Podnik a podnikanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 974 slov
Počet zobrazení: 11 196
Tlačení: 524
Uložení: 547
PODNIK A PODNIKANIE
 
/Čo je podnikanie?
Podnikanie je sústavná zárobková činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosahovať zisk.
/Podnikanie upravujú základné právne normy medzi ktoré patrí:   
Obchodný zákonník – upravuje vzájomné vzťahy medzi podnikateľskými subjektami.
Občiansky zákonník – upravuje vzájomné vzťahy medzi občanom a podnikateľom.
Živnostenský zákon – upravuje podmienky živnostenského podnikania.
/Základné znaky podnikania
1.  Produkt- výsledok podnik. činnosti, je to výrobok alebo služba, ktorú podnikateľ ponúka na trhu.
2.  Zisk – základný podnik. cieľ
3.  Zodpovednosť podnikateľa za činnosť, ktorú uskutočňuje.
4.  Kontinuita – nepretržitosť podnikania.

Práva a povinnosti podnikateľa

/3 podmienky
Podnikateľ  je osoba, ktorá využíva svoje fyzické a duševné schopnosti v podnikateľskom prostredí. Podnikateľom sa môže stať každý občan, ktorý spĺňa 3 podmienky:
-  vek nad 18 rokov
-  spôsobilosť na právne úkony
-  je bezúhonný
/Podnikateľom podľa obchodného zákonníka je:
1.  osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri
2.  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
3.  osoba, ktorá podniká na základne iného než živnosť. oprávnenia podľa osobitných predpisov
4.  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnoh. výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 
Podnik je samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využíva výrobné činitele na výrobu výrobkov a poskytovanie služieb.
/Funkcie podniku:
1.  ekonomická- spočíva v tom, že podnik vyrába výrobky alebo poskytuje služby za účelom dosahovania zisku. Zahŕňa činnosti:
-zásobovacia činnosť (ide o nákup materiálu, surovín potrebných na výrobu)
-výrobná činnosť (samotná premena vstupov na výstupy)
-odbytová činnosť (predaj hotových výrobkov)
 
2.  mimoekonomická- nevyplýva priamo z hospodárskej činnosti podniku a zahŕňa:
- sociálnu ( zabezpečenie sociálnych potrieb svojich zamestnancov)
- bezpečnostnú (zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
- funkcia ochrany život. Prostredia (budovanie čističiek)
- kultúrno-spoločenská a vzdelávacia (možnosť vzdelávania – kurzy, školenia)
 
/Znaky podniku:
ekonomická samostatnosť –podnik rozhoduje a zabezpečuje si svoju hospodársku činnosť sám, to znamená podnik sám rozhoduje akú právnu formu podnikania si zvolí, čo bude vyrábať, akých bude mať obchodných partnerov a pod. Štát nezasahuje priamo do činnosti podniku, jeho úlohou je určiť všeobecné pravidla podnikania
 
právna subjektivita – podnik má právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektami. Podnik zodpovedá za záväzky vyplývajúce z týchto uzatvorených zmlúv.
 
ZALOŽENIE A VZNIK PODNIKU
/Podnikateľský zámer- dokument, ktorý si podnikateľ vypracúva pri vzniku podniku. Obsahuje:
vecne- technickú stránku podnikania – je potrebné zvoliť si vhodný spôsob podnikania, dostatok financií, materiálu, vybrať si vhodných ľudí.
ekonomickú stránku podnikania –iste pred vznikom podniku je treba zistiť či bude budúce podnikanie rentabilné a ako sa podnik presadí na trhu. Tiež je potrebné, aby mal podnikateľ predstavu o výške nákladov v spojení s podnikaním.
/Vznik podniku
-  zápisom do obchodného registra – PO
-  vydaním živnostenského oprávnenia – FO (alebo iného oprávnenia na základe osobitného predpisu)
V rámci obchodného zákonníka rozlišujeme:
-fyzická osoba FO – sú samostatný súkromní podnikatelia, ktorí vystupujú pod vlastným menom, ich spôsobilosť na podnikanie vzniká dovŕšením 18 rokov.
- právnická osoba PO – útvar, ktorí vytvorili ľudia v rôznej právnej forme. Musí byť zapísaná do obchodného registra.
Obchodný register – verejný zoznam podnikov do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov (obchodné meno, sídlo spoločnosti, miesto podnikania, IČO, predmet podnikania, právna forma podnikania, meno a bydlisko osôb, ktorí sú štatutárnym orgánom podniku, meno prokuristu)
 
