Námorná doprava

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 099 slov
Počet zobrazení: 7 737
Tlačení: 379
Uložení: 384
Námorná doprava
- Charakterizujte Trumpovú a Líniovú dopravu
- Konosament a jeho druhy

Námorná doprava – zahŕňa prevádzkovanie námorných lodí a rekreačných plavidiel na mori a ostatných vodných cestách, pre ktoré platí právny režim mora, príp. sú s morom spojené, ako aj ich pobyt v prístave alebo na miestach kotvenia.
Námorná loď – plavidlo určené na námornú plavbu, plávajúce pod štátnou vlajkou danej krajiny. Vlastník námornej lode zapísaný v námornom registri SR – PO/FO oprávnená prevádzkovať námornú loď pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ námornej lode – PO/FO oprávnená prevádzkovať námornú loď pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, ak je na to splnomocnená jej vlastníkom. Knihovanie – zaisťovanie lodného priestoru v líniovej námornej doprave.
 
Trampová námorná doprava: sa prevádzkuje nepravidelne bez vymedzenia prepravnej oblasti, bez vopred stanoveného plavebného poriadku, dopravné nie je stanovené tarifou – stanovuje sa dohodou podľa jednotlivých prípadov. Uplatňuje sa najmä pri preprave hromadných substrátov.

Poznáme:
-  tramp na jednu cestu
-  okružná jazda
-  tramp na jednu a viac ciest
-  tramp na čas

Trampovú dopravu reprezentuje BALTICKÁ KONFERENCIA. Má sídlo v Kodani, pôsobí ako poradný orgán. Jej hlavnou úlohou je poskytovať informácie o dopravnom trhu, vydáva zmluvu CHARTER PARTY. Zmluva, ktorá potvrdzuje podmienky o prevádzke  alebo prenájme lode v trampovej doprave sa nazýva Charter Party (C/P) – môže byť uzatvorená na cestu, na čas, na celú loď alebo na časť lode. Konferencia zjednocuje podmienky k tejto zmluve, zjednáva obchody medzi prevádzkovateľmi a záujemcami. Tieto obchody sa nazývajú  - námorné burzy /Londýnska námorná burza, Rotterdam, New York/.

Charter Party (C/P) obsahuje:
-  označenie zmluvných strán (prevádzkovateľa lode – ownera – a objednávateľa – charterer )
-  meno lode (jej vlajku)
-  klasifikáciu lode – technické vybavenie, strojné zariadenie, stavba lode
-  spôsobilosť na plavbu – čisté lodné komory, deratizácia – vymedzené v Hamburgských a Haagskych pravidlách
-  určenie prístavov nakládky a vykládky
-  vymedzenie zodpovedností za naloženie a vyloženie
-  stanovenie dopravného (na základe dohody)
-  určenie odmeny sprostredkovateľovi
-  spôsoby riešenia sporov
 
Líniová námorná doprava: je to námorná doprava medzi vopred určenými prístavmi, ktorá je organizovaná podľa plavebného poriadku (Sailing List) – sú v ňom uvedené všetky potrebné informácie pre naloďovateľa /odosielateľ/. Kvalita služieb závisí od technického vybavenia lodí, rýchlosti, pravidelnosti, spoľahlivosti odchodov.
Líniové spoločnosti sú povinné dodržiavať plavebný poriadok.
SAILING LIST:
-  termíny – dátumy, do ktorých najneskôr môžu prijímať náklad pred odplávaním lode z prístavu
-  prístavy – líniové spoločnosti si vyberajú prístavy podľa toho, koľko nákladu sa v prístave nachádza, tak aby lode boli vyťažené a aby tovar bol v takej hodnote, ktorá pokryje vynaložené náklady na plavbu a prenájom prístavu
 
Združenia v oblasti líniovej námornej dopravy:
 
GENTLEMAN AGREEMENT – Neformálne združenie prevádzkovateľov líniovej námornej dopravy, ktorí sa dohodli na dodržiavaní rovnakých podmienok prepravy (rovnaké sadzby, rabaty, odchody z určitých prístavov...) Dopravu prevádzkujú pod vlastným menom a na vlastný účet, nie sú právne viazaní – posilňuje to konkurenciu.
Rabaty – zľavy, ktoré poskytujú spoločnosti:
Okamžitý – poskytuje sa platiteľom námorného dopravného zrážkou z tarifnej sadzby 10%
Odložený – poskytuje sa vo výške 10% až po uplynutí doby , ktorá je stanovená zmluvou, ak boli dodržané podmienky, zachovaná vernosť spoločnosti
Zvláštny – poskytuje sa po dosiahnutí určitého objemu prepráv alebo pri zásielkach s vysokou hodnotou
 
NÁMORNÁ  KONFERENCIA – Je to združenie líniových spoločností, ktorí prevádzkujú líniovú námornú dopravu v určitej relácií (vyplýva z toho jej monopolné postavenie). Združení lodiari musia dodržiavať stanovené pravidlá:
-  rovnaké sadzby pre jednotlivé druhy tovarov
-  pravidelná lodná doprava medzi stanovenými prístavmi
-  používanie stanoveného systému rabatov
Pri ich nedodržaní môžu členov zo spoločnosti vylúčiť alebo sankcionovať vysokými pokutami.
 
