Syntax a syntagma

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 491 slov
Počet zobrazení: 3 349
Tlačení: 204
Uložení: 184

Syntax, syntagma

Syntax – je jazykovedná disciplína, ktorá skúma ako sa zo slov skladajú vety a z viet text

 • základnou jednotkou syntaxu je syntagma
 • najväčšou jazykovou jednotkou je text
 • minimálnou jednotkou je vetný člen
 • základnými jednotkami textu sú vety a slová
 • spájaním slov do viet a viet do textov sa zaoberá skladba – syntax

Vetný sklad – syntagma je spojenie dvoch plnovýznamových slov vo vete. Vetným skladom je len také spojenie plnovýznamových slov, ktoré odráža nejaký vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetným členom je plnovýznamové slovo, ktoré s iným plnovýznamovým slovom vo vete vytvára vetný sklad.

Veta – syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá

Klasifikácia viet:

 • podľa obsahu
  • oznamovacia veta
   • je bezpríznaková, môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch
   • v odbornom a administratívnom štýle je zvyčajne len oznamovacia veta
  • rozkazovacie vety
   • sú významným prostriedkom v administratívnom štýle (hlavne neurčité formy rozkazu: Nefajčiť!)
  • želacie vety
   • vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí!) alebo podmieňovacom spôsobe (Kiežby bolo potom!)
   • intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom, na konci je vždy výkričník
  • opytovacie vety - zisťujeme odpovede na otázky, rozoznávame:
   • zisťovacie otázky – odpovedáme kladne alebo záporne (Príde mama?)
   • doplňovacie otázky – odpovedáme novým faktom (Kto príde?)
  • vety podľa členitosti
   • jednočlenné neslovesné vety (Potraviny)
    • sú bezpríznakové v odbornom a publicistickom texte, zvyčajne sú názvami diel, článkov, správ, kapitol
    • v hovorovom a umeleckom texte sú expresívnym výrazovým prostriedkom
    • jednočlenná veta sa často vyskytuje v úvahe, ale i v rozprávaní
    • jednočlenné vety vyjadrené neurčitkom sú štylisticky príznakové
    • nachádzajú sa často v administratívnych textoch, ale aj v hovorovom štýle
   • jednočlenné slovesné vety (Prší!)
   • dvojčlenná úplná (Otec kosí)
    • je vyjadrený podmetom a prísudkom
   • dvojčlenná neúplná (Kosí)
    • so zamlčaným podmetom
   • vety podľa zloženia
    • jednoduchá veta – má jeden prisudzovací sklad
     • holá – tvorí ju len gramatické jadro, len základné vetné členy (Dievča číta.)
     • rozvitá – má základné aj rozvíjacie vetné členy (Číta knihu)
    • zložená veta – súvetie
     • jednoduché – skladá sa z dvoch viet (Dievča sedí v obývačke a číta knihu)
     • zložené – skladá sa z troch alebo viacerých viet (Dievča sedí v obývačke a číta knihu, ktorá je veľmi zaujímavá)

Súvetia rozlišujeme:

 • priraďovacie – skladá sa z gramaticky rovnocenný viet spojených s pomocou priraďovacích spojok alebo bezspojkovo
  • zlučovacie – a, i, aj, ani (Kladiem si otázky a hľadám na ne odpoveď)
  • stupňovacie – ba, ba aj, nielen, ale aj (Bola smutná, ba aj plakala)
  • odporovacie – ale, no, lež, avšak (Pýtal sa, ale odpoveď nedostal)
  • vylučovacie – alebo, buď, či (Buď to pôjde takto alebo treba hľadať nové riešenie)
  • dôvodové – veď, však, totiž, ináč (Ľahko sa obhájim, veď mám dôkazy)
  • dôsledkové – preto, teda, a tak, a preto (Potreboval moju pomoc, a preto som prišla)
 • podraďovacie – jedna veta je nadradená (hlavná), druhá je podradená ) vedľajšia
  • vedľajšia veta podmetová ( Zdá sa, že už nepríde)
  • VV prísudková ( Nie som ten, za koho ma pokladáš)
  • VV predmetová (Vymýšľa, čím by ho nahnevala)
  • VV prívlastková ( Myslel na domov, ktorý bol teraz ďaleko)
  • VV príslovková:
   • miestna (Tam je dobre, kde sa majú radi)
   • časová (Keď neprišla, plakala)
   • príčinná (Pracoval, aby mohol cestovať)
   • spôsobová ( Urobili to tak, ako im kázali)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011