Rozprávací slohový postup – znaky a žánre

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 856 slov
Počet zobrazení: 4 039
Tlačení: 171
Uložení: 162

Rozprávací slohový postup

1. Zaraďte rozprávanie medzi slohové postupy a charakterizujte jeho základné znaky.

 • Slohový postup (SP) – spôsob skladania a usporadúvania textu, jeho častí = obsahových (tematických) prvkov a prostriedkov pri výstavbe jazykového
 • Pri štylizácii dochádza k miešaniu jednotlivých
 • Závisí od konkrétneho zámeru autora a situácie
 • Rozlišuje 4, resp. 5 SP:

o informačný

 • opisný
 • Rozprávací
 • výkladový + úvahový
 • Rozprávací slohový postup považujeme za najstarší a najrozšírenejší
 • Rovnako je druhovo najbohatší
 • Jeho funkciou je prerozprávanie skutočného alebo vymysleného príbehu

Znaky rozprávacieho slohového postupu:

 • jedinečnosť (každý príbeh je jedinečný)
 • subjektívnosť (= autor podáva vlastné stanovisko)
 • súdržnosť textu, ucelenosť, (=kohéznosť), nemožno ľubovoľne zamieňať časti textu
 • časová následnosť a príčinná súvislosť deja
 • vysvetľovanie okolností
 • následnosť dejov = členenie (úvod, jadro a záver);

Základným útvarom je rozprávanie

 • slohový útvar prvých literárnych pamiatok
 • základom sú činnostné slovesá
 • dej sa odohráva v chronologickom slede
 • dôraz sa kladie na úlohu rozprávača
 • najčastejšie sa vyskytuje v hovorovom a umeleckom štýle
 • najstarším typom rozprávania je:
  • Ústne rozprávanie
   • šírilo sa z pokolenie na pokolenie
   • priama komunikácia – príbeh si vyžadoval prítomnosť rozprávača a publika
   • typické bolo priame rozprávanie (1. os. )

o Ďalšie typy rozprávania:

 • Jednoduché
  • Jednoduchá dejová línia, bez vedľajších odbočiek
 • Bez opisov a úvah
 • Využíva sa v súkromnom styku

§ Komplexné rozprávanie

 • Je obohatené viacerými dejovými líniami
 • Nechýba ani opis, ani úvaha

§ Reprodukcia

 • Prerozprávanie deja, príbehu, knihy, divadelnej hry, ktorý má vlastnú predlohu

Jazykové prostriedky

 • slovesá (minulý čas, historický prézent = prítomný čas na deje minulé)
  • historický prézent (Peter načrtne to zošita niekoľko kresieb a postaví sa predo mňa.)
  • minulý čas (Peter zasadil na záhrade jabloň a hrušku už pred svojim narodením.)
 • spojky
 • príslovky
 • citoslovcia
 • citovo zafarbené slová
  • kladne
   • deminutíva (zdrobneniny)
   • eufemizmy (zjemňujúce slová)
   • hypokoristiká (lichotivé, domácke slová)
 • záporné
  • pejoratíva
  • hanlivé slová
  • vulgarizmy (podľa potreby prostredia)
 • všetky druhy viet podľa zámeru hovoriaceho
  • oznamovacie
  • opytovacie
  • želacie
  • rozkazovacie
  • zvolacie
 • pestro využívame priamu reč

2. Porovnajte jednoduché rozprávanie, jeho základné znaky a kompozíciu s umeleckým rozprávaním.

 • Jednoduché rozprávanie
  • využíva sa v súkromnom styku
  • rozvíja jednu dejovú líniu bez vedľajších odbočiek
  • nenájdeme v ňom rozsiahle opisy alebo úvahu
  • je subjektívne
 • Umelecké rozprávanie
 • Rozprávanie, ktoré preberá prvky umeleckého jazykového štýlu
 • Písomnosť
 • Subjektívnosť
  • Vyjadrenie vlastných pocitov
  • Emocionálnosť
  • Expresívnosť
 • Variabilnosť
  • Vo výbere jazykových prostriedkov
  • Bohaté na úvahy aj opisy
 • Obsahová mnohoznačnosť
  • Využívajú sa rôzne umelecké prostriedky
  • Metafora, metonymia, prirovnanie
 • Kompozícia rozprávanie (kompozičný postup)
  • Chronologický
   • Rozpráva udalosti ako sa odohrali v časovej a priestorovej následnosti
 • Retrospektívny
  • Dejová línia je vystavaná od konca až po začiatok
  • Autor podáva príbeh obrazom minulosti v prítomnosti
 • Reťazový princíp
  • Vytvára jedno dejové pásmo vytvorené z niekoľkých príbehov
 • In medias res
  • Priame vhupnutie do deja bez fázy pre udalosťou

