Vývoj logistiky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 502 slov
Počet zobrazení: 5 520
Tlačení: 359
Uložení: 378
Vývoj logistiky
Logistika – je staré slovo, ktoré malo viacero významov. Slovný základ je logos z greckeho slovo, reč – rozum. Rozšírila sa predovšetkým v oblasti armády – 1. zmienky o logistike boli zaznamenané v 9.st. , kedy Byzantský cisár Leontos /??/ špecifikoval náplň logistiky ako pohyb ľudí  amateriálu tak, aby sa príslušný objekt nachádzal na potrebnom mieste v potrebnom čase. Logistika prešla 4 základnými fázami – v 1. fáze sa obmedzovala na distribúciu(obchodný prístup) v 2.fáze sa rozšírila o zásobovanie v 3.fáze sa v podnikoch začali presadzovať ucelené logistické reťazce (integrovaná logistika) a v 4.fáze boli vychytané muchy a integrovaná logisitka bola optimalizovaná J

Takže z toho vyplýva, že logistika je vedná disciplína, ktorej úlohou je zabezpečiť, aby bol k dispozícií správny tovar/služba v správnej kvalite, u správneho zákazníka, v správnom čase, na správnom mieste v správnom množstve s vynaložením primeraných (správnych) nákladov.
Logistika tiež riadi materiálový, informačný a finančný tok /integruje ich/ vzhľadom na včasné splnenie potrieb zákazníka.

Logistický reťazec
– je súhrn organizačných jednotiek, inštitúcií abo agentúr vo vnútri alebo v okolí podniku (danej firmy), ktoré vykonávajú funkcie podporujúce marketing daného produktu. Každá organizačná jednotka, ktorá vykonáva 1 abo viac marketingových funkcií sa stáva článkom logistického reťazca s cieľom realizovať distribučný tok.
Štruktúru logistického reťazca ovplyvnuje miera kontroly nad jednotlivými článkami reťazca.

Základné toky v logistickom reťazci:
-  materiálové toky /h/
-  informačné toky /n/
-  finančné toky /n/
-  toky pomocného materiálu (napr. mazivá) /h/
-  toky ľudí (pracovníkov) /n/
-  tovarové toky /h/
Všeobecne môžme toky rozdeliť na hmotne a nehmotné.
Pri uplatňovaní logistiky do praxe sa vždy zaoberáme predmetom, miestom, časom, vlasnosťami, pramaterami, kvalitou a zákazníkom. Z toho vyplývajú základné logistické otázky, ktorými sa v praxi riadime:
-  Čo?
-  Kde?
-  Kedy?
-  Ake/ako?
-  Komu?

Logistický reťazec, v ktorom pôsobia logistické podniky alebo len zasielatelia či dopravcovia sa nazýva dodávateľský reťazec. Dodávateľský reťazec je sieť organizácií vzájomne prepojených dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, ktoré zaisťujú rôzne aktivity a procesy, pričom ich cieľom je produkovať hodnotu v podobe žiadaných výrobkov a služieb dodávaných do rúk konečnému článku reťazca – spotrebiteľovi.
Dodávateľský reťazec, podobne ako iné reťazce, nie je silnejší ako jeho najslabší článok – konkurencieschopnosť celého dodávateľského reťazca preto závisí od výkonnosti každého článku. 7 najčastejších chýb v DR:
-  uzavretosť /podnik by mal brať dodávateľa ako svojho partnera/
-  krátkozrakosť /náklady treba znižovať komplexne – nepresúvať ich na zákazníka/
-  nízka úroveň zodpovednosti partnerov
-  neprižnosť
-  striktnosť /v dodávateľských reťazcoch by malo byť porozumenie/
-  chyby priorít
-  zlá komunikácia

Dodávateľské reťazce sa postupom času vyvýjajú – stále sa optimalizujú, vzhľadom na novodobú technológiu v oblasti dopravných prostriedkov /novšie a výkonnejšie autá, s menšou spotrebou – menšie náklady/, vývojom informačných technológií /informačné technológie zamerané na objednávanie, na kontaktovanie prijímateľov, možnosť pružnejšie reakcie na potreby zákazníkov alebo odberateľov/. Postupom času sa zvýšili požiadavky na pružnú, spoľahlivú, cenovo výhodnú a kvalitnú dopravnú obsluhu, tým pádom sa zvýšili aj firmy, ktoré poskytujú outsorcingové služby v oblasti dodávateľských reťazcov. Trhy sa stávajú viac medzinárodné – takže, nie je novinkou, že dodávateľ nie je z oblasti podnikania. Ďalším trendom je aj spolupráca viacerých dodávateľov v dodávateľskom reťazci – z čoho vyplýva základná podmienka spolupráce - pevnejšie vzťahy s kľúčovými dodávateľmi a lepšie zdieľania významných informácii s kľúčovými partnermi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.042