Číslovky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 694 slov
Počet zobrazení: 116 337
Tlačení: 1 017
Uložení: 886

Číslovky

- lat. numeráliá
- vyjadrujú alebo označujú počet osôb, zvierat vecí, dejov, vlastností, ich opakovanie, poradie, počet druhov, ich číselné delenie
- ohybný slovný druh
- plnovýznamový slovný druh
- majú funkciu vetného člena

Rozdelenie Čísloviek  


druh

otázka

určité

neurčité

základné

koľko?

dva, päť, sto

málo, veľa, mnoho

skupinové

koľko?

dvoje, pätoro

viacero

radové

koľký /á /é?

prvý, tretí, nultý

n-tý, ostatný, posledný

druhové

koľkoraký?
koľkorako?

dvojaký, trojaký
dvojako, trojako

mnohoraký
mnohorako

násobné

koľkokrát?
koľko ráz?
koľkonásobný?

dvakrát, trikrát
dva razy, päť ráz
dvojnásobný

veľakrát, mnohokrát
mnoho ráz, veľa ráz
viacnásobný

 
určité číslovky -  vyjadrujú matematicky presný počet alebo poradie osôb, vecí, dejov (dajú sa zapísať číslicou)
pr. päť hráčov (5), dvanásty mesiac (12.),hádže druhý raz (2.)
 
- neurčité číslovky -  pomenúvajú počet alebo poradie len približne (nedajú sa zapísať číslicou)
pr. veľa práce, viacero ľudí, mnohonásobný víťaz
- číslovky mnoho, veľa, málo, trocha sú nesklonné
- ak je slovo málo podstatným menom, vtedy sa skloňuje podľa vzoru mesto (napr. Uspokojil sa aj s málom.

základné číslovky
- vyjadrujú buď samostatne pojem počtu alebo číselné množstvo osôb, zvierat, vecí, javov …
 
1) číslovka jeden má samostatné skloňovanie, má sg. aj pl.


sg.

pl.

 

mužský

ženský

stredný

mužský živ.

mužský neživ., ženský, stredný

N

jeden

jedna

jedno

jedni

jedny

G

jedného

jednej

jedného

jedných

jedných

D

jednému

jednej

jednému

jedným

jedným

A

jedného (živ.)
jeden (neživ.)

jednu

jedno

jedných

jedny

L

jednom

jednej

jednom

jedných

jedných

I

jedným

jednou

jedným

jednými

jednými

 
- číslovka jeden má tri rody (jeden, jedna, jedno), ale ak sa berie ako číselný pojem má bezrodovú podobu jeden, pr. číslo jeden, Zochova jeden
- číslovka jeden môže mať viac významov:
  neurčité zámeno  pr. Bol raz jeden (akýsi, nejaký, dajaký) kráľ.
  vymedzovacie zámeno pr. Narodili sa v jeden (ten istý) deň.
- tvary čísloviek  jedni / jedny  sa používajú s pomnožnými podstatnými menami, ako aj s podstatnými menami, ktoré označujú osoby a veci v pároch, pr. jedny nožnice, jedni manželia
!!! športové výsledky: pripúšťajú sa vo výslovnosti dvojtvary, pr. 1:0 jeden/jedna nula
2) číslovky dva, tri, štyri majú tiež samostatné skloňovanie
 

 

dva

tri

štyri

N

dvaja (muž. r. - živ.)
dva (muž. r. - neživ.)
dve (žen. r., stred. r.)

traja (muž. r. - živ.)
tri (muž. r., neživ. žen. r., stred. r.)

štyria (muž. r. - živ.)
štyri (muž. r., neživ. žen. r., stred. r.)

G

dvoch

troch

štyroch

D

dvom

trom

štyrom

A

dvoch (muž. r. - živ.)
dva (muž. r. - neživ.)
dve (žen. r., stred. r.)

troch (muž. r. - živ.)
tri (muž. r., neživ. žen. r., stred. r.)

štyroch (muž. r. - živ.)
štyri (muž. r., neživ. žen. r., stred. r.)

