Odmeňovanie zamestnancov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 670 slov
Počet zobrazení: 14 529
Tlačení: 596
Uložení: 567
Odmeňovanie zamestnancov
 
Mzdový systém
Najdôležitejšie pri peňažnom odmeňovaní je vytvorenie primeraného a spravodlivého odmeňovania v podniku. Peňažné odmeňovanie sa realizuje na základe zákonov č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku , č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
Na základe zákona o mzde sa rieši odmeňovanie pracovníkov v podnikateľských organizáciách.
 
Základným problémom peňažného odmeňovania je vytvorenie primárnehospravodlivého systému odmeňovania v podniku. Od efektívneho systému odmeňovania sa vyžaduje:
-  súlad so zákonmi ovplyvňujúcimi odmeňovanie pracovníkov,
-  regulovanie nákladov práce vzhľadom na primeraný zisk a životaschopnosť podniku,
-  prilákanie dostatočného počtu kvalifikovaných pracovníkov,
-  stabilizovanie súčasných pracovníkov,
-  podnecovanie žiaduceho správania a výkonu pracovníkov,
-  porovnateľnosť miezd za podobné práce aj v iných podnikoch,
-  jednoduchá realizácia.
 
MZDA  je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú prácu. Mzdy upravujú viaceré právne normy: Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o štátnej službe. Mzdové podmienky sú podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy. Môžu byť dohodnuté priamo v pracovnej zmluve, alebo v kolektívnej zmluve a pracovná zmluva sa na ňu len odvoláva. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.
 
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku určeného pre dané pracovné miesto. Pracovné miesta sú rozdelené podľa náročnosti do 6 stupňov. Každému stupňu zodpovedá minimálny mzdový nárok, ktorý je uvedený v € za hodinu.
Výška minimálneho mzdového nároku sa odvíja od minimálnej mzdy, ktorá sa každoročne upravuje (pre rok 2012 je to 327,20 €).
Na trhu práce sa stretáva ponukadopyt a na základe toho sa stanovuje cena práce – mzda. Sprievodným javom na trhu práce je nezamestnanosť.
 
Mzdové formy
Mzdové formy sú:
Základné – časová, úkolová, podielová kombinovaná, zmluvná, osobitná a naturálna mzda.
Doplnkové – odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledkoch hospodárenia.
Mzdové zvýhodnenia - za prácu nadčas, za nočnú prácu, za sviatky, za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí, práca v sobotu a nedeľu.
 
Základné formy
Časová mzdaje najpoužívanejšia mzdová forma. Používa sa u zamestnancov, u ktorých sa nedá normovať alebo presne zmerať pracovný výkon, napr. administratívna práca, účtovníci, strážna jednotka. Jej výška závisí od odpracovaného času. Výhodou je jednoduchý výpočet, nevýhodou je nízka stimulácia k pracovnému výkonu.
Vypočíta sa ako súčin odpracovaných časových jednotiek a určenej sadzby v príslušnej tarifnej triede, do ktorej bol pracovník zaradený.
 
– časová mzda pracovníka,
Mč = Tm  x  Sm  Tm – skutočne odpracované hodiny za mesiac,
Sm – mzdová sadzba v príslušnej tarifnej triede v € za hodinu.
Úkolová mzda – závisí od skutočného výkonu zamestnanca, používa sa napríklad pri odmeňovaní zamestnancov, ktorých výkon možno merať, pomocou noriem napríklad šičky v textilnej výrobe, výkonové normy určia, aké množstvo práce musí zamestnanec vykonať za určitý čas.
Vypočíta sa ako súčin úkolovej sadzby na jednotku výroby v € a počtu vyhotovených kvalitných kusov výrobkov.
Sú = Nč  x  Sm/60 (za kus) – úkolová sadzba za kus,
– norma času v minútach na kus,
Sm – mzdová sadzba v príslušnej tarifnej triede v € za kus.
 
Výška celkovej úkolovej mzdy, závisí od normy času a od sadzby mzdovej tarify v tarifnej triede.
Mú = Q  x  Sú  Mú – úkolová mzda
  Q – počet kvalitných jednotiek výkonu
  Sú  - úkolová sadzba za kus
 
Podielová mzda -  je rozšírená najmä v oblasti poskytovania služieb. Uplatňuje sa na pracoviskách, kde prevažuje záujem dosiahnuť výkon, ktorý možno merať a kontrolovať iba ekonomickými ukazovateľmi. Časť mzdy dostane zamestnanec ako podiel zo zisku. Predstavuje odmenu za podiel zamestnanca na výrobe alebo predaji statkov a služieb. Nemeria sa množstvom, ale podielom z výkonu. Stanoví sa určitým % podielom z tržby.
Sp = Zpm  x  100  Zpm – plánovaná výška mesačného zárobku v €
  (1/12)VP  Vp – 1/12 plánovaného ročného objemu výkonov príslušného Strediska v €
 
Zmiešaná mzda – je kombináciou rôznych foriem miezd, pričom najpoužívanejšie sú:
a)  časovej a úkolovej mzdy,
b)  časovej a podielovej mzdy.
 
