Písanie párových spoluhlások

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 271 slov
Počet zobrazení: 4 702
Tlačení: 298
Uložení: 334
Písanie párových spoluhlások
- Spoluhlásky sa podľa znelosti (účasti hlasiviek pri artikulácii) rozdeľujú na:
1. párové:
neznelé: p t ť c č s š k ch f
znelé:  b d ď dz  dž z ž g h v
2. nepárové znelé (zvučné): m, n, ň, l (ĺ), ľ, r (ŕ), j, (v).
- Na to, či sa v slove píše párová neznelá alebo znelá spoluhláska, ukazuje postavenie párovej spoluhlásky pred samohláskami a zvučnými spoluhláskami v iných tvaroch toho istého slova: chlap – chlapa, chlapovi, chlapa, chlapovi, chlapom, chlapi, chlapov, chlapom, chlapov, chlapoch, chlapmi (píše sa so spoluhláskou p), dub – duba, dubu, dub, dube, dubom, duby, dubov, dubom, duby, duboch, dubmi (píše sa so spoluhláskou b).
- V niektorých postaveniach sa namiesto párových neznelých spoluhlások vyslovujú párové znelé alebo namiesto párových znelých párové neznelé spoluhlásky (asimilácia párových neznelých spoluhlások na párové znelé a párových znelých spoluhlások na párové neznelé spoluhlásky).
- V pravopise sa neberie ohľad na asimiláciu (spodobovanie) spoluhlások. Párová neznelá alebo párová znelá spoluhláska sa píše podľa jej výskytu pred samohláskami alebo zvučnými spoluhláskami v tvaroch toho istého slova alebo v odvodených slovách. Takto sa v pravopise zachováva jednotná podoba morfémy (uplatnenie morfematického princípu).
Napr. vo vete Chlap odišiel sa slovo chlap vyslovuje so spoluhláskou b [chlab odišiel]. V pravopise sa zachováva písanie s p bez ohľadu na túto zmenu vo výslovnosti.
- Jednotná podoba morfém sa zachováva aj v odvodených slovách.
Napr. slovo hrob sa vždy píše so spoluhláskou b: hrob, hrobu, hrobe, hrobom, hroby, hrobov, hroboch, hrobmi. Písanie s b sa zachováva aj v odvodenom slove hrobka, ktoré sa vyslovuje so spoluhláskou p [hropka].
- Jednotné písanie morfém sa nezachováva pri predpone s-/z-/zo-.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014