Vnútorný obchod – veľkoobchod

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 398 slov
Počet zobrazení: 3 807
Tlačení: 315
Uložení: 308
Vnútorný obchod – veľkoobchod

a) Význam obchodu, charakteristika veľkoobchodu

Národné hospodárstvo je nemysliteľné bez obchodných podnikov.
Marketing  je súhrn činnosti zameraných na vytvorenie, udržanie a rozšírenie trhu za ekonomický výhodných podmienok.
· Marketingový algoritmus je komplex činnosti zameraných na poznanie trhu.
Pozostáva zo štyroch fáz:
koncepčná fáza - formuluje sa marketingová filozofia
  - určujú sa zásady podnikateľských cieľov
  - vytyčujú sa smery na vyhľadávanie obchodných  príležitosti
  - robí sa prieskum trhu,
    - zhromažďujú sa nápady na obchodné príležitosti.
analytická fáza - výsledky koncepcie a iné nápady sa podrobne analyzujú. Dôležité sú:
- veľkosť trhu
- segmentácia trhu (zloženie ) rozlišujeme podľa – spotrebiteľov,  geografickej polohy, demografického hľadiska, dynamika trhu
- výkonnosť trhu - schopnosť trhu regulovať cenu a kvallitu
- slabé a silné stránky vo vzťahu ku konkurencii
realizačná fáza - jej priebeh sa riadi marketingovou stratégiou. M-S definuje strategické      nástroje a spôsob ich použitia pri uvádzaní nápadu na trh.
-  nástroje na tvorbu výrobku - sortiment, dizajn, obal
  - nástroje uvedenia výrobku na trh - reklama, distribúcia, predajná technika
fáza spätnej väzby - zabezpečuje informácie o úspešnosti nasadenia nástrojov
· Marketingový mix zahŕňa 4 hlavné nástroje tzv.  „4P“

1. produkt (product)
akákoľvek ponuka určená na trh

2. cena (price)
peňažná hodnota tovaru

3. propagácia (promotion)
reklama a podpora predaja

4. distribúcia (place)
fyzický presun a prevod vlastníctva

1. produkt (product) - je to akákoľvek ponuka určená na trh. Produkty členíme:
Podľa životnosti - tovar dlhodobej spotreby -  priemyselné výrobky
  - tovar krátkodobej spotreby - potraviny
  - služby - osobné a vecné

Z pohľadu marketingu

a) spotrebné statky - výrobky, ktoré kupujú koneční spotrebitelia. Sem patrí:
- tovar základného dopytu, tovar dennej potreby, impulzívne  nakupovaný tovar, tovar nakupovaný z núdze, tovar príležitostného dopytu, tovar zvláštneho dopytu,  neuvažovaný tovar

b) kapitálové statky -
premety predávané na ďalšiu výrobu
2. cena (price) najdôležitejší nástroj, ktorý vytvára príjmy pre podnik. Má rôzny význam pre jednotlivé subjekty národného hospodárstva.
Z makroekonomického hľadiska - je základným mechanizmom rovnováhy ponuky a dopytu a ovplyvňuje rozmiestnenie zdrojov celej spoločnosti.
Z hľadiska spotrebiteľa - finančné prostriedky, ktoré musí zaplatiť za tovar
Z hľadiska výrobcu a predajcu - zabezpečuje návratnosť vloženého kapitálu, je to jediná možnosť príjmu.

