektmi, t. z. že majú právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi (podnikmi, zamestnancami, štátom), zodpovedajú za záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv a z ostatných právnych noriem. Podniky nadobúdajú právnu subjektivitu zápisom do Obchodného registra alebo získaním živnostenského oprávnenia.
 
Založenie a vznik podniku
Založenie podniku zahŕňa:
- vypracovanie podnikateľského projektu,
- založenie spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou.
Vznik podniku
- vzniká dňom, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra pri PO,
- dňom ohlásenia živnosti.
 
Obchodné meno
Predstavuje názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno upravuje Obchodný zákonník. Rozlišujeme:
obchodné meno FO – meno a priezvisko podnikateľa, môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania,
obchodné meno PO – názov, pod ktorým je PO zapísaná v Obchodnom registri.
 
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje o podnikateľoch v SR. Upravuje ho zákon o Obchodnom registri. Údaje, kt. sa zapisujú do OR:
-  Obchodné meno,
-  Identifikačné číslo organizácie (IČO) – FO ho prideľuje okresný úrad a PO registrový súd,
-  Predmet podnikania,
-  Právna forma podnikania,
-  Štatutárny orgán,
-  Organizačná zložka,
-  Prokurista,
-  Dozorný orgán.
Obchodný register vedú okresné súdy v sídle krajského súdu.
 
Štatutárny orgán je oprávnený konať v mene podniku vo všetkých veciach. Môžu ho tvoriť jednotlivec alebo kolektív. Zapisuje sa do OR.
 
Zastúpenie
Podnikateľ nekoná vždy osobne, ale môže sa dať zastúpiť zástupcom. Zástupcom môže byť FO aj PO. Zastúpenie vzniká:
 1) na základe zákona – vyplýva z pracovného zaradenia, z vnútorného predpisu alebo z rozhodnutia štatutárneho orgánu,
2) na základe plnomocenstva:
– všeobecné – splnomocnenie na vykonávanie všetkých právnych úkonov,
- špeciálne – len na jeden právny úkon, napr. uzatvorenie zmluvy
Zastúpenie upravuje Občiansky zákonník.
 
Prokúra
Zvláštny druh zmluvného zastúpenia, pri ktorom podnikateľ udeľuje prokuristovi plnú moc na vykonávanie všetkých právnych úkonov, ktoré vznikajú pri prevádzke podniku. Zapisuje sa do OR, možno ju udeliť jednej alebo viacerým osobám. Prokuristom môže byť len FO. Nemôže vykonávať úkony, ktoré sa netýkajú prevádzky podniku, napr. uzatvoriť zmluvu o predaji podniku. Pri podpise za svoje meno dáva skratku p. p. (per prokura).
 
Zrušenie a zánik podniku
Zrušenie:
1) s likvidáciou – materiálne, zrušenie bez právneho nástupcu. V podnik. činnosti nepokračuje niekto iný, majetok, ktorý zostal v podniku sa rozpredá a peniaze sa použijú na úhradu záväzkov podniku. Môže byť dobrovoľné alebo z dôvodu úpadku podniku (bankrot), keď má FO alebo PO trvalé ťažkosti s úhradou svojich záväzkov.
2) bez likvidácie – formálne, zrušenie podniku s právnym nástupcom. V činnosti podniku pokračuje niekto iný, práva a povinnosti prechádzajú na iný podnik. Dôvody: predaj podniku, fúzia (zlúčenie), rozdelenie podniku.
Zánik:
 – podnik zaniká výmazom z OR u PO alebo zánikom živnostenského oprávnenia u FO.
 
Podnikanie – sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
 
Právne normy upravujúce podnikanie:
· Obchodný zákonník – upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj iné vzťahy súvisiace s podnikaním
· Živnostenský zákon – upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním
· Občiansky zákonník – upravuje vzťahy občanov s podnikateľskými subjektmi
 
Znaky podnikania:
sústavnosť – činnosť pravidelná a opakujúca
samostatnosť –podnikateľ sa sám rozhoduje o svojom podnikaní
konanie vo vlastnom mene – podnikateľ používa obchodné meno alebo svoje meno
vlastná zodpovednosť – nesie zodpovednosť za svoje konanie
dosiahnutie zisku – je hlavným motívom podnikania
 
Subjekty podnikania
Podnikateľom môže byť:
-  Fyzická osoba
-  Právnická osoba
Fyzická osoba – každý človek (občan), ktorý má spôsobilosť na práva a povinnosti. Spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou. Aby mohla byť FO podnikateľom, musí mať aj spôsobilosť na právne úkony. FO svojim konaním môže nadobúdať práva a povinnosti (právo prihlásiť sa do autoškoly, povinnosť dodržiavať zmluvu). Túto spôsobilosť získa človek až plnoletosťou. Môže byť obmedzená len rozhodnutím súdu. FO môže byť nepodnikateľská (súkromná) alebo podnikateľská.
 
