Umelecký štýl žánre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 482 slov
Počet zobrazení: 11 670
Tlačení: 530
Uložení: 660
Umelecký štýl

Cieľ: Poznať základné znaky a postupy v umeleckom štýle, vedieť ich použiť prakticky pri tvorbe textov, odlíšiť od iných textov. Charakterizovať rozprávací slohový postup, prakticky ho použiť pri tvorbe textov. Poznať kompozíciu umeleckého rozprávania a aplikovať vedomosti získané z literatúry. Charakterizovať opisný slohový postup, prakticky ho použiť pri tvorbe textov. Poznať jednotlivé druhy opisu, vedieť ich odlíšiť a použiť pri tvorbe textov. Vedieť uplatniť získané vedomosti pri tvorbe písomných textov, dodržiavať formálne a štylistické zásady. Vedieť vytvoriť úvahu s uplatnením získaných vedomostí. Odstrániť chyby a nedostatky v získaných vedomostiach. Poznať znaky beletrizovaného životopisu, vedieť ho vytvoriť.
 

Umelecký štýl – charakteristika, znaky a postupy

 
prostredie: škola, divadlo, kino, ulica (putovné divadlo, recitácia)...
komunikanti: autor → čitateľ, poslucháč, divák
funkcie: → estetická funkcia (na city prijímateľa)
→ výchovná funkcia (obohacuje vnútorný život)
  → náučná funkcia (prináša informácie)
→ komunikatívna funkcia
 
Znaky:
a) písomnosť – určený neprítomnému adresátovi (výnimky – prednes, text piesne...)
b) subjektívnosť – emocionálnosť a expresívnosť výrazových prostriedkov
c) variabilnosť – výber jazykových prostriedkov – príznakové slová štylisticky (expresívne, nespisovné....) i syntakticky (výpustka, neukončená výpoveď...)
  - miešanie žánrov a štýlov – lyrizovanie prozaického textu, veršovaná dráma...
- v bohatstve formy – členenie textu, pestrosť rytmickej stavby, variabilnosť žánrov
  d) obsahová (sémantická) mnohoznačnosť – metafora, metonymia, symboly...
 
Slohové postupy:
-  rozprávací
-  opisný
-  výkladový – úvahové prvky
 
Slohové útvary:
-  rozprávanie (poviedka, epos...)
-  opis a charakteristika (prostredie, povaha postáv)
-  úvaha (názory autora, rozprávača....)
 
Rozprávací slohový postup, druhy rozprávania
- najstarší, najrozvinutejší, typovo najbohatší
- základný slohový útvar – rozprávanie – zachytáva jedinečný príbeh, sleduje dejovú líniu v istom slede
- v jazykových štýloch:
► hovorový štýl – jednoduché rozprávanie
► umelecký štýl – rozprávka, povesť....
► publicistický štýl - fejtón
 
Druhy rozprávania:
a)  ústne rozprávanie – najstarší typ, bezprostredný kontakt, napr. priame rozprávanie 1. os. sg.
b)  jednoduché rozprávanie – v bežnej komunikácii (rodina, škola), napr. rozprávanie príbehu
c)  komplexné rozprávanie – využíva aj opis a charakteristiku (prostredie, postavy) a prvky úvahy
d)  reprodukcia – prerozprávanie deja knihy, filmu, hry...
 
 
Kompozícia umeleckého rozprávania

- retrospektívny princíp – podáva v prítomnosti obraz minulosti
- chronologický princíp – dejové pásmo po časovej osi
- reťazový princíp – každý príbeh nadväzuje na predchádzajúci, prepojené postavou hlavného hrdinu
- in medias res – rozpráva príbeh uprostred deja – bez fázy pred udalosťou

Schéma kompozície umeleckého rozprávania
1. expozícia -vykreslenie prostredia, doby, hlavné postavy, náznaky konfliktu
 
2. kolíziazápletka - udalosť, ktorá má rozhodujúci vplyv na dej, napr. konfliktná postava, dej začína gradovať, lexika je expresívnejšia
 
3. kríza – vyvrcholenie deja a rozporov: postava je v konflikte:

- s inou postavou – medziľudské vzťahy
- so spoločnosťou – spoločenský konflikt
- sama so sebou – osobný konflikt

4. peripetia – dejový zvrat - nepredpokladá zmenu situácie, dej sa
zrýchľuje, smeruje k rozuzleniu konfliktu
 
5. rozuzlenie - zlý alebo dobrý koniec (v antických dielach tragické riešenie konfliktu – katastrofa)
 
Literárne druhy:
- Lyrika
- Epika
- Dráma

Literárne formy:
- Poézia – viazaná reč
- Próza – neviazaná reč
- Dráma – dialogická reč
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019