Priame dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 432 slov
Počet zobrazení: 6 530
Tlačení: 455
Uložení: 483
PRIAME DANE
 
Daň z príjmov
- je priama daň, má univerzálny charakter – zdaňujú sa všetky druhy príjmu, je upravená zákonom o dani z príjmu
Delíme ju na:
a)  DzP PO
b)  DzP FO
 
Daň z príjmov FO
Subjekt dane
a) daňovník – FO, ktorá dosahuje príjmy podliehajúcej dani. Rozlišujeme 2 typy daňovníkov:

- s neobmedzenou daňovou povinnosťou – FO, ktorá má na území SR trvalí pobyt alebo sa tu zdržiava aspoň 183 dní v kalendárnom roku. Zdaňujú sa celosvetové príjmy (tuzemsko, zahraničie). Pri zdanení zahraničných príjmov sa zohľadňujú medzinárodné zmluvy a zamedzennie dvojitého zdanenia t. j. že zo zahraničných príjmov, ktoré boli zdanené už v zahraničí sa daň v SR neplatí.
- s obmedzenou daňovou povinnosťou – FO, ktorá nemá na území SR trvalí pobyt ani sa tu nezdržiava 183 dní, odvádza štátu daň z príjmov, ktoré dosiahla na území v SR.

 
b) platiteľ dane – osoba, ktorá zráža daňovníkovi daň z príjmov a odvádza ju za neho správcovi dane (zamestnávateľ ktorý odvádza preddavky dane z miezd svojich zamestnancov)
 
FO – živnostník je súčasne aj platiteľ dane aj daňovník
 
Predmet dane
-sú príjmy FO z viacerých činností:
- Príjmy zo závislej činnosti – mzdy a platy (robotníkov a zamestnancov),  funkčné platy (poslanci, starostovia, notári).
- Príjmy z podnikania, a inej samostatnej zárobkovej činnosti a z  prenájmu (živnostníci)
- Príjmy z kapitálového majetku (výnosy z cenných papierov, úroky, výhra z vkladov na vkladných knižkách)
- Ostatné príjmy (príjmy z predaja hnuteľných vecí, výhry v lotériách)

Oslobodenie dane

-dávky a podpory sociálneho poistenia, štipendiá, príjmy z príležitosti činnosti do výšky 500€.
 
Základ dane
-v daňovom zákone sú vymedzené dva druhy základu dane:

- čiastkový základ dane (ČZD) – počíta sa za každý druh základu dane.
 
ZD = ČZD z príj. zo zárob. činnosti + ČZD z príj. z podnik. a inej sam. zar. čin
  + ČZD z kapitál. majetku + ČZD z príj. príležitostnej činnosti (ostatné príjmy)
 
- samostatný základ dane (SZD) – je ZD ktorý sa zdaní vopred tzv. zrážkovými spôsobom a  nezapočítava sa do ZD (prijaté úroky banke sú príjmy FO ale zdaňuje ich banka vopred zrážkou).

Úprava ZD
Základ dane sa môže upravovať o nezdaniteľnú časť:
- na daňovníka  3559,30 € ročne , 296,60 € mesačne
-na manžela/ku – ak jeden z manželov nemá vlastný príjem
-výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (ide o výdavky pri príjmoch z podnikania, prenájmu, ostatných príjmov).
 
Sadzba dane
-19 %, človek ak dosiahne za rok 1770 € nemá nárok na odpočet dane.
 
