Podstatné mená

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 483 slov
Počet zobrazení: 22 546
Tlačení: 783
Uložení: 711
Podstatné mená
-  lat. substantíva
- pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo?
- pomenúvajú osoby (Karol, učiteľka, komorník),  zvieratá (vlk, líška, zviera), veci (záhrada, katedra, dvere), rastliny (strom, kapusta, obilie) vlastnosti a deje (ochota, postup, svitanie), vnútorné stavy (nepokoj, láska, napätie)
- sú plnovýznamový slovný druh (majú lexikálny aj gramatický význam), ich význam sa dá vysvetliť
- sú ohybné – skloňujú sa
- môžu byť vetným členom
 
Rozdelenie Podstatných Mien
1. všeobecné  - vlastné
všeobecné (apelatíva) – píšeme ich s malým začiatočným písmenom, pomenúvajú množinu predmetov  napr. chlapci, strom,
vlastné (propriá) – píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom, pomenúvajú konkrétnu substanciu napr. Peter, Nitra
 
2. konkrétne – abstraktné
konkrétne (konkréta, hmotné) – dajú sa počítať, môžeme ich chytiť, nakresliť  napr. dom, dúha
abstraktné (abstraktá, nehmotné) – nedajú sa počítať, nemôžeme ich chytiť, nakresliť napr. hlad,
  ochota
 
3. životné – neživotné
životné – všetky podst. m., ktoré sa skloňujú podľa životných vzorov chlap,
  hrdina napr. zajac
neživotné – všetky podst. m., ktoré sa skloňujú podľa neživotných vzorov dub, stroj
  napr. zajace
 
Gramatické kategórie:
rod – mužský  (maskulínum), ženský (feminínum), stredný (neutrum)
 
číslo – jednotné (singulár/sg), množné (plurál/pl)
 
pád – Nominatív (N), Genitív (G), Datív (D), Akuzatív (A), Lokál (L), Inštrumentál (I)
 
Čo určujeme pri podstatných menách
podstatné meno, všeobecné alebo vlastné, konkrétne alebo abstraktné, rod, číslo, pád, vzor, životné alebo neživotné
- [Prešiel okolo úzkej rokliny.]
rokliny – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, žen. r., sg., G, žena
 
HROMADNÉ  PODST. M.
Hromadné  podst. m. (kolektíva) pomenúvajú súbor rovnorodých vecí, sú to teda zhrňujúce pomenovania čiže názvy skupín chápaných ako jeden celok.
Pomenúvajú masu, ktorá je prakticky nerozčlenená na  kusy.
Spravidla sa vyskytujú v sg.
Sú v prevažnej miere odvodené a tvoria sa príponami –stvo  (obyvateľstvo), -ina (guľatina),
-(č)ie (lístie, malinčie), -ia (aristokracia), -ita (generalita), - (ľud, riad, junač)
 
LÁTKOVÉ  PODST. M.
Látkové podst. m. (materiáliá) pomenúvajú substancie, ktoré sa vyskytujú v súvislom alebo len v bezvýznamne členenom množstve.
Nedajú sa počítať, ale iba merať a vážiť.
Spravidla sa vyskytujú v sg.
Patria sem názvy potravín, nápojov, materiálov, prvkov, nerastov, výrobkov, plodín,...: múka, cukor, soľ, med, ocot, mlieko. piesok, cement, hlina, cín, železo, aspirín, pšenica, hrach, hodváb, bavlna, zamat ...
Ak sa pri nich použije množné číslo, tak neoznačujú mnohosť jednotlivých substancií, ale počet druhov  napr. múka – múky (hladká, polohrubá, hrubá), cukor – cukry (práškový, kryštálový, kockový, vrecúškový, vanilínový, škoricový )
 
Z pravopisu podstatných mien
1. V L sg. píšeme v príponách podst. mien len  - i /- í.
2. V I pl. píšeme prípony  - mi, - ami vždy s  - i.
3. Iba podľa vzoru dubžena píšeme v príp. - y (okrem prípon  - mi, - ami  v I pl.).
4. Podst. mená stredného rodu nemajú v príp. y.
5. Prípona – ov pri mužskom rode (ten).
  Prípona – ou pri ženskom rode (tá)
 
Vzory
A) mužský rod: chlap, hrdina – životné
dub, stroj – neživotné
  kuli 
B) ženský rod: žena, ulica (samohláskové)
  dlaň, kosť (spoluhláskové)
    pani, gazdiná
C) stredný rod: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017