Výrobné podniky a ich činnosť

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 115 slov
Počet zobrazení: 4 116
Tlačení: 328
Uložení: 343
Výrobné podniky a ich činnosť
 
/Čo je výroba?
Výroba – proces premeny (transformácie) výrobných vstupov na výrobné výstupy.
Transformačný proces:
výrobné  výrobné
vstupy –––  ––––  výstupy
(input) –––-  výroba –––– (output)
-PPK  kap. a spot. statky
 
/Výroba má tieto stránky:
1) vecná stránka výroby – predstavuje transformačný proces t. j. premena vstupov na výstupy
2) hodnotová – ide o reprodukčný proces t. j. kolobeh majetku v podniku
peniaze –- materiál –- výrobok –- pohľadávka –- tržba
3) organizačná – nazývame ju tiež kombinačný proces, pretože vo výrobe ide o kombináciu výrobných faktorov s cieľom vytvoriť produkt
 
/Základné ciele výroby:
1) kvalitatívne ciele - ich cieľom je zhotoviť konkrétne výrobky v požadovanej kvalite, berie sa do úvahy hodnotová a organizačná stránka výroby
2) kvantitatívne ciele – ich cieľom je zhotoviť konkrétne výrobky v konkrétnom množstve, berie sa do úvahy vecná stránka výroby
 
/Členenie výroby
1)podľa výrobného programu
a)základná výroba – sa zameriava na výrobky, kt. predstavujú hlavnú náplň činnosti podniku, vyrába ich c najväčšom množstve a sú predpokladom
b)doplnková výroby – výrobky, kt. dopĺňajú hlavný výrobný program a súvisiaca s jeho špecializáciou
c)pridružená výroba – produkuje výrobky, kt. nepatria do príslušného programu a nesúvisia s jeho špecializáciou (dopravná a stavebná činnosť, reštaurácia)
 
2)podľa vzťahu k výrobnému procesu
a)hlavná výroba – vzniká základný výrobok
b)pomocná výroba – produkcia výrobkov, kt. zabezpečujú chod hlavnej výroby,  zostávajú v podniku (výroba nástrojov)
c)vedľajšia výroba- produkcia rôznych druhov energií(el), kt. sa využívajú v hlavnej a pomocnej výrobe
 
3)podľa spojitosti
a)spojitá (kontinuálna) – prebieha bez časového prerušenia (výroba pečiva)
b)nespojitá (diskontinuálna) – prebieha sa časovým prerušením (burčák)
 
4)podľa hromadnosti
a)hromadná výroba – miera opakovatelnosti výroby je najväčšia, vyrába sa 1 alebo niekoľko málo výrobkov vo veľkom množstve. Pracoviská sú úzko špecializovaní, existuje len vysoká deľba práce. Na prácu sa využívajú pracovníci s nižšou kvalifikáciou, N na výrobu sú nižšie, výrobky sú lacnejšie. Je tu vysoký stupeň organizovanosti výrobného procesu.
b)sériová výroba – medzistupeň medzi hromadnou a kusovou výrobou, je charakterizovaná striedaním sa jednotlivých druhov výrobkov po určitom čase. Rozlišujeme:
veľkosériová výroba – obdoba hromadnej
strednosériová
malosériová – obdoba kusovej
c)kusová výroba – zhotovuje sa z každého druhu výrobku len 1 kus, príprava výroby je veľmi náročná hlavne na technológie a kvalifikáciu pracovníkov z toho dôvodu sú N na výrobu vysoké a výrobky sú drahé. = výroba na zákazku.

5)podľa výrobných fáz
a)predzhotovujúca fáza – príprava na výrobu, príprava pracovníka, materiálu
b)zhotovujúca fáza – výrobný proces
c)dohotovujúca fáza – ukončenie výrobného procesu (balenie, uskladnenie)
 
6)podľa úrovne použitej výrobnej techniky
a)ručná výroba – ručne
b)strojová výroba – ručne, strojom
c)automatizovaná výroba – strojom bez ručnej pomoci
 
Výrobok , jeho tvorba
/Výrobok-pojmy
Výrobok je výsledkom výrobnej činnosti. Môže mať charakter:
1)finálny výrobok – ďalej sa už nespracúva, prešiel všetkými výrobnými fázami, je určený na konečnú spotrebu (chlieb)
2)polovýrobok – ďalej sa spracúva (látka)
3)nepodarok – výrobok, kt. nespĺňa požadované kritéria
4)nový výrobok – výrobok, kt. uspokojuje nové potreby, ktoré doposiaľ vyrábané výrobky nedosahovali alebo uspokojuje na väčšej úrovni.
 
