Podnikanie a podnikateľský plán

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 749 slov
Počet zobrazení: 9 878
Tlačení: 320
Uložení: 362
Podnikanie a podnikateľský plán
 
Podnikanie je sústavná zárobková činnosť, ktorú vykonávame za účelom dosiahnutia zisku. Základným aktívnym a hospodárskym centrom je práve podnik, ktorý vyrába statky a tiež poskytuje služby, ktoré ponúka na trhu. Lenže v dnešných časoch je celý trh presýtený rôznymi tovarmi a službami, a preto sa treba správne rozhodnúť, v ktorom odvetví chceme podnikať. Moja práca by mala byť preto akýmsi návodom, ako začať podnikať a čo treba urobiť, aby sme sa stali úspešnými. Na to, aby sme začali samostatne podnikať, si však musíme stanoviť nejaké ciele, myšlienky a predstavy, ako chceme podnikať. Preto je veľmi dôležité aj napísanie vlastného podnikateľského plánu, ktorý sa stáva  návodom pre naše podnikanie. Tento plán by mal tiež obsahovať odpovede na základné otázky, ktoré nájdete v mojej práci.

V ďalšej časti sa budem zaoberať pojmami, ako sú formy podnikania či  subjekty podnikania,  obchodný register. Posledná časť projektu je venovaná podnikaniu študentov, pre ktorých je čoraz častejšie veľmi ťažké nájsť si prácu, a preto chcú začať s vlastným podnikaním. Niektorých študentov odradí to, že je okolo toho veľa starostí a iné problémy, ktoré treba riešiť. Samozrejme podnikanie znamená aj určitú zodpovednosť, ale ak máme dobrý nápad, nie je až také ťažké ho zrealizovať v skutočnosti.

1.  Podnik a podnikanie

Podnikanie podľa Obchodného zákonníka či živnostenského zákonníka je: „sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.“  Podnikanie sa spája nielen s dosiahnutím zisku, ale aj s tzv. neziskovými organizáciami, ktoré svoj zisk nepoužívajú pre prospech majiteľa, ale len na svoj rozvoj. V tomto prípade sa zisk nesmie použiť pre potrebu spoločníkov či členov organizácií.
  „Na podnikaní sa zúčastňujú nielen vlastníci, ale predovšetkým manažéri, zamestnanci, t.j. všetci, ktorí aktívne prispievajú k tvorbe projektu. Podnikateľmi sú všetci jednotlivci spoločnosti“ (Helena Majdúchová a Anna Neumannová, 2009, s.16). Z tohto vyplýva, že nielen manažér, ale aj zamestnanec, by mal premýšľať nielen o výsledkoch svojej práce, ale aj o tom, ako ju zefektívniť pre prospech celého podniku.
 
1.1.  Podnikateľ, manažér, vodca

Podnikateľ je jednou z najdôležitejších zložiek celého podniku. Okrem toho, že nesie celú zodpovednosť za všetky úkony, ktoré sa uskutočnia vo firme, nesie aj riziko, pretože on musí vložiť do podnikania väčšinu finančných zdrojov. Podnikateľ je zároveň vodcovskou osobnosťou, ktorá sa musí snažiť získavať si ľudí, aby ich práca bola efektívnejšia. Vodca je tiež človek, ktorý by mal mať autoritu a vedel ju tiež správne použiť. Záleží to najmä od povahových vlastností človeka. Podnikateľ musí: inovovať firmu a produkty, ktoré vyrába, využívať svoju kreatívnosť a tiež plánovať postupy k tvorbe stratégie. Manažér je človek, ktorý sa stará o rokovania, uzatváranie zmlúv a rieši tiež operatívne problémy. Medzi jeho základné funkcie patrí: organizovanie, plánovanie či kontrola pracovníkov. Najideálnejšia je kombinácia, prienik vlastností manažéra, podnikateľa a vodcu.
Podnikateľom podľa obchodného zákonníka • 2 ods. 2 je:

- Osoba zapísaná v obchodnom registri, t.j. právnické osoby podnikajúce podľa Obchodného zákonníka a dobrovoľne zapísané fyzické osoby.
- Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, t.j. živnostenského listu alebo koncesnej listiny. Od tejto skupiny môžu patriť ako právnické, tak fyzické osoby.
- Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, kam budú patriť najmä tzv. slobodné povolania advokátov, lekárov, znalcov, tlmočníkov a pod.

Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitých predpisov.
 
1.2.  Podnik a jeho znaky
 
Medzi základné znaky podniku patrí:
- Kombinácia výrobných faktorov – v podniku sa kombinujú výrobné faktory, ako sú stroje, práca a iné zariadenia.
- Nezávislosť podnikateľskej činnosti = autonómia, podnik rozhoduje sám o veciach v podnikaní.
- Finančná rovnováha – správne hospodárenie, to znamená, že podnik sa snaží čo najefektívnejšie  hospodáriť s finančnými prostriedkami.
- Podniky konajú  vo vlastnom mene, plnia si a tiež zodpovedajú za svoje záväzky. Majú vlastné obchodné meno, ktoré je zapísané v obchodnom registri.
- Každý podnik má aj svoj kapitál, ktorý potrebuje na podnikanie.
- Hlavným motívom podnikateľskej činnosti je princíp ziskovosti – podnik musí dosiahnuť zisk, aby mohol udržať a tiež rozvíjať podnikateľskú činnosť.

