Postavenie a význam fin. trhu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 697 slov
Počet zobrazení: 2 074
Tlačení: 220
Uložení: 249
Postavenie a význam fin. trhu
 
1. Čo je finančný trh
- je považovaný za vrchol všetkých trhov, stretáva sa tu ponuka voľných finančných prostriedkov a dopyt po týchto finančných prostriedkoch (cenné papiere, divízie, peniaze, drahé kovy). Výsledkom stretu ponuky a dopytu je cena, ktorá môže mať formu kurzu cenného papiera, devízového kurzu, úroku, poistného...
- je univerzálny, jeho zdroje a prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach
- odráža prosperitu alebo neúspešnosť hospodárskeho vývoja podnikov, odvetví i celej ekonomiky
 
2. Popísať funkcie finančného trhu
- základná ekonomická funkcia – presun voľných peňažných prostriedkov od prebytkového sektora k nedostatkovému sektoru
- akumulačná funkcia – zhromažďuje dočasne voľné peňažné prostriedky
- alokačná funkcia – umiestnenie peňažných prostriedkov tak, aby boli čo najviac zhodnotené
- prerozdeľovacia funkcia – sprostredkovanie zmeny držby finančných nástrojov
- selekčná – podporuje rozvoj perspektívnych a životaschopných podnikov a urýchľuje zánik neperspektívnych tým, že im neumožní prístup k finančným prostriedkom
- funkcia ochrany investorov – ochrana proti rizikám najmä prostredníctvom poistenia
- ďalšie funkcie – ( cenotvorná, platobná, úverová, politická ...)
 
3. Popísať zložky finančného trhu

Peňažný trh
- obchoduje sa na ňom vo veľkom s krátkodobými finančnými nástrojmi (splatnosť je kratšia ako   1 rok)

Subjekty:
- podniky – si tu obstarávajú peniaze na krytie bežných prevádzkových potrieb
- banky – si tu upravujú svoju likviditu
- štát - si tu obstaráva peniaze na krytie krátkodobého deficitu štátneho rozpočtu
- obyvateľstvo - si požičiava peniaze na kúpu spotrebných predmetov
- orgány verejného sektora (obce a mestá) – viď podniky

Nástroje PT
- Krátkodobé cenné papiere – pokladničné poukážky štátu a bánk splatné 30, 60, 90 dní; depozitné certifikáty; zmenky
- Krátkodobé úvery (eskontný, kontokorentný, lombardný)
- Faktoring

Spoločné znaky:
- vysoká likvidita
- nízky výnos, nízke riziko
- menšie cenové výkyvy

Cena na peňažnom trhu
- je ÚROK, ktorý je výsledkom ponuky a dopytu na trhu a výsledkom monetárne politiky emisnej banky

Členenie peňažného trhu

Podľa nástrojov
- trh krátkodobých úverov
-  bankových – kontokorentný, eskontný, lombardný
-  obchodných  – zmenka
-  faktoring
- trh krátkodobých cenných papierov
- pokladničné poukážky, depozitné certifikáty...
 
Podľa organizovanosti

- bankovo organizovaný – banky a klienti, banky medzi sebou
- bankovo neorganizovaný – podnikatelia navzájom

 
Kapitálový trh

- trh stredno a dlhodobého kapitálu, ktorý slúži na financovanie investícií

Subjekty:
 podniky, banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, orgány verejného sektora, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie a obyvateľstvo.
 
Nástroje kapitálového trhu:

- Stredno a dlhodobé úvery (hypotekárny úver, emisná pôžička, komunálny úver, spotrebný úver)
- Fortaiting a finančný lízing
- Stredno a dlhodobé cenné papiere – členia sa na

dlhové cenné papiere (obligácie, vkladové listy, hypotekárne záložné listy)
majetkové cenné papiere (akcie, podielové listy)
Cena na kapitálovom trhu

- je KURZ CP, ceny predkupných práv (opcií – je predkupné právo na kúpu alebo predaj určitého množstva akcií za stanovenú cenu v rámci určitého obdobia)

 
Členenie kapitálového trhu
Podľa nástrojov

- trh stredno a dlhodobých úverov
- trh forfaitingu a finančného lízingu
- trh stredno a dlhodobých cenných papierov

Podľa obchodovania so starými alebo novými CP

- primárny trh
- sekundárny trh

Podľa vzťahu investora k emitentovi

- trh dlhových cenných papierov
- trh majetkových cenných papierov

S časového hľadiska

- promptné trhy – kupujúci zaplatí a predávajúci dodá CP v deň uzatvorenia obchodu alebo max. do 3 dní.
- termínované trhy – dodacia lehota je 1 až 6 mesiacov od uzatvorenia kontraktu
- opčné trhy – obchoduje sa s opciami

Podľa organizovanosti

- organizovaný
- neorganizovaný

Z územného hľadiska

- národný trh
- medzinárodný trh

 
Trh drahých kovov

- najväčší význam má trh zlata, striebra a platiny
- obchodovanie vo veľkom sa sústreďuje vo finančných centrách (Londýn, New York, Tokio...)
- s drahými kovmi sa obchoduje aj na komoditných (tovarových) burzách

 
Ponuka zlata – tvorí ju nová produkcia a predaj emisných bánk
 
Dopyt zlata
- nákupy na menové účty
- nákupy na priemyselné a umelecké účely
- tezaurácia - hromadenie zlata, valút a peňazí súkromnými osobami v podobe pokladu.

