Vyradenie DM

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 481 slov
Počet zobrazení: 8 902
Tlačení: 481
Uložení: 490
Vyradenie DM
 
Dôvody:
- opotrebenie
- nepotrebný z hľ. jeho činnosti
- pre iné príčiny.
 
Spôsoby:
- likvidácia
- predaj
- bezplatným prevodom na zákl. právnych predpisov
- darovanie
- manká a škody
- preradením z podnikania do osobného užívania
- vkladom do inej spoločnosti
 
Pred vyradením musí byť majetok úplne odpísaný do výšky OC. Ak má ešte ZC, tá sa odpíše podľa spôsobu vyradenia do N.
Na účtovanie vyradenia DM sa používa ÚD – ZAV= Zápis o vyradení .
 
1. Vyradenie DM likvidáciou
Najskôr sa zistí odpísanie. Môžu nastať 2 prípady:
a) DM je úplne odpísaný – fyzicky opotrebený, už sa neodpisuje, OC sa úplne preniesla do N. DM môže ÚJ rozobrať a niektoré súčiastky použiť alebo ho dá do šrotu.
 
Vyradenie úplne odpísaného auta 082/022
 
b) DM nie je úplne odpísaný – majetok sa likviduje pred skončením doby životnosti. Má ZC. Keď ho chceme vyradiť, musíme ZC naraz zaúčtovať do N ako jednorázový odpis a potom ho môžeme vyradiť.
 
Podnik vyraďuje likvidáciou z užívania stroj. OC = 20300 €, oprávky = 14600 €.
 
ID Doúčtovanie ZC 5700  551/082
ZAV Vyradenie stroja z užívania  20300  082/022
 
2. Vyradenie DM predajom

Dôvody:
- nepotrebuje ho
- nespĺňa tech. parametre (morálne opotrebenie)
 
Pri predaji DM sa predajná cena účtuje do výnosov na účet 641 Tržby z predaja DM. Po predaji sa zaúčtuje vyradenie DM v OC. Ak má DM ZC, tá sa zaúčtuje do N na 541 ZC predaného DM. Potom sa vyradí z účt.
ÚJ by sa mala snažiť, aby DM predala za cenu vyššiu ako je ZC.
 
ÚJ predáva:
Pozemok – VC = 80000, PC = 100500
 
FAO  predajná cena pozemku  100500  311/641
ZAV  vyradenie pozemku z majetku  80000  541/031

Budovu – VC = 100200, oprávky = 80 300, PC = 40500+DPH
FAO  predaj budovy 40500  - /641
  8100  - /343
  48600  311/ -
ID jednorázový odpis 19900 551/081
ZAV  vyradenie budovy 100200 081/021

3. Vyradenie DM bezplatným prevodom
a) bezplatné odovzdanie majetku – určené zo zákona (čistička odpad. vôd, kanalizácia, príjazdová cesta)
Takýto DM sa najskôr odpíše u investora (551/oprávky) potom sa vyradí z majetku.

ID odpis odovzdávaného majetku  20000  551/081
ZAV vyradenie z maj.  20000 081/021
 
b) darovanie – inej UJ, škole,..... DM musíme najskôr odpísať
 
ID odpis stroja  543/082
ID DPH 543/343
ZAV vyradenie 082/022
 
4. Vyradenie DM v dôsledku mánk a škôd
Rozoznávame účtovanie:
a) odpisovaného DM – ZC doúčtujeme na 549/oprávky
b) neodpisovaného DM – účtujeme rovno 549/03x
 
Škody spôsobené v dôsledku živelnej pohromy účtujeme na 582.
Vzniknutú škodu možno nahlásiť poisťovni. Vtedy si účtujeme pohľ. voči poisťovni 378/648(682)
 
5. Vyradenie DM preradením z podnikania do osob. Užívania
Vklad podnikateľa sa zníži o ZC majetku ktorý preradil do osob. užívania na účte 491/oprávky.
Potom sa vyradí z majetku oprávky/majetkový účet.
 
Výnosy spojené s vyradením DM
Z vyradeného DM možno získať rôzne náhradné súčiastky, ktoré môže podnik využiť. Ohodnotia sa a prevezmú sa na sklad  112/622.
 
Náklady pri vyradení DM
Pri likvidácií DM môžu vzniknúť N spojené s demoláciou, demontážou al. odvozom. Tieto N účtujeme na
 účet 518.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017