L

dvoch

troch

štyroch

I

dvoma / dvomi

troma / tromi

štyrmi

- číslovka obidva / oba
muž. r.:  N – obidvaja, obaja (muži, psi),  obidva, oba (stromy, psy), A – obidvoch, oboch (mužov, psov), obidva, oba (stromy, psy)
I – obidvoma / oboma, obidvomi / obomi
žen. a stred. r.: N, A – obidve, obe, I – obidvoma / oboma, obidvomi / obomi
 
3) číslovky päť - deväťdesiatdeväť sa skloňujú podľa vzoru päť (okrem čísloviek s časťou -jeden, pr. tridsaťjeden)


 

N

G

D

A

L

I

päť - deväťdesiatdeväť

päť, piati

piatich

piatim

päť, piatich

piatich

piatimi

 
 
4) číslovky sto, tisíc, milión, miliarda
 
sto - a) neskloňuje sa, ak stojí v spojení s podstatným menom, pr. Je tam sto žiakov. Skúsime to s dvesto žiakmi.
  b) skloňuje sa, ak stojí samostatne - podľa vzoru  mesto, pr. Číslo delíme stom. (nesprávne: stomi)
tisíc - a) neskloňuje sa, ak je súčasťou zloženej číslovky, pr. Mám päťtisíc korún.  vybral peniaze od dvetisíc ľudí.
  b) skloňuje sa, ak stojí samostatne - podľa vzoru stroj, pr. Ja už nevyžuje z tisíca. Počet sa blíži k trom tisíc.
milión -  skloňuje sa podľa vzoru dub, pr. Počet ľudí v meste sa blíži k miliónu.
miliarda -  skloňuje sa podľa vzoru žena, pr. Na Zemi žije 5,4 miliardy ľudí.
 
5) čísla a číslice (číselné podstatné mená)
a) pomenovania číslic: nula, jednotka, dvojka, päťka/pätorka, stovka, tisícka… - vzor žena
  pr. Dostal som jednotku a štvorku. (nesprávne: jedničku a štyrku) Bude mi stačiť stovka? (peniaz)
b) skupiny čísel:  dvojica, trojica, pätica… - vzor ulica
  pr. dvojica obrázkov, trojica osôb, pätica ľudí
c) zlomkové výrazy:   štvrť - vzor dlaň
pol - nesklonná
polovica - vzor ulica
osmina, štvrtina, tretina - vzor žena
pr. štvrť na osem, k prvej štvrti Mesiaca, pol jablka s pol vedrom vody, na pol ihrisku, od polovice ihriska, s polovicou obyvateľstva, v prvej tretine, pripočítať k štvrtine
 

Pravopis základných čísloviek
Zložené číslovky (21... 99)
 
- číslovky zložené s - jeden (dvadsaťjeden, tridsaťjeden, štyridsaťjeden) sú nesklonné
 pr.  dvadsaťjeden žien, o tridsaťjeden ženách,  s tridsaťjeden ženami
 
- pri skloňovaní základných čísloviek od 22 - 29, 32 - 39, 42 -49 atď. môže byť písaná podoba dvojaká:
a) neskloňujú sa:
- ak sa neskloňujú, píšeme spolu desiatky aj jednotky (píšu sa ako jedno slovo)
napr. šesťdesiatštyri – o šesťdesiatštyri deťoch, deväťdesiatdeväť – s deväťdesiatdeväť korunami, dvadsaťdva - dvadsaťdva mužom
b) skloňujú sa:
- ak sa skloňujú, píšeme v nepriamych pádoch (G,D,A,L,I) osobitne desiatky a jednotky (píšu sa ako dve slová a obe slová sa skloňujú)
napr. o šesťdesiatich štyroch deťoch, s deväťdesiatimi deviatimi korunami, dvadsiati ôsmi muži
 
Vyššie zložené číslovky
 
I) ak sa vo vnútri slova neskloňujú:
a) píšeme ich dovedna  TisíckyStovkyDesiatkyJednotky ,
napr. dvetisícstotridsaťdva, o dvetisícstotridsaťdva deťoch
b) píšeme osobitne  Tisícky  Stovky  DesiatkyJednotky,
napr. dvetisíc sto tridsaťdva, o dvetisíc sto tridsaťdva deťoch
!!! správne sú obidve, treba si len vybrať!
 