/Funkcie výrobku:
1)základná – tvorí základ výrobku, ide o základný úžitok výrobku, uspokojenie potreby – t. j. prečo si ho spotrebiteľ kupuje
2)doplnková – dáva výrobku formu, ide o akosť, obal, dizajn, dopĺňa hlavnú funkciu
3)rozširujúca - rozširuje základnú a doplnkovú, tvorí ju spôsob distribúcie(predaja), servis, poradenstvo, inštruktáž, platobné podmienky
4)funkcia konkurencie schopnosti – ide o celkovú prezentáciu výrobku alebo výrobcu na trhu, tvorí ju značka výrobku, dobré meno podniku – goodwill, imidž firmy
 
/Právna ochrana výrobku
-spája sa so značkou výrobku, dotvára výrobok, nazýva sa ochranná známka. Ochrannou známkou môže byť značka výrobku, logo firmy.
Ochranná známka je označenie, kt. je schopné odlíšiť výrobky pochádzajúce od rôznych výrobcov.
Ochranná známka musí spĺňať určité kritéria - podmienky:
1)musí mať rozlišovaciu schopnosť
2)musí byť krátka, ľahko zapamätateľná
3)značkou nemôže byť štátna zástava, názov štátu, štátny znak
 
Výrazové prostriedky: značka vyjadrená:
-  slovom
-  skratkami
-  obrázkami
-  osobitným tvarom písma
-  číslicami
-  kombinovane
 
Práva majiteľa ochrannej známky(OZ):
-  právo výlučného používania
-  právo previesť OZ na iného
-  právo umožniť inému podnikateľovi jej využívanie na základe licenčnej zmluvy
-  právo pri nepovolenom používaní OZ podať žalobu za náhradu škody a ušlý zisk
 
Funkcie OZ:
Rozlišovacia – slúži na odlíšenie rovnakých výrobkov od rôznych výrobcov
Propagačná - jej úlohou je dosrať výrobok do povedomia spotrebiteľov
Súťažná – pomáha výrobku presadiť sa v súťaži s konkurencoiu
Osobitný register na zápis OZ sa nachádza na Úrade priemyselného vlastníctva SR a výrobky takto registrované bývajú označené písmenom R v krúžku.
 
Druhy OZ:
1)individuálne – slúžia jednému podnikateľovi
2)kolektívne – slúžia skupine podnikateľov, kt. spája určitá podnikateľská činnosť
3)výrobné – chránia práva výrobcov
4)obchodné – chránia práva organizácie, pre kt. vyrábajú rôzny výrobcovia (TESCO)
 
/Čo je výrobný program?
Výrobný program – súhrn výrobkov vyjadrený sortimentom a kvalitou, na kt. sa zameriava výrobná činnosť podniku. Predstavuje potenciálne možnosti výroby stanovené na základe potrieb trhu a možnosti podniku( na suroviny, technológie, zariadenia, kvalifikáciu pracovníkov)
/Čo je výrobný plán ?
Výrobný plán – konkretizáciou výrobného programu v objeme a čase, závisí od konkrétnych výsledkov marketingu, od sezónnosti, dostupnosti výrobných faktorov, módy..)
/Čo je sortiment?
Výrobný program súvisí predovšetkým s tvorbou sortimentu, rozlišujeme:
1)úzky sortiment – výrobný program obsahuje len niekoľko druhov výrobkov súvisí so špecializáciou výroby (poľ., strojár. Podniky)
2)široký sortiment – výrobný program zahrňuje veľký počet výrobkov súvisí s diverzifikáciou výroby (zasahovanie do príbuzných odborov)
3)hlboký sortiment – výrobok sa vyrába vo viacerých variantoch
4)plochý sortiment – výroba viacerých výrobkov v 1 alebo obmedzenom množstve – výroba na zakázky
 
Výrobná kapacita(kapacita výroby)
Označenie - KV
Predstavuje maximálnu výrobnú schopnosť podniku v danom období a za daných okolností.
Označujeme ju ako výrobný potenciál, potenciálny výkon.
 
KV závisí od rôznych faktorov:
1)technická základňa – vybavenosť strojov, ich množstvá a výkon – najdôležitejší faktor
2)pracovná sila – kvalifikácia, odbornosť, výkon pracovníkov
3)pracovné plochy – budovy ...
4)využiteľný časový fond – Fv čistý pracovný čas, kt. vypočítame tak, že od kalendárneho časového fondu 365 dní odpočítame dni pracovného voľna(soboty nedele, sviatky), odpočítame ďalej počet dní nevyhnutných na prestávky (údržba, opravy), výsledok je v dňoch – upravujeme ho na hodiny a zohľadňujeme zmenosť v podniku (jednozmenná, dvojzmenná, trojzmenná...)
 
Výpočet KV:
Základom pre  výpočet KV je výrobná kapacita stroja. Poznáme 2 spôsoby:
1)Norma množstva – Nm – udáva maximálne množstvo výrobkov vyrobených za určitý čas a za optimálnych podmienok na danom stroji.
Vzorec: Kv = FV x Nm
2)Norma času – Nč udáva čas, ktorý stroj potrebuje na výrobu 1 výrobok za optimálnych podmienok.
Vzorec: Kv = Fv : Nč
 
Percento využitia Kv: (skutočný čas výkonu stroja : Fv) x 100
 
Výrobné faktory
- predstavujú vstupy do výrobného procesu, delíme ich:
1) Dispozitívne – ich úlohou je zabezpečiť organizačnú stránku výroby – to znamená 
  vhodnou  kombináciou výrobnej a obslužnej práce spolu spoľnohos. prostriedkami
  zabezpečiť dosiahnutie výrobných cieľov. Súčasťou činnosti riadiacich pracovníkov je:
  zabezpečiť:plánovanie, organizovanie, regulovanie, kontrolu
 
2) Elementárne – ich úlohou je zabezpečiť samotný proces, priamo sa podieľajú na tvorbe
  finálneho produktu. Patria sem: zásoby, DM (investície), KM, výkonní pracovníci.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014