Prozodické vlastnosti reči - intonácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 560 slov
Počet zobrazení: 3 680
Tlačení: 213
Uložení: 208

Prozodické vlastnosti reči - intonácia

SLABIKA: tvorí ju spojenie spoluhlások so samohláskami;najmenšia zvuková jednotka reči, ktorá nesie prozodické vlastnosti (prízvuk, kvantitu, melódiu).

INTONÁCIA: prejavuje sa modulovaním (úpravou, zmenami) reči, ktoré môžu mať tri podoby:

Časová moduláciaSilová moduláciaTónová modulácia
kvantita, pauza, tempo, rytmusintenzita, prízvuk, dôrazmelódia, hlasový register
 • KVANTITA (dĺžka trvania): dlhá samohl. a dvojhláska sa realizuje ako dvojnásobok krátkej samohl.
 • PAUZA (prestávka): reč sa pauzami člení na úseky-  takty, čím vzniká frázovanie.

Dva druhy pauzy:  a) fyziologická prestávka (nádych); b) významová(logická) prestávka.

 • TEMPO: závisí od funkcie a obsahu prejavu => dôležité časti - pomalšie tempo, menej dôležité – rýchlejšie tempo. Priemerné tempo  je asi 100 slov za min. Každý z nás má individuálne tempo reči –. dá sa zdokonaliť dlhodobým tréningom.
 • FRÁZOVANIE: ide o členenie súvislej reči na menšie časti (takty) vďaka pauze, rytmu (prízvukom) a tempu => členenie reči na jednotlivé slovné celky.
 • RYTMUS: striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v slove; ak je text kratší, je rytmickejší.
 • INTENZITA HLASU: celková sila hlasu => odlíšime dôležité od menej podstatného.
 • SLOVNÝ PRÍZVUK: v SJ pevný - nepohyblivý prízvuk na 1. slabikevedľajší prízvuk je slabý a vzniká vo viacslabičných slovách – je na 3 slabike a predposlednej slabike slova (maturitný).

Príklonky (byť, som, si, je, sme, ste, sú, mi, mu jeja predklonky (a, i, aj, že, keď) sú neprízvučné.

Príklonky môžu mať vedľajší prízvuk: keď stoja vedľa seba aspoň tri po inom jednoslabičnom slove alebo aspoň dve po trochejskej alebo daktylskej stope.Predklonky môžu mať aj hlavný prízvuk: keď stoja pred iným neprízvučným slovom.

 

Jednoslabičné preložky sú obyčajne prízvučné (na strome).

 • DÔRAZ - VETNÝ PRÍZVUK: ide o intonačné vyzdvihnutie slova, ktoré pokladáme za dôležité. Uplatňuje sa na tých častiach textu, ktoré pokladáme za dôležitejšie => významové jadro výpovede:
objektívny slovosled - posledné slovo vetysubjektívny  slovosled - nzačiatku vety
 • EMFÁZA: citový dôraz, silné citové afektívne vyjadrenie, kladné alebo záporné hodnotenie. V týchto prípadoch sa v slove obyčajne predlžujú samohlásky:

napr. Bola krááásna. Ja sa dooobre pamätám. Čó-o? . Čo blá-azni.? . Ú-u.?

 • MELÓDIA: tónové vlnenie, t.j. stúpanie a klesanie výšky hlasu vo vete.

Druhy melódie:

uspokojivo končiaca melódia (konkluzívna kadencia):neuspokojivo končiaca melódia (antikadencia):neuspokojivo nekončiaca melódia (semikadencia, polokadencia):

oznamovacie vety a doplňovacie otázky; melódia hlasu na konci vety klesá

zisťovacie otázky (Ideš do školy? Ano/Nie). Melódia je buď stúpavo – klesavá al. klesavo – stúpavá .

vetné úseky v súvetiach al. v rozvitých vetách. Plynulo stúpajúca al. rovno zdvihnutá m. => očakávame pokračovanie výpovede.

 • HLASOVÝ REGISTER: vzniká nasadením hlasu do istej výšky; Vyššie nasadenie hlasu - optimizmus, nižší hlasový register - vážnosť, pochmúrnosť. Odčlenenie častí prejavu, ktoré sú mimo hlavnej textovej línie (vložené, komentujúce časti..)

HLÁSKA: najmenšia zvuková jednotka. Je to rečovými orgánmi utvorený a vyslovený zvuk ustáleného znenia - konkrétna podoba fonémy v reči. Skúma ju fonetika.

FONÉMA: zvuková jednotka, ktorá rozlišuje význam slov alebo tvarov v jazyku. Skúma ju Fonológia.

- 1 fonéma môže mať viacero variantov, ktoré nerozlišujú význam slov (Jano – Jaŋko) n-ŋ – 2 samostatné hlásky vo výslovnosti

GRAFÉMA: grafický záznam hlásky a fonémy v podobe znaku.

Platí zásada, že jednej fonéme zodpovedá jedna graféma. Výnimky:

 • 2 rôzne grafémy = 1 fonéma (Y, i)
 • Spojenie 2 grafém = 1 fonéma (ch, dz, dž)
 • písanie d, t, n, l, namiesto ď, ť, ň, ľ, ak po nich nasleduje -e, -i alebo dvojhláska.

 

FONETICKÁ TRANSKRIPCIA:  fonetický zápis textu, v hranatých zátvorkách [ďeťi], tykanie [tikaňie], prišli [prišľi], prach [prax], medza [me3a]

FONETIKA: skúma a opisuje tvorenie zvukov reči artikulačnými orgánmi - ich zneniel

FONOLÓGIA: skúma vzťahy medzi fonémami z hľadiska ich významovo rozlišovacej funkciel

ORTOEPIA: náuka o spisovnej výslovnosti.

Pravidlá výslovnosti v SJ  obsahuje príručka od slovenského jazykovedca Ábela Kráľa: PRAVIDLÁ SLOVENSKEJ VÝSLOVNOSTI

ORTOGRAFIA  - náuka o správnom pravopise. príručky- PSP, KSSJl

FONÉMA – najm. zvuková jednotka - rozlišuje význam slova (včeLa – včeRa;  sUd-sÚd, mrak, drak, vrak, zrak)l

GRAFÉMA : hlásky aj fonémy sa zaznamenávajú  pomocou grafém (písmen)l

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017