Daňový bonus predstavuje daňovú úľavu, ktorú si môžu uplatniť jeden z rodičov na jedno každé nezaopatrené dieťa jeho výška je 20,02 €
 
Daň – daňový bonus = daň na úhradu
 
Platenie dane
– rozlišujeme tieto spôsoby platenia dane :

- preddavkov (mesačne) – zamestnávateľ vypočíta zamestnancovi daň z príjmu zo závislej činnosti a odvedie ju ako preddavok správcovi dane. Po skončený kalendárneho roka vykoná zamestnávateľ zamestnancovi ročné zúčtovanie na daň (15.2.). môžu vznikať dva rozdiely:

- preplatok na dani = suma preddavku je vyššia ako skutočná daňová povinnosť
- nedoplatok na dani = suma preddavku je nižšia ako ročná daňová skutočná povinnosť
- zrážkovým spôsobom – pri práci na základe dohody o výkone práce, na základe dohody brigády študenta, zrážkovú daň platia autori príspevkov do novín, časopisov, televízii.
- daňovým priznaním – FO - podnikateľ podáva daňové priznanie zo všetkých zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaňovacom období a odvedú daň správcovi dane.

Zdaňovacie obdobie

-  za 1 rok sa musí zaplatiť do 31. marca.
 
Správca dane
- daňový úrad podľa miesta bydliska FO.
 
Daň z príjmov PO
Subjekt dane
a) právnická osoba- daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou má sídlo na území SR, zdaňujú sa príjmy zo zdrojov SR a tiež aj dane zo zahraničia.
b) právnická osoba – s obmedzenou daňovou povinnosťou zo sídlom v zahraničí, zdaňujú sa len príjmy zo zdrojov na SR.
 
Predmet dane
-rozlišujeme subjekty:
a) subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri sú založené za účelom podnikania a predmetom dane sú príjmy a výnosy zo všetkých činností.
b) subjekty, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, nie sú založené na podnikanie a podnikateľskú činnosť vykonávajú popri svojej hlavnej činnosti ide o neziskový sektor (napr. nadácie, obce, politické strany, zdravotné poisťovne), predmetom dane sú príjmy z činností, z ktor. dosahujú zisk.
 
Základ dane
a) ak PO vedie podvojné účtovníctvo tak základ dane sa vypočíta:
ZD = V – N
b) ak PO vedie jednoduché účtovníctvo tak základ dane sa vypočíta:
základ dane = príjmy – výdavky
 
Základ dane sa upravuje o položky, ktoré sa nezahŕňajú do základu dane – znižujú základ dane tzv. odpočítateľné položky (príjmy získané darovaním, príjmy ktoré sa zdaňujú zrážkou), a o položky, ktoré zvyšujú základ dane ide o pripočítateľné položky (spotreba pohonných hmôt nad normu).
 
Sadzba dane
19 %
 
Platenie dane
1 kalendárny rok, daňové priznanie je treba podať a daň zaplatiť do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
 
Správca dane
-daňový úrad podľa miesta sídla PO.
 
Minimálna mzda mesačne 317 € a na hodinu 1,82 €
 
Miestne dane
Miestne dane a poplatky sú jedným zo zdrojov príjmov miestnej samosprávy (spravuje ich mestský alebo obecný úrad). Mestá a obce majú právo rozhodnúť sa, ktoré z miestnych daní zavedú v rámci svojho územia, aká bude výška sadzby a aké budú oslobodenia. Tieto rozhodnutia zverejňujú formou všeobecného záväzného nariadenia (VZN).
 
Daň z nehnuteľností
Je priama majetková daň a skladá sa:
-daň z pozemkov
-daň zo stavieb
-daň z bytov
 
Daň z pozemkov
Subjekt dane
a) vlastník – osoba, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností.
b) správca – osoba, ktorá spravuje nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku (VÚC)
c) nájomca – osoba, ktorá je zapísaná ako nájomca v katastri nehnuteľností a nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov
d) užívateľ – osoba, ktorá skutočne užíva nehnuteľnosť, ak nemožno určiť vlastníka, správcu alebo nájomcu.
Predmet dane

- sú rôzne druhy pozemkov rozdelené do skupín, napr. orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, stavebné pozemky, záhrady, rybníky, lesné pozemky.
- nie sú časti zastavaných plôch nádvorí, pozemky na ktorých sú postavené pozemné komunikácie.

