Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 298 slov
Počet zobrazení: 3 795
Tlačení: 275
Uložení: 271
OTÁZKA Č. 15 Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie

- Charakterizujte vývin novovekej filozofie.
- Charakterizujte pojmy racionalizmus, empirizmus, agnosticizmus, senzualizmus; ontológia, gnozeológia.
- Uveďte predstaviteľov novovekého empirizmu a novovekého racionalizmu.

Novoveká filozofia :
-  definitívne sa skončil stredovek
-  nastupuje novovek a presne medzi nimi bol H a R
-  stredovekú feudálnu spoločnosť vystriedala buržoázia a meštianstvo → industrializácia posilňuje vrstovníkov
-  mení sa charakter spoločnosti ( od stredovekej k novovekej )
-  centrami sa stávajú mestá
-  bohatí podnikatelia budovali svetské školy, študovali sa tam humanitné aj prírodné vedy
-  z Talianska sa presúva do Španielska, Francúzska, Anglicka, Holandska
-  kultúrne podmienky : STREDOVEK – Biblia, náboženská problematika, cirkevné školy iba pre duchovenstvo
-  NOVOVEK – rozum, svetská problematika, svetské školy, ideál človeka ( vedec, polyhistor, matematik )
 
Racionalizmus :
-  je stanovisko rozumu
-  súbor filozofických smerov, ktoré do centra svojej pozornosti stavajú rozličné druhy rozumu, myslenie, um, racionalitu a logické usporiadanie vecí
 
Empirizmus :
-  za zdroj poznatkov pokladá jedine skúsenosť ( empíriu )
-  celé poznanie sa dá zdôvodniť skúsenosťou alebo na základe skúsenosti
 
Agnosticizmus :

-  je filozofický názor podľa, ktorého nie je možné poznať podstatu vecí alebo sveta
 
Senzualizmus :
-  je filozofický názor, že jediným prameňom poznania sú zmyslové javy, pocity a vnemy
 
Ontológia :

-  je filozofické učenie o bytí, ktorá sa zaoberá bytím
-  základná filozofická disciplína
-  čo je podstatou sveta ?
-  zaoberala sa dvoma otázkami 1. duch ( idea ) = podstatou bytia alebo 2. hmota ( matéria ) je podstatou bytia
-  duch,  idea = idealizmus
-  hmota, matéria = materializmus
 
Gnozelógia :
-  gnozis = poznanie
-  či je svet poznateľný ?
-  poznávame zmyslami = empirizmus
-  poznávame rozumom = racionalizmus
Novoveký racionalizmus :
-  René Descartes
-  Baruch Spinoza
-  William Leibniz
 
Novoveký empirizmus:

-  Francis Bacon, John Locke, David Hume, George Berkeley
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofie

Diskusia: Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.054