ČLENENIE PODNIKOV
1)  podľa výsledku (konečného produktu) podniku
a)  výrobné
-  p. prvovýroby: poľnohospodárske p., lesné, ťažobné, energické p.
-  p. druhovýroby: p. vyrábajúce spotrebný tovar (auto) a p. vyrábajúce investičný tovar (stroj)
 
b) podniky služieb
-  dopravné
-  obchodné
-  banky, poisťovne
 
2)  podľa sektoru NAH
a)  p. primárneho sektoru – družstvo
b)  p. sekundárneho sektoru – INA
c)  p. terciárneho sektoru – banky
d) p. kvarciárneho sektoru – školstvo
 
3)  podľa typu výroby
a)  p. kusovej výroby
b)  p. sériovej výroby
c)  p. hromadnej výroby
 
4)  podľa veľkosti
a)  mikro – 9
b)  malé – do 50
c)  stredné – do 150 (250)
d) veľké – nad 250
 
5)  podľa vlastníctva
a)  súkromné
b)  štátne
c)  verejné
d) zmiešané
 
6)  podľa právnej formy podnikov
a)  podnik jednotlivca
b)  obchodná spoločnosť
c)  družstvá
d) štátne a verejné podniky
 
DRUŽSTVO
Je to spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené na účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb sv. členov. Členmi družstva môžu byť aj FO aj PO (založenie min 5 FO resp. 2PO)
 
Družstvo ručí za záväzky celým svojím majetkom, členovia neručia za záväzky družstva. ZI tvorí súhrn členských vzťahov, ich výšku určujú stanovy.
ZI je 1250€.
Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej členskej schôdze. Vzniká dňom zápisu do OR – splatená aspoň polovicu ZI.
Základným vnútroorganizačným predpisom sú stanovy.
 
Orgány družstva:
1.  Členská schôdza – najvyšší orgán družstva, schádza sa min 1 krát ročne. Pri hlasovaní má každý člen 1 hlas. Mení stanovy a rozhoduje o rozdelení zisku, zmene ZI.
2.  Predstavenstvo – štatutárny orgán, riadi družstvo navonok. Volí si predsedu, podpredsedov.
3.  Kontrolná komisia – kontroluje činnosť družstva a prerokúva sťažnosti členov, min. 3 členovia.
Výhody: spôsob ručenia
Nevýhody:  nízka výška ZI – nižšia úverová schopnosť
Zrušenie družstva – uznesením členskou schôdze, rozhodnutím súdu.
Zánik družstva – vymazaním z obchodného registra.
 
SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
Môže sa zapísať ako FO na obecnom úrade do osobitnej evidencie (PO v OR).
Zákon pod SHR rozumie činnosť FO, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vyrába rastlinné alebo živočíšne výrobky za účelom získania trvalého zdroja príjmov, predovšetkým ich predajom.
Poľnohospodárskou výrobou sa rozumie:
-  výroba poľnohosp. výrobou za účelom predaja
-  vykonávanie úpravy a spracovanie poľnohosp. produkcie
-  poskytovanie príležitostných prác alebo výkonov v súvislosti s poľnohosp. výrobou
-  hospodárenie v lesoch a na vodných lesoch
Výhody: zisk pripadá SHR, ľahko môžete začať a skončiť podnikanie
Nevýhody: nárazové práce, neobmedzené ručenie, málo sociálnych výhod.
 
Osobitné formy podnikania
1.  zmluva o tichom spoločenstve / obchodný zákonník /
- tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad . Podnikateľ sa zaväzuje vyplácať mu časť podielu na výsledku hospodárenia
2.  združenie osôb na spoločné podnikanie / občiansky zákonník /
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019