Oslobodenie dane
- Pozemky vo vlastníctve obce (cintoríny, národné parky)
Základ dane
- cena pozemkov vyjadrená v €.
Sadzba dane
- ročná sadzba 0,25 %
Výpočet dane
= základ dane x sadzba dane
Správca dane
- miesto alebo obec na ktorom území sa dané miesto nachádza.
 
Daň zo stavieb
Subjekt dane
- vlastník, užívateľ, správca, nájomca
Predmet dane
-  sú stavby na území SR, s minimálnym jedným nadzemným alebo podzemným podlažím spojených zo zemou pevným základom, napr. stavby na bývanie, garáže, priemyselné stavby, stavby na poľnohospodársku výrobu, skleníky.
-  nie sú vodovody a kanalizácie
Oslobodenie dane
- stavby vo vlastníctve obce (múzeá, divadlá)
Základ dane
- výmera zastavanej plochy v m2
Sadzba dane
- je uvedená v € za m2 (0,033 €/m2)
Výpočet dane
= základ dane x sadzba dane
Správca dane
- obecný a mestský úrad
 
Dane z bytov
Subjekt dane
- vlastník bytového alebo nebytového priestoru alebo správca
Predmet dane
- sú byty a nebytové priestory (pivnica, komora v suteréne)
Oslobodenie dane
- byty vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve občanov ZŤP (zdravotne ťažko postihnutých) alebo občanom v hmotnej núdzi.
 
Základ dane
- výmera podlahovej plochy v m2
Sadzba dane
- určená zákonom uvedená v € za m2
Výpočet dane
ZD x sadzba dane
Správca dane
- mestský alebo obecný úrad
 
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Platí pre všetky tri dane z nehnuteľností
Dôležití  je stav k 1. 1. zdaňovacieho obdobia. Subjekt dane je povinný oznámiť správcovi dane v skutočnosti o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti (ak kúpi alebo predá nehnuteľnosť).
 Do 30 dní odo dňa keď k tejto skutočnosti došlo a daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. 1. toho zdaňovacieho obdobia v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
V ďalších obdobiach sa podáva daňové priznanie len vtedy ak nastali zmeny ktoré sú rozhodujúce pre platenie dane (napr. ak daňovník zväčšil plochu RD prístavbou, zbúral garáž, postavil) ak nedošlo k zmenám daňové priznanie sa nepodáva.
Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto vyrúbená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia platobného výmeru na daň.
 
Daň z motorových vozidiel
 
Subjekt dane
- sú FO a PO, ktoré používajú motorové vozidlo na podnikanie.
 
Predmet dane
- motorové a prípojné vozidlá kategórie
M - osobné vozidlá
N - nákladné vozidlá
O - prípojné vozidlá a návesy
Ide o vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie v SR alebo na činnosti z ktorých plynú príjmy.
 
Oslobodenie dane
- vozidlá diplomatických misií, konzulárnych úradov, vozidlá využívané Vyšším územným celkom (VÚC), vozidlá záchrannej zdravotnej služby, vozidlá pravidelnej autobusovej dopravy
 
Základ dane
- u osobného automobilu – ZD zdvíhový objem motora v cm3
úžitkové vozidlá a autobusy – celková hmotnosť v tonách a počet náprav.
 
Sadzba dane
- určuje zákon na základe VÚC
Výpočet dane
Ročná sadzba dane   x počet dní v ktorých vozidlo podlieha dani.
 Počet kalendárnych dní v roku (365)
 
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie
a zaniká posledným dňom mesiaca kedy sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Daňové priznanie a platenie dane
Daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31. 1. za uplynulé zdaňovacie obdobie. Platí sa ročne, štvrťročne, mesačne.
 
Správca dane
- VÚC, ale vyberá to cez daňový úrad, daňové priznanie sa podáva na daňoví úrad.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039