Samohláska ä

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 303 slov
Počet zobrazení: 19 435
Tlačení: 792
Uložení: 661
Samohláska ä
- Samohláska ä je stredná, nízka a krátka samohláska (podľa polohy jazyka v horizontálnom smere, podľa polohy jazyka vo vertikálnom smere a podľa trvania).
- K samohláske ä na rozdiel od iných samohlások niet dlhej samohlásky, je iba dvojhláska ia. Vyskytuje sa iba po spoluhláskach p, b, m, v, a to zväčša v základoch slov, zriedkavejšie v príponách. V predponách sa nevyskytuje.
- V bežnej slovenskej spisovnej výslovnosti (v neutrálnom štýle) sa namiesto samohlásky ä vyslovuje samohláska e. - V pravopise sa bez ohľadu na rozdiel vo výslovnosti zachováva písanie ä.
 
Samohláska ä sa vyskytuje:
po spoluhláske p:
- v základoch týchto slov: päsť, päť, päta, opäť, späť, -päť (napäť, odopäť, pripäť, rozopäť, upäť, vypäť, zapäť, zopäť),
- v prípone -ä (v podstatných menách vzoru dievča), napr. púpä, chlápä, dúpä;
po spoluhláske b:
- v základe slova bäkať,
- v prípone -ä (v podstatných menách vzoru  dievča), napr. bábä, holúbä, rýbä, žriebä;
po spoluhláske m:
- v základoch týchto slov: mäkký, mäso, mäť (šúchať), mäta, mädliť, zmätok, pamäť, smäd, najmä, Demänová,
- v tvaroch slovesa miasť: mätiem, mätieš, mätie, mätieme, mätiete, mätú,
- v prípone -ä (v podstatných menách vzoru dievča), napr. lámä,
- v zastaraných, resp. poetických tvaroch bremä, plemä, semä, temä, vemä (dnes sú bežné tvary bremeno, plemeno, semeno, temeno, vemeno s e);
po spoluhláske v:
- v základoch týchto slov: väčší, vädnúť, väz, väzieť, väzký, nadväzovať, uväzovať, zaväzovať (sa), obväz, zväz, hovädo, nevädza, svätý, deväť, rukoväť, odkväcnúť,
- v prípone -ä (v podstatných menách vzoru dievča), napr. sôvä.
- Písanie ä sa zachováva aj v slovách odvodených od vymenovaných slov a v zložených slovách,
napr. pästička, pästiar, pästiarsky, pästiarstvo, ostopäť, pätný, naspäť, spätný, päťdesiat, päťsto, päťminútovka, pätolízač, púpätko, chlápätko, holúbätko, žriebäcí, poväčšine, zväčšiť, povädnúť, väzník, väzba, väznica, obväzok, zväzový, zväzok, hovädzina, nevädzový, posvätiť, svätec, svätokrádež, deväťdesiat, devätnástka, deväťročie, sôvätko, mäkčeň, mäkkopodnebný, mätež, zmätkár, pamäť, pamätihodnosť, smädiť, smädný, Demänovčan, demänovský, lámätko a i. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019