POOL – Je to najužšia forma združenia prevádzkovateľov líniovej námornej dopravy. Viac lodiarskych spoločností sa spojí do spoločenstva a podľa dohodnutého kľúča si delia zisky. Prevádzkujú dopravu pod vlastným menom a na spoločný účet.
 
KONZORCIUM – Je forma spoločného podnikania, ktorá sa uplatňuje predovšetkým v kontajnerovej doprave. Konzorcium (môže) zahŕňa spoločné vlastníctvo terminálov, kontajnerového parku, kontajnerových ťahačov a kontajnerových lodí.
 
OUTSIDER – Lodiar, ktorý nepatrí k žiadnej námornej konferencií – je to samostatný námorný dopravca.
 
KONOSAMENT
Zmluva o preprave v námornej líniovej doprave sa volá konosament. Je to námorný nákladný list. Cenný papier vyjadrujúci vlastníctvo k zásielke. Predstavuje záväzok dopravcu vydať tovar prevzatý na prepravu, ak mu bude vystavený originál konosamentu a potvrdenie o prevzatí. Pozostáva z originálov a kópií. 2 originály sa používajú v zámorskej doprave a 3 v Európe. Podpisuje ich dopravca.
Konosament – Bill of Lading (B/L) - obsahuje:
-  meno dopravcu (rejdára)
-  meno naloďovateľa
-  príjemca (ten na koho bol konosament vystavený)
-  meno lode
-  určenie prístavov nakládky a vykládky
-  charakteristika tovaru
-  miesto a dátum vystavenia B/L
-  počet originálov B/L
 
Druhy konosamentov:
z hľadiska prevzatia tovaru na loď:
palubný/naloďovací (On Board Bill of Lading) – je potvrdením, že zásielka je nalodená na palubu lode. Obsahuje naloďovaciu doložku, ktorá musí mať dátum a podpis kapitána. Je najhodnotnejším dopravným dokladom.
preberací/prijímací (Received for Shipment Bill of Lading) – obsahuje potvrdenie dopravcu o prijatí zásielky na neskoršie nalodenie. Môže sa zmeniť na palubný, ak obsahuje naloďovaciu doložku.
podľa prevoditeľnosti práv:
na doručiteľa – používa sa málo lebo dopravca je povinný vydať zásielky osobe, ktorá sa ním preukáže ALE nie je povinný overiť si jej totožnosť.
na rad – používa sa najviac; tovar preberá osoba, ktorej rad je vyznačený na rube konosamentu.
meno – vystavený je na meno oprávneného príjemcu; nemožno ho previesť – tu dopravca overuje aj totožnosť predkladateľa konosamentu.
z hľadiska obchodovateľnosti:
obchodovateľný konosament – je prevoditeľný; možno ním previesť všetky práva z neho vyplývajúce na inú osobu.
neobchodovateľný konosament – nie je prevoditeľný rubopisom – nie je to cenný papier (je to konosament na meno vlastne)
z hľadiska obsahu záznamu o stave zásielky:
čistý konosament – potvrdzuje, že tovar bol prebraný na prepravu v zjavne dobrom stave.
nečistý konosament – obsahuje poznámky o čiastočne poškodenom tovare, chybnom obale, naložené menšie množstvo tovaru. Takýto tovar môže príjemca odmietnuť. Dopravca musí upovedomiť odosielateľa a ten musí dať zásielku do pôvodného stavu. Vystaví sa čistý konosament na základe záručného listu.
z hľadiska využitia viacerých druhov dopráv:
-  priebežný – vystavuje sa, ak sa preprava uskutočňuje viacerými druhmi dopráv.
-  zasielateľský -  FIATA Combined Transport Bill of Lading – vydáva ho zasielateľ, ktorý je členom FIATA /Medzinárodné združenie zväzov zasielateľov/ na kombinovanú dopravu, v ktorej je zahrnutá aj námorná doprava.
-  FCR zasielateľské potvrdenie – potvrdenie zasielateľa, že zodpovedá za zásielku a jej prevzatie počas celej prepravnej cesty.
-  Zberný – vystavuje sa na malé kusy zásielok, ktoré sa zozbierajú do jednej veľkej a pošlú sa na miesto určenia. Tam zásielku prevezme preberací zasielateľ, roztriedi a rozošle jednotlivým prijímateľom.
-  EXPRESS CARGO BILL – vystavuje sa pre zásielky, ktoré sa prepravujú na krátke trate.
 
Prepravné v námornej líniovej doprave:
Je stanovené námornými tarifami, ktoré majú tieto časti:
-  všeobecné podmienky (sú tu definovené prepravné oblasti; zákl. prístavy; opačné prístavy)
-  zoznam tovarov (zatriedený do tarifných tried a je im pridelená tarifná sadzba)
-  osobitné ustanovenia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022