Časová modulácia hlasu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: matius999
Typ práce: Maturita
Dátum: 30.05.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 346 slov
Počet zobrazení: 5 588
Tlačení: 311
Uložení: 373

Moduláciu delíme na 3 skupiny:

-časová modulácia
- silová modulácia
- tónová modulácia

Prozodické vlastnosti reči – intonácia

▪ komplexný zvukový jav, ktorý sa skladá z jednotlivých zložiek
Najmenšia intonačná jednotka je slabika. Intonácia vzniká modulovaním (zmenami) hlasu.
▪ delenie: 

A) Prozodické javy vznikajúce časovou moduláciou reči
  ▪ kvantita hlások – vyslovenie dlhej hlásky alebo dvojhlásky trvá 2-krát dlhšie než vyslovenie krátkej 
  ▪ pauza (prestávka): ▪ fyziologická – slúžia na nadýchnutie
 ▪ významová (logická) – používa sa na členenie reči na vetné úseky, súvetí na vety...
  - fyziologické pauzy sa musia zhodovať s významovými, ináč pôsobia rušivo
  - prestávkami sa veta rozčlení na vetné úseky (takty), čo sa nazýva frázovanie 
  ▪ tempo (rýchlosť) reči - musí byť primerané obsahu a prostrediu 
  ▪ rytmus – vzniká striedaním prízvučných a neprízvučných slabík v slove  

B) Prozodické javy vznikajúce silovou moduláciou reči
  ▪ prízvuk - je zvýraznenie intenzity jednej slabiky v slove
- rozlišujeme: ▪ hlavný – je pevný a je na prvej slabike slova
 ▪ vedľajší – v dlhších slovách 
  ▪ dôraz (vetný prízvuk) - je výrazné intonačné vyzdvihnutie slova vo vete
   - napr. Synku, nevieš nič. 
  ▪ emfáza - citový, expresívny dôraz
 - zdôraznenie istej časti prejavu, pri ktorom sa uplatňuje citový prvok
  - napr. Výýýborne!

▪ intenzita hlasu - spolu s tempom vytvára dynamiku rečového prejavu

C) Prozodické vlastnosti vznikajúce moduláciou reči
▪ melódia: ▪ uspokojivá končiaca melódia - uplatňuje sa v oznamovacích vetách a dopĺňacích otázkach 
  - napr. Kedy pôjdeš do kina?
  ▪ neuspokojivá končiaca melódia - v zisťovacích otázkach 
- napr. Pôjdeš do kina? 
  ▪ neuspokojivá nekončiaca melódia - naznačuje, že vo výpovedi sa pokračuje
- na konci prvej vety v súvetí 
- Chcel som ísť do kina, ale musel som sa učiť. 
   ▪ hlasový register (výška hlasu) - vzniká nasadením hlasu do istej výšky

Melódia

- stúpanie a klesanie výšky hlasu vo vete.
klesavá – nastáva v oznamovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej vete, v opytovacej vete v doplňovacej otázke
stúpavá – v opytovacej vete v zisťovacej otázke
stúpavoklesavá – v súvetiach

Pauza(prestávka)

-prestávky členíme reč na menšie úseky, takty – frázovanie.
Prestávky rozoznávame:
a)logické číže významové
b)fyziologické (nevyhnutnosť nadýchať sa)
Pauza je dôležitý komunikatívny prostriedok, ale nadbytočné prestávky pôsobia rušivo, napríklad každá čiarka vo vete (súvetí) sa nemusí zvýrazniť prestávkou.
Tempo reči(rýchlosť) -závisí od funkcie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017