V medzinárodnom obchode sa zlato váži v trojských unciach, cena je pohyblivá. Obchody sa uskutočňujú v zlatých tehlách alebo v prútoch s hmotnosťou 350 – 450 trojských uncii (11 – 14 kg). Rýdzosť zlata musí byť min. 995/1000 a zaručenou značkou poverenej afinérie (závod na čistenie zlata od prímesí). Investičné zlato môže mať aj podobu investičných zlatých mincí a zlatých plieškov.
 
Poistný

- trh poistenia a zaistenia, stretáva sa tu ponuka a dobyto po poistnej ochrane.

 
Cena na poistnom trhu je POISTNÉ.
Princípiy poisťovníctva:
-  neekvivalentnosť
-  podmienená návratnosť
-  solidárnosť
Poisťovne sa nezaoberajú len poistením a zaistením, ale časťou svojho kapitálu vstupujú aj na ostatné segmenty fin. trhu sú spoluvlastníci búrz, bánk...
 
Devízový trh
- uskutočňujú sa tu devízové operácie (nákup a predaj jednotlivých národných peňazí za cudzie menu)
- ponuka a dopyt po cudzích menách je závislá od dopytu a ponuky cudzích tovarov a služibách
- je organizovaný bankami

Cena na devízovom trhu
· je KURZ – cena peňažnej  jednotky jednej krajiny vyjadrená v peňažných jednotkách iných krajín. V súčasnosti máme voľne plávajúci kurz – je určovaný voľne na základe ponuky a dopytu po eure na medzinárodnom trhu.
Devízový kurz môže byť vyjadrený ako:
priamy kurzový záznam – hovorí koľko domácich jednotiek je priradených k jednej jednotke cudzej meny. 1 USD = 0,67 €
nepriamy kurzový záznam  – hovorí koľko dostaneme zahraničných jednotiek za 1 jednotku domácej meny.  1€ = 1,5 USD
 
Faktory, ktoré vplývajú na kurz meny

- pomer cenových hladín ( čo kúpim za 100 zlotých a čo za 100€)
- clá a kvóty
- preferencia domáceho tovaru pred zahraničným
- produktivita práce
- inflácia
- domáce a zahraničné úrokové miery
- zmeny v raste peňažnej zásoby

4. Porovnať burzu s inými trhmi
 
Burza – PO oprávnená organizovať na určitom mieste a v určitom čase prostredníctvom oprávnených osôb ponuku a dopyt CP
 
Burza ako zvláštny druh trhu sa od iných trhov líši
- KVALIFIKÁCIOU NÁVŠTEVNÍKOV – obchodovať na burze môže len ten, kto má povolenie, ostatní prostredníctvom členov burzy
- ROZSAHOM OBCHODOV – obchoduje sa tu vo veľkom
- NEOBCHODUJE SA TU „IN NATURA“ (skutočne) – na základe kurzov CP
- OBCHODUJE SA DO ZASTUPITEĽNÝMI TOVARMI, KTORÉ SÚ ŠTANDARDIZOVANÉ (druh CP, ...)
- BURZOVÉ OBCHODY SA KONAJÚ V URČITOM ČASE A NA URČITOM MIESTE

 
5. Charakterizovať správcovské spoločnosti a podielové fondy
Správcovská spoločnosť

- PO, ktorá zhromažďuje peniaze od verejnosti na základe verejnej výzvy. Získané peniaze investuje do majetku, z tohto majetku vytvára a spravuje podielové fondy  vykonáva nútenú správu podielových fondov.
- právna forma: len akciová spoločnosť (a. s.)
- zapisuje sa do obchodného registra
- základné imanie: min. 1 660 000 EUR
- musí vytvoriť a spravovať min. 1 otvorený podielový fond  
- musí mať depozitára (banku), ktorému zverí majetok správ. spoločnosti a podielových fondov

Podielové fondy
- je majetok, ktorý tvoria CP, peniaze a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Vzniká tak, že veľké množstvo investorov vloží svoje úspory na 1 miesto – do fondu a zverí ich do správy správ. spoločnosti. Správca investuje tieto prostriedky podľa vopred stanovenej investičnej stratégie.