Zmluvná mzdapoužíva sa u vedúcich zamestnancov, je dohodnutá mzda medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V dohode sa uvádzajú individuálne podmienky poskytovania mzdy a výška závisí od charakteru úloh a od situácie na trhu práce.
 
Naturálna mzda – je zvláštnym druhom mzdových foriem a môže sa poskytovať len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých. Okrem tejto formy mzdy musí byť vyplatená minimálne min. mzda. Ako časť mzdy vo forme výrobkov, alebo služieb, pri jej uplatnení musí zamestnanec dostať v peniazoch mzdu, ktorá zodpovedá výške minimálnej mzdy.
 
Doplnkové formy
Významne ovplyvňuje stimulačné pôsobenie pracovníkov. Sú to nesamostatné formy miezd a ich účinnosť preto závisí od vhodnej kombinácie so základnými formami miezd.
 
Cieľom doplnkových foriem miezd je stimulovať pracovníkov na:
a)  individuálne výsledky práce alebo celkové výsledky hospodárenia podniku,
b)  rozvoj odborných predpokladov a osobných schopností pracovníkov,
c)  dlhodobo dosahovaných výsledkov práce pracovníkov.
 
Patria sem:
odmeny – vyplácajú sa po splnení vopred stanovených ukazovateľov ako pohyblivá zložka mzdy, napr. mesačné, ročné...,
prémie – vyplácajú sa tam, kde sa používa dvojzložková forma mzdy, prémie sa stanovujú ako % z časovej alebo úkolovej mzdy,
osobné ohodnotenie – vypláca sa tam, kde sa sleduje princíp zásluhovosti,
podiely na výsledku hospodárenia – vyplácajú sa v niektorých podnikoch v prípade dosiahnutia zisku podľa vopred stanovených kritérií.
 
Mzdové zvýhodnenia sú príplatky:
-  za prácu nadčas,
-  za sviatok,
-  za nočnú prácu,
-  za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí.
 
Náhradu mzdy, poskytuje zamestnávateľ v týchto prípadoch:
-  za dovolenku,
-  pri dôležitých osobných prekážkach – vlastná svadba,
-  pri prekážkach na strane zamestnávateľa – porucha stroja,
-  pri výkone občianskej povinnosti – výkon verejnej funkcie.
 
Výpočet mzdy
Hrubá mzda  =  základná mzda + doplnková mzda + mzdové zvýhodnenie + náhrada mzdy
 
Poistnéodvádza za zamestnanca zamestnávateľ na základe zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení. Rozlišujeme zdravotné a sociálne poistenie.
 
Čiastočný základ dane  =  Hrubá mzda - odvody do poisťovní.
 
Základ dane = Čiastočný základ dane - nezdaniteľná časť základu dane (303,72 €).
 
Preddavok na daň z príjmov  =  základ dane x 19%.
Preddavok na daň sa znižuje o daňový bonus.
 
Daňový bonus – je systém daňovej úľavy, na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom.  Jeho výška pre rok 2012 je 20,51 € na jedno dieťa. Môže si ho uplatniť len jeden z rodičov.
 
Náhrada príjmu pri  dočasnej PN: poskytuje zamestnávateľ, za kalendárne dni, najdlhšie do 10 dňa PN.
1 až 3 dni..................................................25% vymeriavacieho základu - zamestnávateľ,
4 až 10 dní................................................55% vymeriavacieho základu - zamestnávateľ,
od 11. dňa................................................ 55% vymeriavacieho základu - sociálna poisťovňa.
Nemocenské sa poskytuje najdlhšie do uplynutia 52 týždňa od vzniku PN.
 
Čistá mzda  =  HM - odvody - daňová povinnosť (preddavok na daň - daňový bonus) - ostatné
   zrážky + Náhrady pri dočasnej PN
 
Do hrubého príjmu patrí okrem mzdy:
-  náhrada za dovolenku,
-  vyplatená nevyčerpaná dovolenka,
-  platené študijné voľno,
-  náhrady za sviatky a iné platené voľná podľa Zákonníka práce,
-  dohody a vykonané práce alebo pracovné činnosti, ak sa vykonávajú popri hlavnom pracovnom pomere,
-  mzda za prestoje,
-  rôzne príplatky k mzde.
 
