Systém slovnej zásoby

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 259 slov
Počet zobrazení: 3 391
Tlačení: 227
Uložení: 208

Systém slovnej zásoby

Slovná zásoba (lexika) – je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku; je otvorený súbor jednoslovných a viacslovných pomenovaní, ktoré slúžia človeku v istom jazykovom spoločenstve na vyjadrenie mimojazykovej skutočnosti.

Skúmaním slovnej zásoby sa zaoberá lexikológia.

Slovo – je základná formálna a významová jednotka jazyka

 • má lexikálny (vecný) význam – pomenúva osoby, predmety a javy
 • má gramatický význam – slovné tvary a gramatické kategórie
 • má ustálený význam – dub = listnatý strom

Rozdelenie slov:

 • na základe lexikálneho významu
  • jednovýznamové slová – pomenúvajú len jednu skutočnosť. Patria sem vlastné mená – Slovensko; odborné názvy – dusík, ale aj niektoré bežné pomenovania – dievča)
  • viacvýznamové slová – pomenúvajú viacero rôznych skutočností, majú viacero významov
 • na základe významových súvislostí, vzťahov medzi slovami
  • synonymá – rovnoznačné slová ktoré majú rovnaký alebo podobný význam, napr.: utekať – bežať
  • antonymá – slová opačného významu, protikladné slová, napr.: príchod – odchod
 • na základe vonkajšej podoby
  • homonymá – rovnozvučné slová, slovo, ktoré znie rovnako ako iné slovo iného významu, napr.: koruna na hlave, koruna stromu
  • paronymá – zvukovo a gramaticky podobné, významom rozdielne, napr.: oko – okno, ona – tona
 • na základe počtu slov
  • jednoslovné pomenovania – napr.: hodiny, vrana
  • viacslovné pomenovania – ustálené slovné spojenia, napr.: štátny úradník

Členenie slovnej zásoby:

 • vecného významu:
 • plnovýznamové – neplnovýznamové (10 slovných druhov)
 • jednovýznamové – viacvýznamové
 • neodvodené – odvodené, zložené
 • synonymá – rovnoznačné (utekať, bežať)
 • homonymá – rovnozvučné (koruna kráľa – peniaz – koruna stromu)
 • antonymá – slová opačného významu (deň – noc)
 • paronymá – zvukovo a gramaticky podobné, významom rozdielne (hudobný – chudobný)
 • súradné (významovo nadradené) – nesúradné (podradené)
 • dobového výskytu:
 • nové – neologizmy, novo vznikajúce slová
 • zastarané – archaizmy (dostali iné pomenovanie), historizmy (už zanikli)
 • príslušnosti k štýlovej vrstve:
 • neutrálne príznačné – štylisticky nepríznakové
 • štylisticky príznakové – spisovné (odborné, básnické, hovorové) a nespisovné (vulgárne, žargónové, argotové, slangové, nárečové)
 • expresivity:
 • neutrálne – bez citového zafarbenia
 • citovo zafarbené – zjemňujúce (melioratíva) a zhoršujúce (pejoratíva)
 • pôvodu:
 • domáce
 • cudzie

Lexikografia – je disciplína jazykovedy, ktorá sa zaoberá teóriou a praxou spracovania slovnej zásoby jazyka v slovníkoch

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.059