Splnomocnenie (plnomocenstvo, plná moc) vzor

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: tanya
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 17 810
Tlačení: 696
Uložení: 715
Splnomocnenie (plnomocenstvo, plná moc)
 
Splnomocnenie je písomnosť, v ktorej splnomocniteľ udeľuje plnú moc splnomocnencovi na zastupovanie pri právnych úkonoch, napr. prevzatie zásielok, zastupovanie pri nejakom rokovaní a pod.

Druhy:

- osobná plná moc,
- podniková plná moc,
- procesná plná moc,
- prokúra.
 
Osobná plná moc je písomnosť, kedy občan splnomocňuje inú osobu (rodinného príslušníka, priateľa) na určitý jednorazový úkon, napr. na vyzdvihnutie poštovej zásielky, na zastupovanie v dedičskom konaní, na zastupovanie starých ľudí a pod.
 
Podniková plná moc sa udeľuje zamestnancovi, ktorý je na jej základe oprávnený vystupovať a konať v mene podniku.
 
Procesná plná moc je písomnosť, v ktorej splnomocniteľ (PO al. FO) potvrdzuje, že splnomocnenec, spravidla právny zástupca, advokát, komerčný právnik je splnomocnený vystupovať a konať v jeho mene na súde. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.
 
Prokúra je zvláštna forma splnomocnenia, ktorú udeľuje podnikateľský subjekt (PO al. FO) fyzickej osobe – prokuristovi – na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Prokurista sa podpisuje osobitným spôsobom, pred svojím podpisom uvádza skratku „pp“ alebo „ppa“ (per procura), alebo za čiarkou za podpisom vypíše slovo „prokurista“.
 

Obsahové náležitosti splnomocnenia:

- meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, bydlisko splnomocniteľa aj splnomocnenca,
- presné vymedzenie účelu a rozsahu plnej moci,
- dátum vyhotovenia splnomocnenia,
- vlastnoručný podpis splnomocniteľa (niekedy úradne overený),
- vyjadrenie súhlasu splnomocnenca so splnomocnením.
 
Udelenú plnú moc môže zastúpený účastník písomne kedykoľvek odvolať, pričom nemusí uviesť dôvody odvolania. Plnú moc môže vypovedať aj splnomocnenec. Písomnosť sa nazýva výpoveď plnomocenstva.

Zásady písania právnych písomností:

- formát A4, riadkovanie 1,5,
- predmet právneho úkonu uvádzame zvýraznene ako nadpis písomnosti,
- vlastný text členíme na myšlienkovo ucelené časti, ktoré uvádzame v samostatných odsekoch,
- dôležité údaje uvádzame presne, t. j. mená a priezviská neskrátene, adresy musia byť úplné, so všetkými náležitosťami, peňažné sumy číselne i slovom,
- miesto a dátum vyhotovenia písomnosti sa uvádza vľavo pod textom písomnosti, použijeme číselno-slovný formát dátumu,
- podpis sa uvádza vpravo pod text písomnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013