Bežná a oficiálná komunikácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 409 slov
Počet zobrazení: 13 314
Tlačení: 685
Uložení: 679
· Porovnajte bežnú a oficiálnu komunikáciu.
· Uveďte znaky a útvary hovorového štýlu.
· Uveďte znaky a útvary administratívneho štýlu.

BEŽNÁ KOMUNIKÁCIA (hovorový štýl)
-  odohráva sa v súkromnej sfére, účastníci využívajú napr. nespisovné slová, slangové výrazy, nedokončené vety
a)  klasické útvary
-ústne / monologické (napr. rozprávanie príbehu, vtipu)
-ústne/ dialogické (napr. telefonický rozhovor, hádka, debata, polemika, diskusia)
-písané (napr. súkromný list, oznámenie, blahoželanie, kondolencia=vyjadrenie sústrasti)
  b)  moderné útvary
-e-mail,SMS, chat, odkaz na záznamník,reklama, inzerát
-HOVOROVÝ ŠTÝL : komunikačná sféra : 1.súkromná (rodina, priatelia)
  2.záujmová (spoločenské aktivity)
  3.pracovná (škola, pracovisko)
-komunikanti: súkromná osoba «--»súkromná osoba
-funkcia: bežná, resp. súkromná komunikácia
 
-bežná komunikácia má formu hovorového štýlu
-znaky hovorového štýlu:
· ústnosť
· spontánnosť - nepresné údaje, absencia termínov, pestrá modalita viet
· konverzačnosť (dialogiocký charakter)
· súkromnosť rodinné slová, vplyv zemepisného nárečia
· situačnosť  (verbálne + neverbálne prostriedky = mimika, gestikulácia)
· stručnosť - univerbilizácia (napr. klasifikačka, namiesto klasifikačná porada)
· expresívnosť ( expresívne slová = emocionálne zafarbené)
-subjektívny
-individuálny charakter
- útvary: súkromný list
 
OFICIÁLNA KOMUNIKÁCIA (administratívny štýl)
-  realizuje sa vo verejnej sfére, napr. v štátnej správe, v škole. Mala by prísne využívať spisovný jazyk, zdvorilostné formulky, odborné názvy
· I.Útvary formátu A4   
-vyhláška, zákon, úradný list, žiadosť, motivačný list
-objednávka, sťažnosť, petícia, životopis
· II.Útvary A6 ( a iné)
-ospravedlnenie, potvrdenie, oznámenie, splnomocnenie, poštový peňažný poukaz
-test, dotazník, anketa
 
-znaky administratívneho štýlu:
- využíva sa v úradnej komunikácii a sprostredkúva presné údaje a fakty. V úradnej komunikácii ide o vzťah právnickej a fyzickej osoby alebo dvoch právnických.
· adresnosť
· verejnosť
· objektívnosť
· vecnosť (neutrálnosť)- nie citovo zafarbená lexika
· písomnosť
· stručnosť (schematickosť) =tlačivá
· ustálená forma
· výstižnosť, presnosť
· prehľadnosť
· zrozumiteľnosť
· spisovná forma
- útvary: žiadosť, životopis, reklamásia
· Porovnajte štruktúru a obsah uvedených textov.
UKÁŽKA 2-ide o žiadosť do zamestnania, administratívny štýl, oficiálna komunikácia
  -»z hľadiska obsahu - prejavuje sa tu adresnosť,verejnosť, objektívnosť, vecnosť,
  písomnosť, stručnosť (je presne napísané komu je to adresované, nevyužívajú sa citovo 
  zafarbené  slová ale neutrálne, nie subjektívny pohľad na zamestnanie ale objektívnosť,
  stručnosť , jasnosť) 
  -»z hľadiska štruktúry - má určitú formu (hore je meno, adresa, dole prílohy atď)
 
UKÁŽKA 3-ide o súkromný list,hovorový štýl,bežná komunikácia
-»z hľadiska obsahu - prejavuje sa tu ústnosť, konverzačnosť (Vieš, koho som stretol?), 
  súkromnosť, subjektívnosť, individuálnosť....
 -»z hľadiska štruktúry - má určitú formu (v pravom hornom rohu kde a kedy bol list
napísaný, potom oslovenie, odseky, podpis)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.047