  Všetky druhy podnikania vedú buď jednotlivci, alebo podnikateľské jednotky.
  Medzi jednotlivcov patria fyzické ale aj právnické osoby. Tento podnik je zväčša vedený jednou osobou, ktorá má vo vlastníctve oddelený, právne samostatný subjekt.
  Medzi podnikateľské jednotky patria napríklad družstvá, banky, obchodné spoločnosti a iné. Patria sem však aj závody, dielne a prevádzky.
  Do obchodného registra sa zapisujú všetky zákonom stanovené údaje o podnikoch. Obsahuje napríklad názov (obchodné meno) podniku, sídlo, meno a bydlisko fyzickej osoby, predmet podnikania, mená a bydliská spoločníkov a ich vklad.
  U nás sú tradičné tri formy podnikania:
· Živnosti
· Obchodné spoločnosti
· Družstvá
 
1.2.1.  Živnosti
Živnosti sú väčšinou malé podniky, ktoré vlastní a riadi vlastník. Vlastník za svoju živnosť ručí majetkom. Podľa zákona živnosťou rozumieme: „sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“ Nato, aby sme mohli získať živnosť musíme dosiahnuť vek 18 rokov, musíme byť spôsobilí za právne úkony a bezúhonní. Poznáme dva typy živností ohlasovacie a koncesované živnosti. Ohlasovacie môžu byť vykonávané na základe ohlásenia. Rozdeľujeme ich na remeselné (odborná spôsobilosť sa preukazuje dosiahnutím odbornej spôsobilosti – výučný list), viazané (nestačí len to, že vlastníme výučný list, ale musíme mať aj zložené skúšky) a voľné (na vykonávanie týchto živností, nepotrebujeme mať odbornú spôsobilosť).  Na vykonávanie činnosti v koncesovaných živnostiach, potrebujeme štátne povolenie, musíme byť odborne spôsobilí, spoľahliví a musíme tiež spĺňať fakultatívne podmienky.
 
1.2.2.  Obchodné spoločnosti
Obchodné spoločnosti rozdeľujeme na personálne spoločnosti, kapitálové spoločnosti. V personálnej obchodnej spoločnosti podnikajú najmenej dve osoby, ktoré sa usilujú o spoločný výkon v spoločnosti. Spoločník ručí vkladom, ale aj svojím majetkom. Typickými formami je verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. V kapitálových spoločnostiach sú kapitálové vklady odosobnené, to znamená, že ak by aj nejaký spoločník vystúpil, neznamenalo by to ohrozenie alebo rozpad spoločnosti. Medzi typické kapitálové spoločnosti patria spoločnosti s ručeným obmedzením a akciová spoločnosť.
 
1.2.3.  Družstvá
 „Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založenom za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov“, (Helena Majdúchová, Anna Neumannová, 2009, str. 160). Družstvo zakladá buď minimálne päť osôb, alebo dve právnické osoby. Základným znakom je otvorenosť. Obchodný zákonník stanovil minimálnu výšku základné imania na 1250 eur. Družstvo tiež vedie zoznam svojich členov.
 
2.  Životný cyklus podniku
Životný cyklus podniku sa začína vznikom podniku a končí jeho zánikom. Počas tohto cyklu prebehne zvyčajne päť fáz:

- založenie a vznik podniku
- rast podniku
- stabilizácia a kulminácia podniku
- kríza podniku
- úpadok a následný zánik podniku.

Tieto fázy ovplyvňujú hlavne vplyvy vonkajšieho - makroekonomického prostredia, v ktorom podniky podnikajú (fungujú). Aj kvôli tomuto faktoru sa musia manažéri neustále prispôsobovať vonkajším zmenám vonkajších javov a včas  reagovať.
 
2.1.  Podnikateľský plán

Jednou z najdôležitejších úloh pred tým, ako si založíme podnik, je vypracovanie podnikateľského plánu. Podnikateľský plán je základom pre vznik podniku.
  Nachádzajú sa v ňom naše ciele, predpoklady, myšlienky a celá realizácia podnikania.  Podnikateľský plán obsahuje:

- Význam podnikania – v tomto bode stručne opíšeme, prečo sme založili podnik, a aké máme s ním plány. Musia tu byť opísané všetky pozitívne, ale aj negatívne faktory, s ktorými musíme počítať v budúcnosti pri podnikaní.
- Usporiadanie cieľov v podnikaní – to znamená, že tu majú byť v hierarchickom poradí vypísané naše ciele.
- Ďalej by sme si mali uvedomiť, aké sú trhové podmienky pre predaj našich výrobkov.
- „Pre zabezpečenie zábehu výroby alebo poskytovania služby je nevyhnutné správne odhadnúť nároky na potrebné zdroje“, (Helena Majdúchová a Anna Nuemannová, 2009, str. 61). Medzi tieto zdroje patria predovšetkým stroje a zariadenia vo výrobe, materiál a suroviny, pracovníci a pod.
- Marketingové stratégie – tie patria tiež medzi najdôležitejšie časti celého podnikateľského plánu. Práve podľa nich sa podnik odlišuje od ostatnej konkurencie a je to aj jeden zo spôsobov, ako získať zákazníka.
- Personálne a finančno-ekonomické zabezpečenie – v tomto bode sa musíme rozhodnúť, aké právomoci a zodpovednosť budú mať organizačné jednotky, a aká tu bude organizačná štruktúra.