II) ak sa vo vnútri slova skloňujú:
a) píšeme ich dovedna, okrem Jednotiek - skloňujú sa iba desiatky a jednotky
napr. dvetisícstotridsaťdva, o dvetisícstotridsatich dvoch deťoch
b) píšeme ich osobitne, znovu sa skloňujú  iba desiatky a jednotky
napr. dvetisíc sto tridsaťdva, o dvetisíc stotridsiatich dvoch deťoch
!!! odporúča sa používať jeden z uvedených spôsobov
 
 zlomkové číslovky - zaraďujeme ich k základným číslovkám
-  číslovky pol  a štvrť sú nesklonné
- číslovka  štvrť má v pl. tvar štvrte, pr. tri štvrte

Skupinové číslovky
- označujú počet alebo množstvo ako súhrn (častí)
- od dva vyššie sa tvoria tvary s príponami:
- oje (dvoje, oboje/obidvoje, troje)
- oro (štvoro, pätoro, tisícoro)
- ero (viacero)
- číslovky jedni/y, dvoje, troje sa spájajú s podstatným meno v G, zriedkavo v N (napr. troje známok / známky, oboje detí / deti, jedni chlapci a jedny dievčatá)
- číslovky štvoro, pätoro … sa spájajú s podstatným menom iba v G
pr. štvoro nohavíc, desatoro prikázaní, pätoro topánok , viacero prianí (!!! nie pätore topánky, šestoro šiat - nie šaty)
!!! skupinové číslovky sú nesklonné (majú iba G)
!!! neurčitá číslovka viacero má v pl. tvary napr. viacerí, viaceré - podľa vzoru pekný

Druhové číslovky
- označujú počet druhov, na ktoré sa rozdeľujú veci, deje alebo vlastnosti: pr. dvojaké tenisky, vie písať dvojako
- zisťujeme ich otázkou koľkoraký, -á, -é?
- sa tvoria zo skupinových čísloviek príponami -aký, -aká, -aké alebo príponou -ako, pr. dvojaký, -á, -é, dvojako.
 
- ohybné druhové číslovky sa skloňujú podľa vzoru pekný, pr.  trojaký nápoj, trojaká farba, trojaké jedlo
- neohybné druhové číslovky sú napr. trojako, štvorako

Radové číslovky
- vyjadrujú číselné poradie osôb, vecí a dejov
pr. prvý hráč, druhý hráč, tisíci návštevník, prvýkrát zmeškal, tretí raz zvíťazil
- zisťujeme ich otázkou koľký (v poradí)?
- tvoria sa od základných čísloviek pridaním  -y (-a, -e), -ý (-á, -é) (!!!pozor: sem zaraďujeme aj tvary prvýkrát, tretí raz)
 
- radové číslovky k základným číslovkám jeden, dva, tri, štyri majú nepravidelnú podobu: prvý, druhý, tretí, štvrtý
- radové číslovky od päť vyššie sa tvoria pravidelne príponami:
a) päť - piaty, piata, piate, skloňujú sa podľa vzoru pekný
b) tisíc - tisíci, tisíca, tisíce, skloňujú sa podľa vzoru cudzí
 
- za radovými číslovkami zapísanými čís­licami píšeme bodku, napr.: 1. mesiac, 21. storočie, 35. narodeniny
- za základnými číslovkami zapísanými číslicami bodku nepíšeme, napr.: 5 detí, 34 rokov


číslovka

tvary a písanie radových čísloviek

1.

prvý

2.

druhý

3.

tretí

4.