3. Objasnite funkciu opisu, charakteristiky a úvahy v umeleckom rozprávaní.

 • Opis
  • Vymenúva najcharakteristickejšie prvky
   • Okolia
   • Vonkajšieho vzhľadu postáv
   • Priebehu udalostí
 • Charakteristika
  • slúži na vykreslenie povahy postáv a priblíženie ich vnútorného sveta
  • Podľa postoja rozprávača môže byť:
   • Objektívna
    • nezaujatý, zväčša vševediaci rozprávač
    • nezamlčuje nijaké fakty (zriedkavejšia)
 • Subjektívna
  • vymenúva vlastnosti a využíva aj hodnotenie
  • autor volí, ktoré vlastnosti chce vykresliť
 • Podľa použitých výrazových prostriedkov:
 • Priama
  • Priamo pomenúva najvýstižnejšie vlastnosti
  • Využíva prídavné mená, najmä akostné (= pomenúvajú vlastnosti, môžeme ich stupňovať)
 • Nepriama
  • Charakterizuje postavu podľa jej správanie a činov
  • Uvádza konkrétne príklady na ilustráciu vlastností
 • Podľa množstva opisovaných javov:
  • Skupinová
   • Opisujeme celok, ktorý má spoločné vlastnosti (vek – dôchodcovia, národ – Mongoli, počet chromozómov – opice)
 • Porovnávacia
  • Opisujeme dva objekty
  • Spájame prvky opisu a charakteristiky (vonkajšie aj vnútorné znaky)
 • Úvaha

 

 • Individuálna
  • Opisujeme jednu osobu, zviera, vec, jav
  • Rozlišujeme:
   • Posudok – opisujeme niekoho druhého
   • Autocharakteristiku – seba samého
 • v pásme rozprávača slúži na vykreslenie vnútorného sveta postáv = vnútorný monológ
 • v lyrike sám autor uvažuje, čo by sa mohlo stať
 • v dráme sa zamýšľa nad otázkami bytia, ako sa popasovať s danou situáciou

4. Charakterizujte pásmo rozprávača a pásmo postáv.

 • V rozprávaní je text členený na:
  • Pásmo rozprávača:
   • Priamy
    • Úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv diela
    • Vyjadruje sa v 1. sg.
    • Opisuje, čo daná postava vidí, jej domnienky, ale veci mimo nej nevie s určitosťou
    • Niekedy je zámerne zvolený (napr. dieťa, zaujatý človek), aby nás autor zmiatol
    • Erich Maria von Remarque – Na západe nič nové
 • Autorský (vševediaci)
  • Opisuje nielen vonkajší svet a vzhľad postáv, ale aj ich vnútorný svet
  • Má presné informácie o tom, čo sa stalo v pred dejom, čo bude po ňom
  • Býva na viacerých miestach súčasne, ak sú aj vzdialené stovky

kilometrov

 • Personálny
  • Subjektívny, tiež je vševediaci, ale zameriava sa len na jednu postavu
  • Jozef Cíger-Hronský – Jozef Mak
  • John Ronald Reuel Tolkien - Hobit
 • Oko kamery
  • Zachytáva a opisuje len vonkajšie znaky
  • O vnútornom svete postáv vie len z ich konania
  • Chýba vnútorný monológ
 • Pásmo postáv:
  • V pásme postáv rozlišujeme:
   • Dialóg
    • rozhovor dvoch a viacerých postáv
   • Repliku
    • Prehovor jednej postavy
   • Monológ
    • Dlhý, súvislý, neprerušovaný, hovorený prehovor jednej postavy
 • Vnútorný monológ
  • myslený prehovor jednej postavy
  • v lyrike ho zastupuje lyrický subjekt
  • v epike nám ho podáva rozprávač
  • v dráme má úplne inú úlohu, je hovorený nahlas a slúži na komentovanie deja

5. Pomenujte kompozičný postup a typ rozprávača v ukážke č. 1.

Tie hodiny! Začína znova chrčať – ako pomaly zomiera človek! Jedno viem iste: niet mu pomoci. Snažil som sa vyhovoriť si to, ale okolo obeda sa táto nádej rozplynula v jeho stenaní. Keby som nebol stratil revolver, keď som sa plazil, zastrelil by som ho. Bodnúť ho nemôžem.

Na poludnie podriemkavam a som na rozhraní medzi bdením a spánkom. Hlad ma trápi, plakal by som, taký som hladný, nemôžem sa však proti tomu brániť. Viackrát prinesiem zomierajúcemu vody, aj sám z nej pijem.

Je to prvý človek, ktorého som zabil vlastnými rukami, ktorého môžem dobre vidieť, ktorého zomieranie je mojím dielom. Aj Kat, Kropp i Muller videli, keď niekoho zasiahli, mnohým sa to v boji zblízka veru často stáva.

 • Ukážka využíva:
  • chronologický kompozičný postup (Tie hodiny! Na poludnie)
   • deje sú radené v časovej následnosti
 • v poslednom odseku uvažuje hlavná postava nad minulými udalosťami

o Priameho rozprávača

 • Je ním jedna z postáv – hlavná postava – Paul Bäumer [Paul Bojmer]
 • osoba prítomného času (=gnomický prézent, večne platný prítomný čas) na udalosti, ktoré sa práve dejú
 • Minulý čas je použitý na udalosti, ktoré sa odohrali pred úryvkom

o Úvahu

 • Paul sa zamýšľa nad tým, čo sa stalo a čo ešte môže prísť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.049