Znaky:
- nemá právnu subjektivitu
- jeho majetok nie je súčasťou majetku správ. spoločnosti, je vo vlastníctve investorov
- jeho správu vykonáva správ. spoločnosť
- majetok v podielom fonde je rozdelený na podiely, ktoré zastupuje CP – podielový list (je to CP, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku)

 
Druhy podielových fondov:
Otvorený podielový fond

- správ. spoločnosť, ktorá fond spravuje je povinná na požiadanie investora (podielnik) od neho odkúpiť podielový list. Investor nemusí čakať až niekto prejaví záujem o kúpu podiel. listu. Ak hodnota celkového majetku rastie zhodnocuje sa aj jeho podiel a naopak.

Uzavretý podielový fond
- investor nemá právo na spätný predaj podiel. listu správ. spoločnosti. Podielové listy musia byť verejne obchodovateľné

Špeciálny podielový fond
- osobitný podielový fond, ktorý môže mať max. 10 podielnikov, môžu to byť len PO. Majú právo predložiť správ. spoločnosti podiel. list na vyplatenie. Podiel. listy môžu byť len na meno, v ostatných prípadoch aj na doručiteľa.

Členenie podiel. fondov:
Peňažné PF

- najnižší výnos aj najnižšie riziko
- investuje sa do štátnych pokladničných poukážok, depozitných certifikátov, hypotekárnych záložných listov
- odporúčaná doba investovanie min. 1 rok

Dlhopisové PF

- vyšší výnos, ale aj riziko
- investuje sa do bankových a štátnych obligácii, hypotekárnych záložných listov a akcií

Akciový PF

- najrizikovejší a najvýnosnejší
- investuje sa do akcií
- doba investovania 7 – 10 rokov

Zmiešaný PF

- doba investovania 3 -5 rokov

Fondy fondov

- asi 2/3 svojich aktív vkladajú do podiel. listov a akcií iných investičných fondov
- doba investovania okolo 3 rokov

 
6. Vysvetliť teóriu portfólia
Portfólio – je každá kombinácia investičných možností
Teória portfólia

- rieši otázky ako investovať peňažný kapitál, aby sa výnos maximalizoval a riziko minimalizovalo

 
7. Charakterizovať CP – podľa podoby, formy...

- je zápis, ktorý potvrdzuje, že investor investoval určitú sumu z čoho mu vyplývajú určité práva (na majetok, informácie...)

 
Podoba CP
Zaknihované (dematerializované) CP

- existujú len ako zápis v evidencii, sú uložené v pamäti PC v Centrálnom depozitáry. Operácie s nimi sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodov na účtoch.

Listinné CP

- tvorí ich:
o plášť – hlavná listina, náležitosti určuje zákon
o kupónový hárok – obsahuje poukážky na dividendy (výnos) z CP
o talón – slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárku, nie je CP
 
Forma CP
Cenné papiere na doručiteľa –vlastník má nárok na plnenie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú
CP na rad – v CP je vyznačené meno majiteľa, prevod na iného majiteľa sa robí rubopisom (na rube CP) /zmenka, šek/
CP na meno

- v CP je napísané meno majiteľa
- zmena musí byť zaznačená v CP
- často sa musí žiadať súhlas emitenta na túto zmenu
- sú prevoditeľné cesiou (zmluva spísaná u notára alebo dedičstvom. Zmluva musí byť písomná)

 
8. Charakterizovať dlhopisy a majetkové CP
Dlhové (úverové) CP (dlhopisy, zmenky, obligácie, hypotekárne záložné listy)
spájajú sa s nimi tieto práva:


- právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy
- právo majiteľa na vyplácanie výnosov k určitému dátumu
- povinnosť emitenta plniť tieto záväzky


 
Majetkové CP (akcie, podielové listy)
spájajú sa s nimi tieto práva:


- právo podieľať sa na riadení (hlasovaním na valnom zhromaždení)
- právo na podiel na zisku (dividenda)
- právo na podiel na likvidačnom zostatku


 
9. Rozdiel medzi akciami, dlhopismi a podiel. listami
 
1. Pri akciách a pod. listoch sa výnos vypláva v závislosti od výsledkov spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia
Pri dlhopisoch sa vypláca vopred stanovený výnos
 
2. Akcie a pod. listy sa vydávajú na neurčitú dobu
Dlhopisy sa vydávajú na určitú dobu, po jej uplynutí je emitent povinný dlhopis splatiť
 
3. Dlhopisy a pod. listy – ich majitelia nemajú právo na účasť na valnom zhromaždení
Akcie – majitelia majú právo na účasť na valnom zhromaždení
 
4. S pod. listami  sa nespájajú žiadne prednostné práva
Akcie a dlhopisy – pri prioritných -> prednostné právo na vyplatenie dividendy
 
10. Výpočet zmenky (príklad) + definícia zmenky
Zmenka – je cenný papier, ktorý obsahuje bezpodmienečný záväzok zaplatiť dlžnú sumu v určitom čase na určitom mieste
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038