Pri slovách cudzieho pôvodu sa spravidla zachováva pôvodné písanie i a y

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 868 slov
Počet zobrazení: 2 311
Tlačení: 144
Uložení: 175
Pri slovách cudzieho pôvodu sa spravidla zachováva pôvodné písanie i a y,
napr. anilín, ária, bicykel, bilancia, biskup, bit, civilizácia, diftong, diftéria, dinár, direktor, dirigent, disk, diskotéka, emisia, filológ, filozof, firma, fixovať, gigant, git, gitara, glorifikácia, história, histamín, histológia, hit, chiméra, chinín, chirurg, inventúra, kilogram, kino, kimono, liga, likér, légia, maximum, milión, mikrofón, mikrofilm, minifutbal, mína, nikel, nimbus, nit, pacifista, parafín, pigment, pilier, pilot, pilóta, pilulka, poliklinika, politika, prefix, prezident, ríbezle, riziko, rizling, rizoto, signál, simulant, síra, sirup, titan, titul, tiger, tip, tipovať (v športke), univerzita, vikár, vila, víla, vitalita, vitamín, vivárium, vivisekcia, votívny, zinok; acylpyrín, byreta, cylinder, cyklón, cyklus, cynik, dýka, dynamit, dynamo, dynastia, dyzentéria, embryo, fenyl, fyloxéra, fylogenéza, fyzika, fyziológia, gymnastika, gymnázium, gynekológia, gyps, harpya, homonymia, hydroplán, hyena, hygiena, hymna, hyperbola, hypnóza, hypochondria, hypotéza, hystéria, chlorofyl, kyanovodík, kybernetika, kymograf, loby, lýceum, lynč, lýra, lyrik, lyzol, myrha, myriada, mystika, mýtus, nylon, nymfa, polygrafia, pyramída, pyrit, pyžama, ragby, rým, rytmus, sylabus, symbol, symetria, symfónia, sympatia, symptóm, synagóga, synoda, synonymum, syntax, syntéza, systém, týfus, typ, typografia, tyran, uranyl, xylofón, yorkshirský, yperit, ypsilon, yzop, yterbium, zygomorfia, zygospóra, zymóza, zystín.

