Publicistický štýl – slohové postupy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 761 slov
Počet zobrazení: 5 595
Tlačení: 194
Uložení: 190

Publicistický štýl

Komunikačná sféra: masové komunikačné prostriedky – tlač, rozhlas, televízia, internet

Komunikanti: adresát (verejnosť), autor (redaktor, moderátor a pod.) môže zastupovať názor skupiny ľudí, vyslovovať vlastné stanovisko alebo svoj postoj v texte neuplatňovať

Funkcia: prináša informácie o aktuálnych udalostiach, poúča, ovplyvňuje, presviedča a získava verejnosť pre určitý názor

Znaky publicistického štýlu

Písomnosť

 • vzťahuje sa iba na tlačené a elektronické média
 • osobitné členenie textu, ustálene spôsoby vyjadrovania, ktoré uľahčujú čítanie, sústreďovanie sa na fakty, ale aj snaha o originálne vyjadrovanie, používajú sa pasívne konštrukcie (zmluva bola podpísaná), a polovetné konštrukcie (poslaním médií je informovať)

Variabilnosť

 • bohatstvo tém, kompozičná presnosť, rozmanitosť jazykových prostriedkov, osobitná grafická úprava napr. text v stĺpcoch, obrazový materiál – graf. pestrosť sa vzťahuje na tlačené a elektronické médiá

Monologickosť

 • pri tomto type komunikácie chýba autorovi spätná väzba, nemá bezprostrednú reakciu adresáta
 • musí predpokladať, ktoré údaje sú pre majiteľa dôležité a vysielať uzavretú, kompletnú informáciu – okrem televíznych a rozhlasových relácií

Verejnosť

 • útvary sú adresované širokej verejnosti, preto majú byť čo najzrozumiteľnejšie, náročnosť obsahu a formy sa prispôsobujú priemernej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva
 • publicistika ovplyvňuje myslenie a vyjadrovanie celej spoločnosti, preto by mala citlivo zaobchádzať s informáciami a jazykom

Informatívnosť

 • dominuje spravodajská funkcia, cieľom je sprostredkovať verejnosti informácie
 • vyskytuje sa veľa faktografických údajov, vlastných mien a čísel

Aktualizovanosť

 • časová a priestorová určenosť udalosti: Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? Prečo?
 • zameriava sa na prepojenie obsahu na súčasnosť
 • aktualizujú sa výrazové prostriedky – využívanie módnych originálnych slov, snaha oživiť text, upútať čitateľa

 

 je objektívno-subjektívny jazykový štýl. Denne sa s ním stretávame v písanej, ale aj ústnej podobe. Využíva prostriedky viacerých štýlov (náučného, umeleckého a hovorového) v závislosti od použitého útvaru.

Útvary publicistického štýlu

Spravodajstvo:

Spravodajské útvary – správa – beletrizovaná správa o jednej udalosti (poskytuje základnú iformáciu o udalosti, informačný SP) interview – dialogizovaná správa (forma dialógu, informačný SP), oznámenie; plagát; referát…

 • dominuje v nich oznamovacia funkcia, obsahuje množstvo presných údajov, vlastných mien a čísel,
 • prevažuje v nich informačný slohový postup

Publicistika

Analytické útvary (publicistika racionálneho typu)  – úvodník; komentár; editoriál – slovo šéfredaktora alebo alebo iného člena redakcie, má krátky rozsah, oddelený kolmou čiarou alebo rámčekom), glosakrátka poznámka, v ktorej autor zaujíma postoj, vtipne analyzuje a hodnotí jeden jav alebo čiastkový problém, využíva expresívne prvky, má ostré vyznenie), posudok; recenzia – hodnotiace posudok literárneho diela, jadrom je rozbor posudzovaného diela a subjektívne hodnotenie autora), kritika; pamflet; polemika

 • k oznamovacej sa pripája presvedčovacia funkcia, viac sa využíva výkladový slohový postup
 • dominantným autorským zámerom je hodnotenie spoločensko-politického javu, autor analyzuje jav, argumentuje, porovnáva ho s iným javom alebo vysvetľuje svoj postoj