3. propagácia (promotion) cieľavedomé pôsobenie na zákazníka za účelom nákupu.
reklama - je úmyselné rozširovanie oznamov o výrobku
podpora predaja - krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup
public Relation - dobré vzťahy k verejnosti - dobročinné akcie
osobný predaj - ústna konverzácia
veľtrhy, výstavy - na veľtrhoch sa uzatvárajú kontrakty, výstava je spojená s predajom
4. distribúcia (place) je výber najvhodnejšieho miesta, spôsobu predaja a voľba vhodnej predajnej cesty. Rieši dve otázky - fyzický presun a prevod vlastníctva.
· Funkcie obchodu
Obchod je odvetvie NH, kde sa uskutočňuje pohyb statkov z výroby do spotreby. Úlohou obchodu je zásobovať spotrebiteľov  tovarom.
Obchod plní funkcie:
ü preklenovacia - priestorová, časová, medzi výrobou a spotrebou a koncentrácia tovaru
ü kvantitatívna - zberná funkcia
ü kvalitatívna - zošľachtenie tovaru a pretváranie obchodného sortimentu
  Obchodný sortiment - súbor tovarov, ktorý je predmetom predaja. Poznáme:
    - široký OS - veľký počet rôznych druhov tovarov
- úzky OS - niekoľko druhov tovarov
- hlboký OS - viaceré varianty jednotlivých druhov tovarov
- plochý OS - niekoľko variantov jednotlivých druhov tovarov
ü úverová – nákup na splátky na faktúru
ü poradenská – odborné rady spotrebiteľom
ü funkcie výrobného charakteru -  konečná úprava tovaru
ü riziková funkcia – riziká spojené so skladovaním, prepravou tovaru
· Charakteristika  veľkoobchodu
ü Zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s predajom tovaru FO, PO za účelom ďalšieho predaja.
ü Uskutočňuje nákup tovaru vo veľkom množstve,
ü Vytvára zásoby a skladovanie,
ü Predaj do maloobchodu s cieľom ďalšieho predaja spotrebiteľom.
· Etapy činnosti vo veľkosklade
1. Etapa: Proces príjmu tovaru
  - odber dodávky - hrubý príjem na základe DL
- kontrola neporušenia zásielky,
- hrubá kontrola množstva - kusov, hmotnosti
    - prebierka tovaru  - dôsledná kontrola zásielky
  - kvantitatívna kontrola - fyzická kontrola a prebierka tovaru. Vytvára   sa manipulačné skladovanie. Vyhotoví sa príjemka   tovaru. Pri nedostatkoch sa vyhotoví reklamačný zápis.
  - kvalitatívna kontrola - vykoná sa kontrola akosti
     - sortimentná prebierka
2. Etapa: Proces skladovania tovaru - zabezpečuje činnosti:
- prenesenie tovaru do skladu,  uloženie na určené miesto,  ošetrenie, triedenie,  spotrebiteľská úprava tovaru.
3. Etapa: Proces prípravy na expedíciu
  - prevzatie objednávok a ich spracovanie - vyhotoví sa výdajka
  - vybratie tovaru z miesta uloženia
  - vyvezenie tovaru a kompletizácia tovaru pre expedíciu
  - úprava tovaru a tvorba expedičných jednotiek
  - kontrola tovaru
4. Etapa: Proces expedície - prevzatie tovaru zo skladu
- odovzdanie tovaru odberateľovi alebo doprave.
   - obslužné a pomocné operácie - manipulácia s tovarom,
  - oprava, úprava tovaru
  - spotrebiteľské balenie

- Požiadavky na skladovanie a dodržiavanie BOZP

- využitie skladovej plochy
- prehľadné uloženie
- tovar ľahko dostupný
- objemné a ťažké tovary sa ukladajú dole
- špeciálne požiadavky na uskladnenie
Technické prostriedky vo veľkosklade:
  - zariadenia na uloženie tovaru, ( regále, police, ...)
  - zariadenia na manipuláciu s tovarom (vysokozdvižné vozíky, regálové zakládače,..)
-  osobitné zariadenia (chladiarenské boxy, váhy).
Automatizácia pracovného procesu
  - úplná automatizácia - všetky činnosti a manipuláciu riadi počítač
  - čiastočná automatizácia - len niektoré úkony robí počítač

c) Zdravotné poistenie

Vznik:
·  narodením
·  dňom:  - trvalého pobytu u cudzincov,
  nástupu na výkon trestu,  
  odchodu do dôchodku
   nástupu do pracovného pomeru,
u  SZČO dňom začatia podnikania, spoločníci s.r.o.  dňom začatia výkonu práce.
Prihláška  do 8 dní
Platiteľ:
·  štát 10% z VZ  deti, väzni,  dôchodcovia,  sociálne prípady,  cudzinci – azyl, nezamestnaní
·  za zamestnaných
zamestnanec -  4% VZ
zamestnávateľ - 10% VZ
·  osoby SZČO - 14% VZ
·  FO na dohodu – 14% ak priemerný príjem prekročí ½ minimálnej mzdy
·  Študenti na brigádach
Účel:
Zdravotná starostlivosť pri: pri predchádzaní chorôb a úrazov, v prípade ochorenia, príspevok na lieky, príspevok na kúpeľnú liečbu a iné
Vymeriavací základ - VZ
a) u osôb bez príjmu - životné minimum
b) u zamestnaných - hrubá mzda za príslušné obdobie
c) u SZČO - 1/2 z 1/12 vykazovaného zisku za predchádzajúci rok. Výpočet výšky poistného je platný od júla po jún
Zákony upravujúce sociálne poistenie  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

