Pojmy ekonomika a ekonómia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 203 slov
Počet zobrazení: 3 764
Tlačení: 205
Uložení: 205
Definujte pojmy ekonomika a ekonómia.
· EKONOMIKA (hospodárstvo)  – je to organizovaný systém výroby, rozdeľovania a spotreby statkov v spoločnosti
· EKONÓMIA – je to veda, ktorá sa zaoberá ekonomikou

Rozčleňte ekonomiku na sektory.
-  hmotné statky (primárny a sekundárny sektor)
-  služby (terciárny a kvartérny sektor)
primárny sektor  – sú to činnosti spojené s prírodnými procesmi a živými organizmami (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, ťažobný priemysel)
sekundárny sektor – činnosti spojené so spracovaním prírodných zdrojov (rôzne spracovanie spracovateľského priemyslu, stavebníctvo, energetika)
terciárny sektor – služby obyvateľstvu a ostatným sektorom (štátna správa, doprava, zdravotníctvo, školstvo, cestovný ruch...)
kvartérny sektor – veda a informačné služby zamerané na spracovanie a prenos informácií

Podľa vlastníctva:
verejný sektor → činnosti vo vlastníctve štátu, zväčša oblasť tzv. verených statkov
  súkromný sektor → činnosti vo vlastníctve fyzických/právnických osôb
Podľa formálnosti: legálny sektor → legálne a štatisticky sledované činnosti
  nelegálny sektor → utajené a štatisticky nesledovateľné činnosti (tzv. čierna ekonomika)

Kedy vznikla ekonómia ako veda?

-  je pomerne mladou vedeckou disciplínou, vznikla v polovici 18. stor.
-  základy položila kniha anglického ekonóma Adama Smitha „O bohatstve národov“

Vysvetlite pojmy mikroekonómia a makroekonómia.

MIKROEKONÓMIA – analyzuje a popisuje správanie sa jednotlivých subjektov trhu – jednotlivci, domácnosti, podnikatelia, firmy
MAKROEKONÓMIA – analyzuje hospodárstvo ako celok a vysvetľuje mechanizmus jeho fungovania
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022