Beletristické útvary (publicistika emocionálneho typu)reportáž – živo opisuje nejakú udalosť na základe očitého svedectva autora, cieľom je sprostredkovať čitateľovi autentickú atmosféru udalosti), stĺpček; fejtón – vtipné, duchaplné ale aj kritické rozprávanie, ktorým autor upozorňuje na nejakú aktuálnu udalosť, jav z každodenného života, charakteristická je ľahkosť, vtip, zveličovanie, cieľom je vyprovokovať reakciu čitateľa a vyjadriť jeho osobný názor.

 • tieto žánre plnia estetickú funkciu, využívajú pestrejšie výrazové prostriedky a postupy, sú typické najmä pre časopisy

Masmediálna komunikácia využíva osobitné vizuálne výrazové prostriedky. V písane masmediálnej komunikácii (noviny, časopisy) to sú grafické výrazové prvky. Veľkosť, tvar a hrúbka písma spolu s priestorovým členením textu (usporiadanie článkov na strane, členenie textu do stĺpcov) zvýrazňujú najdôležitejšie informácie. Farba, fotografie, kresby a pod. dopĺňajú a ilustrujú text. V hovorenej masmediálnej komunikácií (TV vysielanie) sa využívajú okrem zvukových i pohybové výrazové prostriedky (mimika, gystikulácia), celkový výzor, vzdialenosť medzi komunikantmi. V útvaroch rozhlasovej žurnalistiky prevládajú zvukové jazykové prostriedky (zafarbenie hlasu, melódia vety) i nejazykové prostriedky (napr. hudba podfarbujúca text), ktoré umocňujú presvedčivosť hovoreného textu.

Titulok – stručný, zrozumiteľný, výstižný, pútavý – obsahuje pointu textu

Druhy tlače:

 1. Podľa periodicity

- denníky

- týždenníky

- občasníky

- príležitostná tlač ( napr. bulletin)

 1. Podľa obsahu

-  univerzálne noviny a časopisy bez zacielenia na konkrétneho čiteteľa

- spoločensko-politické

- literárne

- ekonomické

- vedecké

- programové

- rodinné

- ženské

- mládežnícke

- športové

- náboženské

- inzertné a pod.

Horizontálne členenie novín

Pevné usporiadanie článkov do rubrík umožňuje čitateľovi rýchlejšie vyhľadať informácie. Pri názve denníka bývajú stručné upútavacie texty na niekoľko najaktuálnejších správ z obsahu vydania. Pod názvom novím sa nachádza správa o najdôležitejšej udalosti dňa. Prvá strana je venovaná aktuálnym udalostiam z domova a zo zahraničia, nasledujúce strany prinášajú články tematicky rozdelené do pravidelných rubrík ako sú napr. spravodajstvo, ekonomika, zahraničie, kultúra, názory a polemika, inzercia a šport. V hlavičke alebo na konci novín a časopisov sa nachádza tiráž, ktorá obsahuje technické a vydavateľské údaje. Dôležitou súčasťou tlače sú spravodajské fotografie. Hlavne fotografie z oblasi zasiahnutých vojnou či prírodnými katastrofami emocionálne vplývajú na čitateľa. (1. Názov denníka, 2. odkazy na najaktuálnejšie články z obsahu vydania, 3. najdôležitejší článok, 4. fotografie, 5. typografická úprava textu, 6. tiráž)

Tlačové agentúry:

Spravodajstvo o aktuálnych politických, ekonomických, kultúrnych, športových a iných udalostiach zabezpečujú tlačové agentúry. Medzi najväčšie svetové tlačové agentúry patrí AFP - francúzska tlačová agentúra, REUTERS - britská tlačová agentúra) ITAR (predtým TASS) – ruská tlačová agentúra, UPI – tlačová agentúra USA a VB.

Na Slovensku poskytujú aktuálne informácie napr. TASR a SITA.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023