Logistický Controlling

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 382 slov
Počet zobrazení: 3 958
Tlačení: 331
Uložení: 372
Logistický Controlling

Finančná analýza: je rozbor finančnej situácie podniku. Môžeme ju rozdeliť do 2 oblastí:
a)  externá finančná analýza /vychádza zo zverejňovaných účtovných operácií/
b)  interná finančná analýza /vychádza z informácií celého info systému/
Cieľom finančnej analýzy je poznať „finančné zdravie“ podniku – silné stránky podniku, ktoré mu pomôžu napredovať a slabé stránky podniku, ktoré mu spôsobujú problémy.
Finančné zdravie podniku závisí od :
-  likvidity podniku (je také zloženie majetku, ktoré umožňuje splácať platby plynule)
-  rentability podniku (schopnosť podniku vytvárať nové zdroje – vyjadrenie miery zisku v podnikaní)

Zdrojom pre finančnú analýzu sú:
1. výkazy finančného účtovníctva /súvaha, výkaz ziskov a strát, prehľad peňažných tokov, prehľad zmien vlastného imania.../
2. výročná správa
3. prospekty cenných papierov
4. ďalšie verejne dostupné zdroje informácií /analýzy v odborných časopisoch, správy z tlače a tlačových informácií.../
FA pracuje s týmito ukazovateľmi:
a)  analýza likvidity a pracovného kapitálu /tento ukazovateľ pracuje so solventnosťou, likviditou a likvidnosťou podniku/
b)  ukazovatele aktivity /charakterizujú hospodárenie s majetkom podniku – obrat majetku, zásob, pohľadávok, dobu obratov,
c)  ukazovatele rentability a aktivity /hodnotíme efektívnosť činností podniku – schopnosť vytvárať nové zdroje/.
 
Controlling – je chápaný ako metóda pre zvýšenie účinnosti systému pomocou porovnávania skutočného stavu a plánovaného stavu, zisťovaním vzájomných odchyliek, ich vyhodnocovaním a hľadaním ich príčin. Porovnávanie plánovaného stavu je základ controllingu za účelom zlepšiť sa v možnom a v chcenom stave zostať „na zemi“. Nájdené odchylky sa musia stať nástrojom riadenia. Nemajú slúžiť ako nástroj k obviňovaniu. Minulé rozhodnutia už nie je možné zmeniž, ale je nutné ich analyzovať a výsledky týchto analýz využiť k ďalšiemu rozvoju podniku.
Controlling pomáha vypracovať podnikovú stratégiu, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť podniku, identifikuje pôvod jednotlivých nákladov, vytvára informačnú databázu, porovnáva rôzne ukazovatele, kalkuluje náklady...
Žiadúci stav výkonnosti podniku je zakotvený v podnikovom plánovaní a skutočný stav podniku /jeho úspešnosť/ poznáme až neskôr z bežného výkazníctva.

Pri analýze odchyliek postupuje controllingové oddelenie vo firme takto:
- zístia si odkiaľ odchýlky pochádzajú
- zistia čo je ich príčinou
- navrhnú vhodné opatrenia

Controllingové oddelenie by malo byť na rovnocennej úrovni s inými odvetviami podniku. Pracovník controllingu musí byť rovnocenným partnerom v riadiacich  pracovníkov, zbavený právomoci rozhodovať o konkrétnych zámeroch budúceho vývoja. Controllingová oblasť by vo firme mala fungovať ako poradný orgán J.

Controlling vychádza z troch základných princípov:

- orientácia na ciele podniku – pomáha vypracovať vhodnú metodiku plánovania
- orientácia na úzke profily – buduje info. systém, ktorý umožní nájsť „úzke“ miesta
- orientácia na budúcnosť – controlling využíva minulosť na predchádzanie problémov v budúcnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015