Rozhodovací proces

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 691 slov
Počet zobrazení: 15 115
Tlačení: 743
Uložení: 734
Rozhodovací proces
 
Rozhodovanie je činnosť, ktorá analyzuje problém ako predmet riešenia, stanovuje možné varianty riešenia a podľa zvolených kritérií vyberá najvýhodnejší spôsob riešenia.
Rozhodovanie patrí medzi dôležité súčasti manažmentu v podniku, závisí od kvality rozhodovacieho procesu.
 
Podstata a obsah rozhodovania:
Rozhodovací proces zahŕňa:
-  identifikáciu problému
-  analýzu problému
-  alternatívne riešenia
-  najvhodnejšie riešenia na základe stanovených kritérií
 
Charakteristické znaky rozhodovacieho procesu:
-  existuje možnosť výberu - viac alternatív (možností)
-  výber riešenia je vedomí - rýchla reakcia
-  výber riešenia je cieľavedomí
-  výber riešenia sa uskutočňuje podľa určitých kritérií
-  realizácia
 
Prvky rozhodovacieho procesu:
-  problém rozhodovania - odchýlky medzi skutočným a cieľovým stavom
-  cieľ rozhodovania
-  subjekt rozhodovania - jednotlivec alebo kolektív
-  rozhodovacia stratégia
podmienky rozhodovania: vybavenosť informáciami
používané metódy rozhodovania
stav riadeného systému
 
Druhy rozhodovacích procesov
1)  podľa typu problémov
a)  programované rozhodovanie - týka sa jednoduchších opakovaných problémov,  
  - používajú sa na algoritmy známych postupov, 
  - vyskytujú sa na nižších úrovniach riadenia
b) neprogramové - týka sa nových, neštandartných, ojedinelých problémov,
  - nemôžu sa pri ich riešení využiť štandardizované algoritmy
  a postupy,
  - prevláda na vyšších stupňoch riadenia
 
2)  podľa subjektu rozhodovania
a)  individuálne - jednoduchý problém - rýchle rozhodovanie
  - individuálna zodpovednosť
  nevýhoda: subjektívnosť postojov a názorov
b) kolektívne - zložité rozhodovacie problémy - strategické rozhodovanie
- v kompetencii vrcholového manažmentu
   - kolektívna zodpovednosť
  nevýhody:
  -kompromisná dohoda (spoločné rozhodnutie
 -konsenzuálna dohoda (zhoda všetkých pri výbere riešení)
   -delegované rozhodnutie (prenesenie zodpoved. na  podriadeného)
 
3)  podľa závažnosti rozhodovacích procesov
a)  strategické - týka sa dlhodobých cieľov,
  - vychádza predovšetkým z informácií o okolí podniku a predpovedi
   dlhodobého vývoja,
 - ide o rozhodovanie s vysokým stupňom rizika a neurčitosti
  - rozhodovaciu právomoc má vrcholové vedenie podniku
b) taktické  k dispozícii je viac informácií to znamená :
   - zníženie rizika neurčitosti pri prijímaní rozhodnutí
   - rozhodovaciu právomoc je možné delegovať na nižšie stupne riadenia
   - ide zvyčajne o opakujúce sa rutinné rozhodovanie
c) operatívne - bežné, každodenné rozhodovanie s krátkodobým rozsahom 
 
4)  podľa formalizácie
a)  empiricko - intuitívne
b) exaktné
c)  heuristické
 
5)  podľa stupňa informovanosti
a)  rozhodovanie v podmienkach istoty - poznáme všetky podmienky rozhodovania:
- alternatívy (možnosti)
- možné stavy okolia, ktoré môžu nastať a ovplyvniť rozhodovací problém
- účinnosť jednotlivých alternatív pri rôznych stavoch okolia
- rozhodovanie v podmienky rizika - neistoty
b) rozhodovanie v podmienkach neistoty - neviem aký stav okolia určite nastane, rozhodujeme sa na základe pravdepodobnosti, môžeme použiť:
-  štatistickú pravdepodobnosť  P =  m  (počet výskytu sledovaného javu)
    n (celkový počet javov)
  -  subjektívnu pravdepodobnosť
c)  rozhodovanie v podmienkach neurčitosti
  - subjekt rozhodovania nemá k dispozícii žiadne informácie
  - pozná alternatívy riešenia, stavy okolia, účinky jednotlivých alternatív
  - nepozná pravdepodobnosť výskytu v rôznych stavoch okolia
  Spôsoby riešenia:
- určenia subjektívnej pravdepodobnosti
- vyžiadanie posudkov expertov
- použitie matematických metód, ktoré vyžadujú veľmi málo vstupných údajov 
   (LAPLACEOVO PRAVIDLO)

6)  podľa záväznosti
a)  záväzné
b) nezáväzné
 
Fázy rozhodovacieho procesu
1)  diagnostická fáza - poznanie východiskového stavu objektu, určenie diagnózy východiskového stavu, základné kroky:
-  identifikácia problému
-  stanovenie cieľa
-  zber informácií
-  analýza problémov a zostavenie poradia ich dôležitosti
-  zhodnotenie východiskového stavu
 
2)  analitický fáza - úloha: na základe diagnózy východiskového stavu objektu rozhodovania hľadať nové varianty riešenia. Skladá sa z 2 krokov:
-  hľadanie a tvorba alternatív
-  analýza a hodnotenie alternatív
 
3)  optimalizačná fáza - vybranie optimálneho riešenia z možných variantov
4)  realizačná fáza - zahŕňa:
-  implementáciu (realizáciu vybranej alternatívy)
-  kontrolu a hodnotenie dosiahnutých výsledkov
 
Metódy rozhodovania
1)  Empirické - sú spravidla subjektívnymi a neformalizovanými metódami, patria sem:
a)  empiricko-intuitívne - opierajú sa o skúsenosti a vedomosti rozhodovania
  (metóda skúšok a omylov)
b) empiricko-analytické - ako základnú metódu používajú analýzu
 
2)  Matematisticko - štatistické (exaktné), patria sem:
a)  m. matematickej štatistiky - teória pravdepodobnosti, korelačná a regresná m.
b) m. matematickej analýzy - diferenciálny počet, maticovi počet, extrapolácia
c)  m. operačnej analýzy - dynamické programovanie, teória zásob, metóda PERT
 
3)  Heuristické - využívajú sa prednosti predchádzajúcich metód
  Základné charakteristiky heuristických postupov:
-  existuje zásobník rôznych úloh
-  existuje zásobník skúseností zo získaných riešení
-  vyskytuje sa úloha doteraz neznáma
-  opíšeme novú úlohu pomocou doteraz získaných informácií
-  zistia sa časti postupu, ktoré sú zhodné s postupmi zo zásobníka doteraz riešených úloh
 
Patria sem:
Brainstorming - bezprostredná diskusia 5-12 osôb, vznikajú tu tvorivé nápady
Zásady:
-  neposudzovať
-  množstvo
-  rozlet
-  všetko zapisovať
   Delfská metóda - je založená na anonymnej písomnej ankete odborníkov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024