Tri piliere basel II

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 358 slov
Počet zobrazení: 2 772
Tlačení: 326
Uložení: 331
Tri piliere basel II

1. MINIMÁLNE KAP. POŽIADAVKY

- t. j. kvantitatívne stanovenie kapitálu na krytie možných rizík, musí byť stanovený min. 8%-tný. Venuje sa výpočtu kapitálových požiadaviek na úverové, trhové a operačné riziko.  

Úverové riziko - banka stanovuje dva základné prístupy merania úver. rizika:

1. štandardizovaný prístup: ide o to, že raiting banky a rizikové váhy stanovujú  (určujú) externé raitingové agentúry. Tento prístup obsahuje nové kategórie rizikových váh, ktoré sú rozdielne od toho doteraz platného predpisu (0, 50, 100), riziková váha sa zavádza až 150%.  

2. IRB prístup: (investičná rozvojová banka) tu sa využíva interné hodnotenie.

Prístup sa skladá z dvoch zložiek:

1. IRB prístup základný: všetky expozície (výpočty) sú určené na základné   interného odhadu banky (interného raitingu).

2. IRB prístup pokročilý: tu môžu banky využívať vnútorný raiting pre  všetky   banky, ktoré musia odhadovať (počítať) ale zároveň musia  splniť prísnejšie  kritéria ako pri základnom prístupe. 

Trhové riziko – jeho meranie zostáva v Bazileji 2 takmer nezmenené oproti Bazileju 1. Zmena nastáva len pri meraní úrokového rizika a to v bankovej knihe, kde sa využíva dôslednejší prístup.

Operačné riziko – riziko alebo predpokladaná strata z hrozby rizika, ktoré je spôsobené zlyhaním vnútorných systémov alebo vnútorných procesov v banke. Ide predovšetkým o zlyhanie ľudského faktora alebo o riziko, ktoré dopadá na banku z vonkajšieho prostredia. Podľa bazileja 2 má byť toto riziko pokryté 12% z celkového z kapitálu, ktorý je určený na pokrytie všetkých rizík banky.

2. POSTUP ORGÁNOV BANKOVÉHO DOHĽADU
- zameriava sa na hodnotenie dostatočnej výšky kapitálu pre banku. Bankový
dohľad má právo stanoviť vyššiu výšku kapitálu v prípade že existujúci kapitál nie je schopný pokryť existujúce riziká. Primeranosť vl. zdrojov by
  mala byť vyššia ako je 8%.

3. TRHOVÁ DISCIPLÍNA
- týka sa problematiky transparentnosti a zverejňovania  informácii bankami.
  Cieľom je prehĺbiť trhovú disciplínu tým, že banky budú zverejňovať o sebe   viac informácii, tzn. aby banky podnikali na  transparentnejšej úrovni ako   doteraz. Bazilej stanovuje, že riadenie rizika by mala banka zverejňovať štvrťročne. Za dôležité Bazilej považuje, že sa má zverejňovať výška kapitálu
  banky, druhy kapitálu, tzn. aby verejnosť bola informovaná o tom ako je   banka schopná absorbovať stratu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#piliere #kapitálové obchodné spoločnosti


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011