Právnická osoba – spoločenský útvar, ktorý vytvoril jednotlivec alebo jednotlivci, prípadne organizácia. Vzniká dňom, ku ktorému je zapísaná do obchodného alebo iného zákonom určeného registra. PO má právnu subjektivitu, ktorá má 2 zložky – spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony. PO ich nadobúda dňom svojho vzniku. PO sú napr.: obchodné spoločnosti, družstvá, občianske združenia, politické strany a hnutia, cirkvi, záujmové združenia, nadácie, fondy, VÚC, obce, štátne podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie.
 
Charakteristické znaky podnikateľa:
je právnym subjektom, má právo vstupovať do právnych vzťahov,
vykonáva činnosť sústavne, príležitostná zárobková činnosť nie je podnikaním,
vykonáva činnosť samostatne,
určuje si predmet podnikania,
nesie podnikateľské riziko a podniká na vlastný účet – je zodpovedný za zisk aj stratu,
hospodári s majetkom,
jeho základným cieľom je dosahovanie zisku.
 
Budúci podnikateľ sa najskôr rozhoduje či bude podnikať sám, alebo spoločne s inou osobou.
Výhody jednotlivca:
· sám rozhoduje o podnikaní a o použití zisku
· zisk sa nedelí, ale zostáva jednotlivcovi
· je bližšie k zákazníkovi a môže rýchlo reagovať na jeho potreby
Nevýhody:
· obmedzenosť kapitálu
· veľké podnik. riziko, ktoré znáša sám
· vysoké fyzické a psychické zaťaženie
 
Právne formy podnikania v SR
Základné právne formy podnikania s právnou subjektivitou:
1) Verejné podniky (štátne, samosprávne):
ziskové – sú zamerané na podnikateľskú činnosť a
neziskové – sú zamerané na verejno-prospešné činnosti.
2) Podniky jednotlivcov:
živnosti,
slobodné povolania,
samostatne hospodáriaci roľníci.
3) Obchodné spoločnosti:
osobné (v. o. s., k. s.)
kapitálové (s. r. o., a. s.)
4) Družstvá:
výrobné
obchodné
spotrebné
poľnohospodárske
Osobitné formy spoločného podnikania bez právnej subjektivity:
1. Tiché spoločenstvo,
2. Združenie osôb na spoločné podnikanie.
Podnikanie zahraničných osôb:
1. FO alebo PO – so sídlom mimo územia SR,
2. Európske spoločnosti,
3. Európske družstvá.
 
Živnosti
Živnosť je najrozšírenejšou formou podnikania v Slovenskej republike. Živnosti sú prevažne malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v oblasti obchodu, remesiel a služieb. Podnikateľ (živnostník) vlastný podnik zvyčajne riadi a neobmedzene ručí celým svojím majetkom za záväzky podniku a prípadné straty.
Základnou právnou normou, ktorá upravuje živnosti, je zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 
Živnosť je: sústavná činnosť,
  uskutočňovaná samostatne,
  vo vlastnom mene,
  na vlastnú zodpovednosť,
  za účelom dosiahnutia zisku,
  za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.
 
Každá podnikateľská činnosť nie je živnosťou. Existujú činnosti, ktoré spĺňajú znaky podnikania, ale na ich vykonávanie nie je potrebné živnostenské oprávnenie, a osoby, ktoré ich vykonávajú nie sú živnostníkmi. Ide o tzv. neživnostenské podnikanie. Patria sem napríklad činnosť lekárov, lekárnikov, advokátov, daňových poradcov, činnosť bánk a poisťovní, zdravotnícke, vzdelávacie a sociálne služby a i.
 
Živnosti môžu zakladať FO aj PO. Živnostník, ktorý chce podnikať, musí splniť predpísané podmienky.
 
Podmienky prevádzkovania živností
Všeobecné podmienky (musí ich splniť každý bez ohľadu na druh živnosti):
· dosiahnutie veku 18 rokov,
· spôsobilosť na právne úkony,
· bezúhonnosť.
 
Osobitné podmienky (líšia sa podľa jednotlivých druhov živností)
· predpísaná odborná alebo iná spôsobilosť.
 
