Slovná zásoba národného jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 674 slov
Počet zobrazení: 6 266
Tlačení: 333
Uložení: 323

Slovná zásoba národného jazyka

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov v jazyku. Je zachytená v slovníkoch.
Časti SZ:
a) centrum - najpoužívanejšie slová, relatívne stála.
b) periférna časť – veľmi variabilná, pohyblivá (vstupujú a vypadávajú slová) – odborné slová, historizmy, neologizmy, cudzie a básnické slová a i.
Druhy SZ:
    základnú
Slovnú zásobu delíme na
   individuálnu
 
Základná slovná zásoba
- obsahuje najčastejšie používané slová – asi 1000-1500 slov.
 
Pre porovnanie: základná angličtina ma 850slov, ruština asi 1500slov.
 
Najpoužívanejšie slová podľa Mistríka: a, byť, v, na, sa, ten, on, že, z, ako.
z podstatných mien – až na 48. mieste rok, čas, deň, svet, život atď.
zo prídavných mien celý veľký, nový, starý, dobrý atď.
zo slovies byť, mať, môcť, vedieť atď.
 
Individuálna slovná zásoba
- býva rozdielna. Každý človek má svoju, ktorú používa.
 
U významných spisovateľov sveta to bolo, napr. Goethe 20-tisíc, Puškin 21 197 slov a Shakespeare 24-tisíc slov.
 
Môže byť aktívnapasívna.
Aktívna – súhrn všetkých slov, kt. rozumieme a bežne ich využívame.
Pasívna – súhrn slov, kt. rozumieme, ale nevyužívame ich v praxi. Pasívna je preto oveľa bohatšia ako aktívna slovná zásoba.

Členenie SZ:

A. Podľa lexikálneho významu
a) jednovýznamové – majú základný význam
b) viacvýznamové okrem základného významu, majú prenesený význam:
1. na základe vonkajšej podobnosti (koza – telocvičné náradie) - metafora
2. na základe vnútorných súvislostí medzi predmetmi – metonymia (číta Hviezdoslava)
 
B. Podľa vzťahu medzi lexikálnymi významami:
a)  homonymá (box-box, kade-kade)
b) synonymá (predpoludním- dopoludnia, vrece-mech-vak..)
c)  antonymá (dievča-chlapec)
 
C. Podľa zaradenia do jazykových štýlov:
a)  neutrálne (štylisticky nepríznakové)
b) štylisticky príznakové – spisovné – odborné,
 – básnické,
 – hovorové
  – nespisovné  – vulgárne,
– žargónové,
– argotové

žargónové – slovníky istej skupiny
argot – slovník nižších spoloč. skupín
 
D. Podľa spisovnosti
a) spisovné
b) nespisovné – dialektizmy, slang, argot
 
E. Podľa dobového výskytu:
a)  historizmy (pomenúvajú realitu, ktorá už dnes neexistuje)
b) archaizmy (pomenúvajú, pre to , čo pomenovali už dnes existuje nový význam)
c)  zastarané (vytlačené –nahradené modernými slovami)
d) nové (novovznikajúce slová = neologizmy)
 
F. Podľa citového príznaku:
a) neutrálne
b)  citovo – zafarbené (expresívne)
 
Expresívne slová:
1) eufemizmy – zjemňujúce slová (umrieť – skonať, usnúť naveky)
2) dysfemizmy – hanlivé slová, ktoré karikujú, zosmiešňujú nedostatky (somár, zmija)
3) pejoratíva – hanlivé slová, ale nie sú také názorné ako dysfemizmy (korbeľ, grobian)
4) vulgárne – neslušné slová (grcať)
5) obscénne – tabuizované, ktoré sú často sprevádzané apoziopézou (nedokončená výpoveď) (choď do…., ty jedna…..)
6) deminutíva – zdrobneniny (domček)
7) laudatíva – maznavé a lichotivé slová (mamička, tatík)
8) augmentatíva – sú opakom deminutív (domisko)
9) onomatopoje – napodobňujú prírodné zvuky (žblnkať, chichotať)
 
 
G. Podľa pôvodu:
a)  domáce (dvere, stolička)
b) zdomácnené (omša, kráľ)
c)  cudzie slová
 
Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby
 
 
A – archaizmy
  Po – poetizmy (básnické slová)
  T – termíny (odborné názvy)
  C – cudzie slová
  N – neologizmy
  Pf – profesionalizmy ( prof.,
  Odbor., slang)
  S – slang
  D – dialektizmy (nárečové sl.)
  Ž (A) – žargón , argot

 

Slovníky

Lexikografia
-  teória a prax zostavovania slovníkov
 
Druhy: 1. knižné (výkladové, normatívne, pravopisné, ortoepický, frazeologický a i.)
2. elektronické (SLEX, počítačové slovníky)
 
Obohacovanie SZ:
- Tvorenie slov
-  odvodzovanie
-  skladanie
 
slovotvorne motivované slovo – rozpoznáme, z akého slova vzniklo slovo (mur-ár, cin-cin)
slovotvorne nemotivované slovo – nevieme rozpoznať spôsob utvorenia slov (ísť, voda)
 
- Pretváranie slov
-  univerbizácia – zmena viacslovného na jednoslovné (panelový dom – panelák)
-  mutliverbizácia – zmena jednoslovného na viacslovné (tenisky – tenisové topánky)
-  skracovanie (skratka, značka, skratkové slovo)
 
- Preberanie slov
-  chýba domáci výraz (snoubord)
-  domáci výraz je dlhší (softvér)
-  potreba odborného názvu (aorta)
-  prestížnosť cudzieho výrazu (supermarket, šou)

- Tvorenie viacslovných pomenovaní
-  združené pomenovanie – majú základný význam, z viacerých slov, pomenúvajú 1 objekt (školský rok, hríb satan)
-  frazeologizmy . ustálené slovné spojenia, obrazný význam:
členenie: a) ľudové (porekadlo, príslovie, pranostika)
b)intelektuálne /knižné/ = europeizmy (kocky sú hodené, proti veterným mlynom)
 
Tvorenie obrazných pomenovaní
-  metafora
-  metonymia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012