- V zdomácnených slovách anglického pôvodu sa namiesto spojenia ea, ee píše í,
napr. víkend, striptíz, tím, tvíd, líder, spíker (angl. week-end, strip-tease, team, tweed, leader, speaker).
- V niektorých slovách francúzskeho pôvodu sa píše y aj namiesto písmena u, ktorým sa označuje hláska ü,
napr. byro, pyré (franc. bureau, puré).
- Písmeno y sa píše aj v niektorých slovách nemeckého pôvodu, ktoré prevzala slovenčina už dávnejšie,
napr. rytier, Rýn (nem. Ritter, Rhein).
- V slovách gréckeho a latinského pôvodu a v slovách s predponou ex- sa ponecháva pôvodné x,
napr. text, prax, taxa, index, exámen, exekútor, exemplár, Alexander, Alexandria, xylofón, exkavátor, exkráľ, Exrakúšan a i.
- V iných slovách cudzieho pôvodu píšeme ks podľa výslovnosti,
napr. koks, keks, buksa, aksamiet, hemendeks, komiks.
- Pri menách veľmi známych osobností sa niekedy namiesto pôvodných podôb rodných (krstných) mien a priezvisk používajú domáce podoby,
napr. Cristoforo Columbus – Krištof Kolumbus.
- Názvy veľkých a známych kultúrnych stredísk, najmä názvy niektorých hlavných miest európskych štátov a názvy kultúrnych stredísk v krajinách susediacich so Slovenskom, ako aj názvy niektorých veľkých riek majú popri pôvodnej cudzej podobe aj vžitú slovenskú podobu,
napr. Wien – Viedeň, Berlin – Berlín, München – Mníchov, Leipzig – Lipsko, Dresden – Drážďany, Athénai – Atény, Roma – Rím, Torino – Turín, Milano – Miláno, Firenze – Florencia, Venezia – Benátky, Bucureti – Bukurešť, Ploieşti – Ploješť, Constana – Konstanca, Iaşi – Jasy, Braşov – Brašov, Budapest – Budapešť, Debrecen – Debrecín, Esztergom – Ostrihom, Warszawa – Varšava, Poznań – Poznaň, Toruń – Toruň, Kraków – Krakov, Łódź – Lodž, Paris – Paríž, London – Londýn, Habana – Havana, Rhein – Rýn, Seine – Seina, Rhône – Rhôna, Loire – Loira, Wisla – Visla, Drava – Dráva.
Odvodené slová sa tvoria iba od vžitých podôb, napr. Paris, Paríž – Parížan, Parížanka, parížsky; Wien, Viedeň – Viedenčan, Viedenčanka, viedenský; Rhein, Rýn – rýnsky; Wisla, Visla – visliansky; Drava, Dráva – drávsky.
- V kartografických dielach (na mapách, v atlasoch a iných príručkách), rovnako v zemepisných dielach (v odborných prácach), encyklopedických dielach a pod. sa na prvom mieste uvádza pôvodný názov, popri ňom (v zátvorkách, menším typom písma a pod.) vžitá slovenská podoba. Pôvodné podoby sa záväzne používajú aj v adresách do cudziny (názov štátu sa pritom píše v pôvodnej i vo vžitej slovenskej podobe),
napr. Zürich (Schweiz alebo Suisse – Švajčiarsko), Stockholm (Sverige – Švédsko), Roma (Italia – Taliansko), Wien (Österreich – Rakúsko).
- Viaceré vžité slovenské podoby cudzích zemepisných názvov sa už v súčasnej spisovnej slovenčine bežne nepoužívajú,
napr. Soľnohrad – Salzburg, Mohuč – Mainz, Rezno – Regensburg, Celovec – Klagenfurt, Päťkostolie – Pécs, Zhorelec – Görlitz. Sú to už historické názvy. Historické názvy sa využívajú zväčša iba v textoch, ktoré sa týkajú starších dejín, napr. Soľnohrad v prácach z dejín Veľkomoravskej ríše, podobne názvy Mohuč, Rezno a ďalšie.
- V súčasnej spisovnej slovenčine ustupujú ďalšie vžité podoby,
napr. Pasov – Passau, Carihrad – Instanbul. Iba zriedkavo sa doterajšie vžité slovenské podoby nahrádzajú novšími vžitými podobami, ktoré sú z hľadiska výslovnosti bližšie k výslovnosti v pôvodnom jazyku, napr. Szeged – Segedín, novšie neštandardizovaná podoba Seged.

- Ako vžité podoby sa niekedy používajú aj úplné alebo čiastočné preklady cudzích názvov,

napr. Cape Town, Kaapstad (anglický a afrikánsky názov) – Kapské Mesto.
!!!P o z n á m k a:
- Súpis vžitých slovenských podôb cudzích zemepisných názvov sa uvádza v publikáciách Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Vžité slovenské názvy štátov a závislých území (Bratislava 1996) a Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky (Bratislava 1997).
Slová prebraté z jazykov s inými hláskovými písmenami (nie s latinkou), v ktorých sa jednotlivé hlásky zapisujú písmenami (grafémami), prepisujú sa do slovenčiny dvojako:
1. Oproti písmenu jednej abecedy stojí písmeno alebo aj viacero písmen druhej abecedy podľa výslovnosti na istom mieste. Tento spoôsob prepisu sa v našom jazyku používa bežne a volá sa  t r a n s k r i p c i a.
2. Oproti písmenu jednej abecedy stojí vždy to isté písmeno alebo to isté spojenie písmen druhej abecedy. Tento spôsob prepisu sa volá t r a n s l i t e r á c i a  a používa sa v odborných prácach, v knižnej praxi a bibliografiách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#diktát častice #Keks pôvod slova #diktáty na slová cudzieho povodu #Segedin #slova i a y #odvodene slova od dirigent

Diskusia: Pri slovách cudzieho pôvodu sa spravidla zachováva pôvodné písanie i a y

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013