d) Nástroje platobného styku pri pohľadávkach a záväzkoch

Zúčtovanie záväzkov a pohľadávok vo veľkooobchode využíva predovšetkým nástroje bezhotovostného platobného styku  (viď témy č.2,10):
Úhradové operácie – príkaz na platbu vychádza od dlžníka
- príkaz na úhradu (platobný doklad na základe platobných dokumentov; na jednotlivú platbu  alebo hromadný príkaz na úhradu)
- trvalý príkaz na úhradu (opakujúce sa platby pevných súm v pevnom termíne; nepevných súm v pevnom termíne; pevných súm v nepevnom termíne)
- akreditív (banka ako sprostredkovateľ medzi príkazcom a príjemcom preberá na seba  záväzok klienta zaplatiť príjemcovi)
- Inkasné operácie – príkaz na platbu vychádza od veriteľa
- inkasný príkaz na zákonné inkaso na základe rozhodnutia súdu, správneho orgánu, banky - úver)
- jednorazový príkaz na inkaso (výber dohodnutej sumy z účtu majiteľa, zúčtovanie platieb uskutočnených prostredníctvom šekov, platobných kariet)
- trvalý príkaz na inkaso (opakujúce sa platby)
- platobné karty (bezhotovostné platby v obchodoch, za služby,  výber hotovosti v bankomatoch)
- šeky (náhrada hotových peňazí na úhradu sumy z účtu klienta v prospech účtu príjemcu)
- zmenky (dlžnícka listina obsahujúca záväzok dlžníka zaplatiť sumu uvedenú na zmenke v určenom termíne a na stanovenom mieste veriteľovi)
 
e) Zásady podvojného účtovníctva vo veľkoobchode

V každej účtovnej jednotke vzniká počas roka množstvo hospodárskych operácií, ktoré treba priebežne zaznamenať (nákup materiálu, predaj tovaru, výplata miezd zamestnancom...). Všetky tie hospodárske operácie, ktoré sa evidujú (zaznamenávajú) v účtovníctve sa nazývajú účtovné prípady. Aby boli všetky účtovné prípady evidované v súlade so zákonom o účtovníctve, musí účtovná jednotka rešpektovať základné zásady pre vedenie účtovníctva, ktoré platia aj pre veľkoobchod.
 Účtovníctvo sa musí viesť:
a) správne – všetky účtovné prípady sa zaúčtujú v súlade so zákonom o účtovníctve a inými právnymi predpismi, ktoré sa ich týkajú
b) úplne – musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady daného účtovného obdobia. Nie je možné žiadny účtovný prípad vynechať a žiadny navyše doplniť.
c) preukázateľne – ku každému účtovnému prípadu musí byť doložený príslušný účtovný doklad a len na základe neho sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných knihách. K preukázateľnosti účtovníctva patrí aj povinnosť inventarizácie majetku, vlastného imánia a záväzkov.
d) zrozumiteľne -  v slovenskom jazyku tak, by bolo možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov
e) spôsobom zaručujúcim trvalosť všetkých účtovných záznamov, a to  po celú dobu spracovania a úschovy.

f) Získavanie informácii
Pri získavaní informácií o dodávateľoch klasickým spôsobom v kúpno-predajných vzťahoch veľkú úlohu majú nákupné zvyklosti odberateľov.
Jedným z nástrojov ovplyvňovania trhu je reklama, ktorá je zameraná na podporu predaja.
Môže to byť reklama tlačená (jej výrazovým prostriedkom je písomný alebo grafický prejav), zvuková (výrazový prostriedok je tu hovorené slovo a prostriedky masovokomunikačné:
rozhlas, televízia, CD, atď.)
Ostatná reklama sa týka samotného tovaru, jeho vzhľadu a pod.
Z hľadiska ADK je dôležitá tlačená reklama, a to náborové (akvizičné) listy, reklamné tlačivá (inzeráty, letáky, prospekty, plagáty a katalógy).
Pri využití prostriedkov IKT dominuje internet, kde priamo webovské stránky firiem informujú o svojich výrobkoch či službách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023