  Naopak vo finančno-ekonomickom zabezpečení musí byť zahrnutá predbežná analýza predpokladaných výnosov a nákladov vrátane odvodov a daní. Tiež si   tu musíme uvedomiť zdroje finančných prostriedkov a či na ne potrebujeme   napríklad úvery, alebo nám vystačia vlastné zdroje.

- Právne zabezpečenie – spočíva najmä v oblasti legality podniku a iných právnych formalitách.
- Výsledné súhrnné odporučenia – v tomto poslednom bode spracúvame časový harmonogram, efekt podnikateľskej aktivity a zdrojovú rekapituláciu.

  Hlavnou úlohou podnikateľského plánu je získanie dotácií, úveru, ale aj „imidžu“ u zákazníkov.
  Podnikateľský plán by mal byť stručný, presvedčivý s formálnou úpravou a zrozumiteľný.
  Na vytvorenie podnikateľského projektu je nevyhnutné stanoviť si rozpočet. Tento zakladateľský rozpočet nám určuje kapitál pre novovzniknutý projekt. Pozostáva z rozpočtu nákladov a výnosov, a rozpočtu potrebného na financovanie investičného a obežného majetku.

3.  Podnikanie študentov
Dnes máme mnoho možností, kde môžeme začať podnikať, lenže každý druh podnikania si vyžaduje iné „know-how“. Niektoré druhy podnikania sa oplatia len, keď ich vedieme na voľnej nohe a iné platia pre riadenie stredných a veľkých podnikov. Veľa študentov si myslí, že okolo podnikania je veľa papierov a iných spisov, ktoré musíme vybaviť. Lenže opak je pravdou... Jediné, čo musíme urobiť, je zájsť na živnostenský úrad. Jednou z najväčších výhod je práve tá, že študenti, ktorí študujú na vysokej škole, si nemusia za seba zaplatiť sociálne a zdravotné poistenie, pretože to za nich zaplatí štát. Prvý rok vôbec neplatia žiadne odvody a ďalšie roky platia len ak prekročia úhrn príjmov stanovený pre povinne poistenú nemocenskú osobu (3834,96 eur).  Študent vysokej školy sa nemôže podnikaniu venovať naplno, a preto je podnikanie považované za vedľajšiu pracovnú činnosť. Títo študenti majú istotu, že aj keď neuspejú v ich podnikaní, nič tým nestratia. Škola ich nevyhodí a stále sa majú čoho chytiť. Získajú tým prinajmenšom životnú skúsenosť. Ďalšou výhodu je to, že študenti ešte nemajú vlastné rodiny a starajú sa sami o seba. Lenže na to, aby sme sa stali úspešnými podnikateľmi, musíme vedieť ako hospodáriť s peniazmi. Ak máme správny nápad, tak niet pochýb, že sa aj v tejto krízovej dobe uchytíme a zabezpečíme si budúcnosť.
  Podnikanie na voľnej nohe je jedným z najjednoduchších podnikaní

- Nepotrebujeme vysoký kapitál (resp. žiadny), využívame väčšinou svoje znalostí a vedomostí.
- Nemusíme si požičiavať žiadne peniaze z bánk, pretože jediné veci, ktoré budeme na začiatok potrebovať je notebook a mobilný telefón.
- Keďže do podnikania nevkladáme veľký finančný obnos peňazí, je tu aj malé riziko, že by sme o nejaké peniaze prišli. Jediné, čo stratíme je čas.
- Pri štúdiu môžeme podnikanie kedykoľvek prerušiť a znova ho obnoviť.
- Študenti si dokážu zarobiť o veľa viac peňazí, ako na brigádach.

Záver
V súčasnosti čoraz viac ľudí sa snaží podnikať a uchytiť sa na trhu. Lenže na to, aby sme stali úspešnými, musíme k podnikaniu pristupovať zodpovedne a musíme sa na to aj vhodne pripraviť. Táto práca je tiež jedným z návodov, ako efektívne podnikať, aby sme dosiahli zisk a uplatnili sa na trhu. Každé jedno odvetvie podnikania má obrovskú konkurenciu. Práve v podnikateľskom pláne sa majú nachádzať marketingové stratégie, ciele, kde analyzujeme všetky výnosy a náklady pri podnikaní. Dobre rozpracovaný podnikateľský plán je základom úspešného podnikania. Hlavným cieľom tejto práce bolo naučiť sa niečo nové o podnikaní. Tieto informácie sa určite budem snažiť preniesť a využiť v živote, keďže aj ja by som chcela v budúcnosti podnikať.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017