Funkcia prozodických vlastností reči

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 449 slov
Počet zobrazení: 3 903
Tlačení: 211
Uložení: 231
· Vysvetlite funkciu prozodických vlastností reči.
· Uveďte javy, ktoré vznikajú časovou, tónovou a silovou moduláciou reči.
 
- Prozodické vlastnosti reči – intonácia
▪ komplexný zvukový jav, ktorý sa skladá z jednotlivých zložiek :
 

1. Tónová modulácia:

a)  Melódia – stúpanie a klesanie výšky hlasu vo vete, tónové vlnenie:
· -klesavá - v oznamovacích vetách a dopĺňacích otázkach (v otázkach, kde je na začiatku opytovacie zámeno), v rozkazovacej, žiadacej a želacej vete. (Urobím to. Kto príde? Povedz mi to!)
· -stúpavo-klesavá alebo klesavo-stúpavá – vetné úseky vnútri súvetia alebo rozvitej vety. (Zoznámili sme sa a viac sme sa nevideli.)
· -stúpavá - v zisťovacích otázkach. (Urobíš to?)

b)  Hlasový register (výška hlasu)- vzniká nasadením hlasu do istej výšky, spolu s tempom a intenzitou hlasu modeluje jazykový prejav
 

2. Silová modulácia:

a)  Intenzita hlasu (sila) – spolu s tempom vytvára dynamiku rečového prejavu
b)  Prízvuk
· hlavný prízvuk je v slovenčine pevný – na prvej slabike slova
· vedľajší prízvuk je v zložených slovách – je menej výrazný, je na 3.slabike štvorslabičných slov a na 3.a poslednej slabike viacslabičných slov. Jednoslabičné predložky sú vo vete zväčša prízvučné, ak je na nich dôraz alebo ak stoja pred jednoslabičným slovom. (Dokončili stavbu pred termínom.)
c)  Dôraz - intonačné vyzdvihnutie významovo najdôležitejšieho slova vo vete, súvisí s vetným prízvukom, ktorý je pri objektívnom slovoslede na poslednom slove vety a pri subjektívnom slovoslede (pri vzrušenej reči) býva na začiatku vety. (Prišiel som sám. Sám som prišiel.)
· Emfáza je citový, expresívny dôraz na slabike, ktorá sa súčasne nápadne predlžuje (Ja ťa doobre poznám.)

3.  Časová modulácia reči:

a)  Kvantita (dĺžka)- dlhá samohláska alebo dvojhláska trvá dvojnásobok trvania krátkej samohlásky.
b)  Pauza (prestávka)- rozdeľuje súvislú reč na úseky – takty, čím vzniká frázovanie
· logická (významová ) – za čiarkou vo vete
· fyziologická – na nádych
c)  Tempo (rýchlosť) - závisí od obsahu a funkcie prejavu. Pomôže zdôrazniť, vyzdvihnúť dôležité časti prejavu
d)  Rytmus – vzniká striedaním prízvučných a neprízvučných slabík v slove
 
· Vyriešte nasledujúce úlohy:


1.

Označte tú vetu, v ktorej je stúpavá melódia:
A. Panda veľká je symbolom  svetového fondu na ochranu prírody.
B. So slovotvornou príponou - íčko vytvor čo najviac odvodených slov!
C.  Človek sa úplne prejaví až vtedy, keď zmeria svoje sily s nejakou prekážkou.
D.  Už vieš, prečo si Exupéry pre svoj odkaz vybral práve letca a dieťa – Malého princa?
E. Kto vynašiel žiarovku?

2.

Rozhodnite, v ktorom prejave bude tempo reči najpomalšie:
A. telefonický rozhovor
B. rozhovor dvoch priateľov o počítačovej hre
C.  výklad  témy prozodické javy
D.  reportáž z pretekov Formula 1

3.

Ktoré z uvedených tvrdení označuje emfázu?
A. Určite to zvládnete?
B.  To je výbornééé!
C.  Dnes neprídem.
D.  Nevieš vôbec nič!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020