Zdravotné poistenie - je poistenie na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť.
Sociálne poistenie:
nemocenské – pre prípad dočasnej PN, tehotenstva, materstva,
dôchodkové – sa skladá zo starobného a invalidného poistenia,
úrazové – je poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu,
garančné – je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa,
poistenie v nezamestnanosti – je poistenie pre prípad straty zamestnania.
 
Vplyv pracovného prostredia na výkon zamestnanca
Vplyv na výkon zamestnanca majú najmä pracovné podmienky, pod ktorými rozumieme komplex podmienok, ktoré pôsobia na človeka v pracovnom procese a vplývajú na jeho efektívny priebeh.
Pracovné prostredie je časť životného prostredia,  v ktorom sa uskutočňuje spoločenské pracovné zaradenie človeka. Tvoria ho rôzne faktory, ktoré vplývajú z materiálnych a sociálnych podmienok pracovnej činnosti. Úroveň pracovného prostredia vplýva na výkon pracovníka a jeho pracovnú pohodu. Nepriaznivé pracovné prostredie stupňuje záťaž človeka a ohrozuje jeho zdravotný stav.
 
Ide najmä o vplyv fyzikálnych a sociálno-psychologických faktorov:
a)  fyzikálne faktory prac. prostredia:
· osvetlenie,
· mikroklimatické podmienky - teplota, vlhkosť,
· farebná úprava pracoviska,
· hluk,
· čistota ovzdušia,
· otrasy a vibrácie,
· žiarenie.
b)  sociálno-psychologické faktory prac. prostredia:
· forma kooperácie pracovníkov,
· veľkosť a skladba pracovnej skupiny,
· štýl vedenia pracovníkov,
· druh vykonávanej práce,
· veľkosť pracoviska.
 
INZERÁTY
 – dôležité signály na trhu práce.
Dobrý inzerát, ktorý podáva zamestnávateľ má obsahovať:
-  názov firmy, ktorá inzerát podáva, čím sa zaoberá,
-  aké miesto ponúka,
-  čo od uchádzača očakáva,
-  čo uchádzačovi ponúka,
-  možné finančné ohodnotenie,
-  akou formou sa treba o miesto uchádzať, termín, dokedy sa treba prihlásiť,
-  kedy sa má pracovné miesto obsadiť.
Dobrý inzerát, ktorý podáva uchádzač o zamestnanie, obsahuje:
-  kto hľadá prácu, povolanie a špecializáciu,
-  čo ponúka budúcemu zamestnávateľovi, vzdelanie, skúsenosti, znalosti,
akú pozíciu hľadá – pracovné miesto alebo okruh činností.
 
Štatistika pracovného času
 
Týždenný pracovný čas  = 40 hodín (mladiství do 16 rokov – 30 hod., nad 16 rokov – 37,5 hod.)
Najvyšší týždenný pracovný čas, vrátane práce nadčas = 48 hodín,
Pracovný režim – spôsob rozvrhnutia pracovného času.
Nadštandardné pracovné časy:
-  pružný pracovný čas,
-  skrátený pracovný čas.
Prestávky v práci – ak je pracovná zmena dlhšia ako 6 hodín, potom prestávka = 30 minút na odpočinok a jedenie. Poznáme:
1.  prestávka na jedenie a oddych – vyplýva pracovníkom zo Zákonníka práce v rozsahu 30 min. za čas výkonu práce zodpovedajúci 1/5 týždenného pracovného času. Započítava sa do pracovného času a musí byť pracovníkovi poskytnutá. Nie je možné na úkor tejto prestávky skrátiť odpracované hodiny,
2.  prestávky na prirodzené potreby – prestavujú čas poskytovaný pracovníkom na fyziologické potreby v priebehu zmeny, spravidla trvajú 12 min.,
3.  prestávky na osobitný oddych – sa poskytujú len v prípade prác zo zvýšenou záťažou.
 
Štruktúra a pohyb pracovných síl
Štruktúra pracovných síl predstavuje zloženie pracovníkov podľa určitých triediacich znakov napr. druh vykonávanej činnosti, najvyššie ukončené vzdelanie, počet rokov zamestnania pracovníka, vek, pohlavie.
Na vyjadrenie štruktúry používa štatistika pomerové ukazovatele zloženia.
 
ŠTRUKTÚRA PRAC. SÍL V % =  početnosť daného triediaceho znaku  x 100
   celkový evidenčný počet pracovníkov
 
Pohyb pracovných síl – vzniká prechodom pracovníkov z 1. pracoviska na iné pracovisko dochádza k ustavičným zmenám. Príčiny pohybu delíme:
a)  objektívne príčiny – nevhodné pracovné podmienky - úmrtie, dôchodok, nástup po ukončení školy,
b)  subjektívne príčiny – spôsobené ľudským činiteľom - nedostatočná starostlivosť o pracovníkov, možnosť lepšieho uplatnenia sa inde.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015