štvrtý

5. až 10.

piaty,  šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty, desiaty

11. až 19.

jedenásty,...šestnásty,...devätnásty

20., 30. až 90.

dvadsiaty, tridsiaty,... päťdesiaty, šesťdesiaty,... deväťdesiaty

21. až 99.

dvadsiaty prvý,... deväťdesiaty deviaty

100. až 900.

stý, dvojstý, päťstý,...deväťstý

101. až 999.

stoprvý,... deväťstodeväťdesiaty deviaty alebo deväťsto deväťdesiaty deviaty

1000. až 10000.

tisíci dvojtisíci, štvortisíci, päťtisíci, ... desaťtisíci

1001. až 9999.

tisícprvý,...tritisícosemstoštyridsiaty piaty  alebo tritisíc osemsto štyridsiaty piaty

1000000.

miliónty

1000000000.

miliardtý

 
!!! v zložených číslovkách majú tvar radovej číslovky iba desiatky a jednotky
- skloňujeme ich ako prídavné mená, ale iba tú časť, ktorá má tvar prídavného mena, v radových číslovkách sú to DESIATKY a JEDNOTKY:
a) ak majú tvrdé, obojaké  zakončenie – podľa vzoru pekný (prvý, druhý, stý)
b) ak majú mäkké zakončenie – podľa vzoru cudzí (tretí, dvadsiaty tretí, tisíci)

Násobné číslovky
- násobné číslovky označujú:
- koľko ráz (koľkokrát) sa opakuje istý dej alebo jav, pr. dvakrát prísť
- koľkokrát sa stupňuje vlastnosť, pr. trikrát menší, dvakrát lepšie
- zisťujeme ich otázkami koľko ráz? koľkokrát? koľkonásobný? koľkonásobné?
 
- násobné číslovky sa tvoria od: 
a) základných čísloviek - pridaním slova raz, pr. jeden raz, dva razy,
- zložením s - násobný, -násobne, pr. šesťnásobný, šesťnásobne
- so zložkou - krát, pr. osemkrát
b) skupinových čísloviek príponou -itý, pr. dvojitý
- osobitými násobnými číslovkami sú  dvojmo, dvojito, dvojitý, trojmo … a číslovka jednorazový (napr. jednorazový úspech)
 
!!! v spojení so slovesami, prídavnými menami, príslovkami sú nesklonné, pr. dvakrát vyšší, tri razy neprišiel, štyrikrát vyššie
!!! v spojení s podstatnými menami majú tvar prídavného mena a sú sklonné, pr. po dvojnásobnom zvolaní, trojitému skoku
!!! poznámka: tvary tretíkrát, prvý raz… patria k radovým číslovkám, pretože nie sú utvorené od základných čísloviek, ale od radových
 
Pravopis násobných čísloviek
- raz - sa píše v spojení s číslovkou jeden
- razy - sa píše v spojení s číslovkami dva, tri, štyri
- ráz - sa píše v spojení s číslovkami päť a vyššie
- číslovky s časťou raz, razy, ráz sa píšu oddelene, napr. dva razy, jeden raz, šesť ráz
 
- -krát - sa píše v spojení so základnými a radovými číslovkami, napr. prvýkrát, jedenkrát
- -násobný - v spojení s číslovkami dvoj-, troj-, štvor-, päť- a vyššie, napr. dvojnásobný, dvanásťnásobný
- číslovky s časťou -krát a -násobný sa píšu dovedna s číslovkou


 

N

G

D

A

L

I

sg.

jeden raz

jedného razu

jednému razu

jeden raz

jednom raze

jedným razom

pl.

tri razy

troch ráz

trom razom

tri razy

troch razoch

tromi razmi

!!! číslovky označujúce milióny, miliardy, bilióny sa píšu oddelene, pr.  tri milióny,  päť miliónov, dve miliardy…
!!! v základných číslovkách a radových číslovkách tretí, tisíci píšeme i
  napr. Oženil sa v tridsiatich rokoch svojho života. (oženil sa v tridsiatke, mal tridsať rokov)
!!! v radových číslovkách píšeme y
  napr. Oženil sa v tridsiatych rokoch tohto storočia (oženil sa v období 1931-1940)
!!! Zlože
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.801