Dosiahnutie veku 18 rokov dokazuje záujemca o podnikanie platným občianskym preukazom.
 
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.
 
Osobitné podmienky musia byť splnené pri niektorých druhoch živností a sú stanovené pre každý druh živnosti osobitne.
Predpísaná odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladmi o vzdelaní a praxi, napríklad výučným listom, maturitným vysvedčením a inými dokladmi.
 
U FO musí spĺňať všeobecné podmienky sám živnostník a jeho zodpovedný zástupca, ak si ho určil.
U PO musí spĺňať všeobecné podmienky fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom (napr. konateľ v obchodnej spoločnosti).
 
Druhy živností

OHLASOVACIE ŽIVNOSTI
sú činnosti, ktoré sa môžu prevádzkovať na základe ohlásenia na odbore živnostenského podnikania príslušného obvodného úradu.
Podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť rozlišujeme:
remeselné, viazané a voľné živnosti.
 
Remeselné živnosti sú činnosti pri ktorých je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore bez dokladovania o vykonaní praxe v odbore. Remeselné živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 zákona. Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru (napr. maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom). Tí, ktorí nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť môžu odbornú spôsobilosť nahradiť výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o následnej vykonanej praxe v príbuznom odbore.
Príklady remeselných živností: zámočníctvo, hodinárstvo, kamenárstvo, mäsiarstvo, stolárstvo, zlatníctvo, murárstvo, tesárstvo, opravy cestných vozidiel atď.
 
Viazané živnosti sú náročnejšie činnosti. Odborná spôsobilosť na ich vykonávanie je upravená osobitnými predpismi. Zákon určuje podmienky osobitne pre každú viazanú živnosť. Viazané živnosti sú uvedené v prílohe zákona č. 2.
Príklady viazaných živností: vývoj a výroba zbraní alebo streliva (odborná spôsobilosť – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a 2 roky praxe v odbore alebo 10 rokov praxe v odbore), očná optika (odborná spôsobilosť – vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná prax), prevádzkovanie autoškoly, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, zmenárne atď.
 
Voľné živnosti sú činnosti pri ktorých sa nevyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti a stačí splniť všeobecné podmienky. Nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.
Príklady voľných živností: kúpa tovaru na účely ďalšieho predaja, upratovacie práce, podomový obchod atď.
 
(Koncesované živnosti sú od 1. júna 2010 zrušené).
 
Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:
obchodné, výrobné a poskytujúce služby.
 
Obchodné živnosti sú najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) a pohostinská činnosť.
 
Výrobné živnosti sú napríklad výroba finálneho výrobku, zhotovovanie strojov, náradia a prípravkov určených na výrobu finálneho výrobku, predávanie a oprava výrobkov, prenájom výrobkov vlastnej výroby a i.
 
Živnosti poskytujúce služby sú napríklad opravy a údržba vecí, preprava osôb a tovaru a i.
 
Kto chce prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. V ohlásení sa uvedú požadované náležitosti podľa zákona (napr. osobné údaje FO, rodné číslo, obchodné meno, predmet podnikania, IČO ak bolo pridelené, miesto podnikania, adresy prevádzkární, ak boli zriadené, dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť na dobu určitú, deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia atď.)
 
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do piatich pracovných dní.
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané FO obsahuje:
· osobné údaje podnikateľa,
· obchodné meno,
· identifikačné číslo,
· predmet alebo predmety podnikania (môže obsahovať aj viac predmetov podnikania),
· miesto podnikania,
· dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
· deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
· dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 
Správne poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení:
na každú voľnú živnosť 5 € a na každú remeselnú alebo viazanú živnosť 15 €.
 
Živnostenské oprávnenie pri ohlasovacích živnostiach vznikne dňom ohlásenia alebo dňom začatia živnosti (ak je uvedený v ohlásení neskorší dátum).
 
Živnostenský register
Je verejný zoznam živnostníkov v danom územnom obvode. Zapisujú sa do neho všetky dôležité údaje o živnostníkoch. Živnostenské registre vedú odbory živnostenského podnikania podľa miestnej príslušnosti.
Miestna príslušnosť je určená:
- u FO - trvalým bydliskom,
- u PO - sídlom podnikania.
Živnostenský register má:
- verejnú časť – do nej môže nahliadnuť každý človek a požiadať o výpis z registra,
- neverejnú časť – tvoria ju osobné údaje podnikateľa a zodpovedného zástupcu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016